ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 15

 1. ఆ లేఖలలోని వృత్తాంతమిది: “హిందూ దేశము నుండి కూషు వరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానముల పాలకులకును, విశ్వాసపాత్రులైన ప్రజలకును శుభములు పలికి మహాప్రభువు అహష్వేరోషు వ్రాయునది.

2. ఉపకారులనుండి పెక్కుమారులు భూరిదానములను స్వీకరించుటవలన చాలమందికి పొగరెక్కును.

3. ఇట్టి పొగరుబోతులు మా ప్రజలకు కీడు తలపెట్టుటయే గాక తమకు లభించిన ఐశ్వర్యమును నిబ్బరముగా నిలుపుకోజాలక తమ్ము సంపన్నులను జేసిన ఆ ఉపకారులమీద గూడ కుట్రలు పన్నుచున్నారు.

4. ఇట్టివారిలో కృతజ్ఞతాభావము లేశమైనను ఉండదు. వారు మంచియనునది యెరుగని నీచుల పొగడ్తలకు ఉబ్బిపోవుదురు. పైగా వారు దుష్టకార్యములను ఏవగించు కొనువాడును, సర్వసాక్షియైన ప్రభువు శిక్షను తప్పించుకోగలమని ఎంచెదరు.

5. రాజులు తమ స్నేహితులైన వారిని నమ్మి వారికి రాజ్యాధికారమును ఒప్పజెప్పగా వారు వంచనతో నిరపరాధుల రక్తము నొలికించిరి. ఆ రాజులను గూడ పాపమున భాగస్వాములను చేసి, తీరని నష్టములు తెచ్చి పెట్టిరి.

6. ఆ దుష్టులు మోసపు ఆలోచనలతో హితబుద్ధులైన తమ పాలకులను పెడత్రోవ పట్టించిరి.

7. ఈ సత్య మును నిరూపింపవలెనన్న పూర్వచరిత్ర లేమియు పరిశీలింప అక్కరలేదు. అయోగ్యులైన అధికారులు మా కన్నులయెదుటనే చేసిన దుష్టకార్యములు పరికించిన చాలును.

8. ఇకమీదట మేము, మా సామ్రాజ్యములోని ప్రజలందరికి శాంతిభద్రతలు చేకూర్చకోరెదము.

9. అందులకుగాను మేము క్రొత్త విధానమును అవలంబింతుము. ప్రజలు మా దృష్టికి తెచ్చిన సమస్యలనెల్ల న్యాయసమ్మతముగా పరిష్కరింతుము.

10. హమ్మెదాతా కుమారుడును మాసిడోనీయుడైన ఈ హామానునే చూడుడు. అతని దేహములో పారశీకరక్తము ఒక్క బొట్టయిన లేదు. అసలతడు మా దయకు పాత్రుడేకాదు. అయినను అతడు మా ఆశ్రయమును పొందెను.

11. మేమును అన్ని జాతుల ప్రజలకువలెనే అతనికిని ఉపకారము చేసితిమి. అతనికిని మా ఆస్థానమున ప్రధాన అధికారిగా నియమించితిమి. అతడు మా దేశమున, మా తరువాత మాయంతటివాడని గుర్తించి అందరును అన్నివేళల అతనికి నమస్కారములు చేయుచువచ్చిరి.

12. కాని హామాను గర్వముతో పొంగిపోయి మా రాజ్యమును, మా ప్రాణమును గూడ అపహరింపజొచ్చెను.

13. పైగా అతడు మమ్ము రక్షించిన శాశ్వతోపకారి మొర్దెకయిని, నిర్దోషి మా రాణి ఎస్తేరును, యూదాజాతినంతటిని మోసముతోను, కుట్రతోను నాశనము చేయచూచెను.

14. ఇట్లు చేసినచో మా బలము ఉడిగిపోవుననియు, అప్పుడు మా పారశీక సామ్రాజ్యమును మాసిడోనీయుల వశము చేయవచ్చుననియు అతని తలపు.

15. కాని పరమ దుర్మార్గుడైన ఈ హామాను తుదముట్టింపజూచిన యూదులు అసలు దోషులే కాదనియు, వారు న్యాయసమ్మతములైన చట్టముల ప్రకారము జీవించువారనియు మేము తెలిసికొంటిమి.

16. వారు సజీవుడు, మహాబలసంపన్నుడు, మహోన్నతుడైన దేవుని కుమారులు. ఆ ప్రభువు చలువవలన మేమును, మా పూర్వులును ఈ రాజ్యమును వృద్ధి లోనికి తీసికొనిరాగలితిమి.

17. కనుక మీరు హమ్మెదాతా కుమారుడగు హామాను పంపిన తాకీదులను అమలు జరిపింపవలదు.

18. ఈ కుట్రపన్నినందులకు మేము అతనిని, అతని కుటుంబమును షూషను దుర్గద్వారము చెంత ఉరివేయించితిమి. సర్వమును పరిపాలించు దేవుడే సకాలమున అతనికి ఈ ఉచిత శిక్ష విధించెను.

19. కనుక మీరు ఈ లేఖను ఎల్లెడల ప్రకటనచేయుడు. యూదులను వారి విధుల ప్రకా రము జీవింపనిండు.

20. వారిని శిక్షించుటకు నిర్దే శింపబడిన దినమున, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదుమూడవ దినమున, ఎవరైన వారిమీద కత్తి దూసినచో, మీరు వారిని నిలువరింపుడు.

21. సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు ఆ రోజును యూదులకు సంతోష దినముగా నిర్ణయించెనుగాని వినాశదినముగా నిర్ణయింపలేదు.

22. యూదులారా! మీ తరపున మీరు ఈ దినమును మీ ఉత్సవములన్నిటిలో మహోత్సవముగా జరుపుకొనుడు.

23. ఇకమీదట మీరును, సహృదయులగు పారశీకులును కూడ ఈ దినమును రక్షణదినముగా స్మరించుకొందురు గాక!

24. ఈ ఆజ్ఞలను పాటింపని పట్టణములును, రాష్ట్రములును మా క్రోధాగ్నికి ఎరయై, ఖడ్గము వలనను, అగ్ని వలనను నాశనమగునుగాక! అవి జననివాసయోగ్యములు కాకుండునుగాక! ఆకాశపక్షులు, వన్యమృగ ములుకూడ ఏనాడును వాని దరిదాపులకైనను రాకుండునుగాక!”