ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పరమగీతము గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Song of Solomon

Q ➤ 927. పరమ గీతపు గ్రంథకర్తయెవరు?


Q ➤ 928. ప్రియురాలును ముండ్ల తుప్పలలోని ఏ పుష్పముతో పోల్చిరి.


Q ➤ 929. ప్రియుడిని తోటలోని చెట్లలో ఏ వృక్షముతో పోల్చిరి?


Q ➤ 930. యింటి దూలములను ఏ కలపతో చేసిరి?


Q ➤ 931. ప్రేయసి ఎక్కడ పూచిన గులాబిగా చెప్పబడినది?


Q ➤ 932. పూత పట్టిన ద్రాక్షతోటను పాడుచేసిన జంతువులు ఏవి?


Q ➤ 933. ఏ పక్షి కొండ నెట్టెలలో, బండ సందులలో రహస్యముగా నివసించును?


Q ➤ 934. సొలోమోనుకు ఒక ద్రాక్షతోట ఎచ్చట ఉన్నది?