ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఉపదేశకుడు గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Ecclesiastes

Q ➤ 913. ఉపదేశకుడు గ్రంథమును వ్రాసినదెవరు?


Q ➤ 914. విజ్ఞానులకు తాము ఎక్కడికి వెళ్ళనున్నారో తెలియును అని చెప్పినది ఎవరు?


Q ➤ 915. ఏ త్రాడు త్వరగా తెగిపోదు?


Q ➤ 916. విచారముచెందుకొలది ఏమి ఎక్కువ అగును?


Q ➤ 917. ఋక్కును మ్రొక్కుకొని ఆ మ్రొక్కును చెల్లింపకుండుటకంటె అసలు మ్రొక్కుకొనకుండుటయే మేలు అని చెప్పినది ఎవరు?


Q ➤ 918. విలువగల సుగంధ తైలములకంటె ఏది మెరుగు?


Q ➤ 919. చచ్చిన సింహము కంటె ఏది మెరుగు?


Q ➤ 920. బలము కంటె గొప్పది ఏది?


Q ➤ 921. దేనిని నీళ్ళమీద వేసినా చాలా దినములైన తరువాత అది మనకు కనబడును?


Q ➤ 922. దేనివలన ఆనందము కలుగును?


Q ➤ 923. గాలి వాటు కొరకు వేచియుండువాడు విత్తనము జల్లజాలడని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ 924. అధిక పఠనము అలసటను తెచ్చి పెట్టునని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ 925. విజ్ఞానుల వాక్యములు ఎలాంటివి?


Q ➤ 926. ఉపదేశకుడు పుస్తకములో ఏ పధము నలువది పర్యాయములు వాడబడినది?