ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పేతురు వ్రాసిన 1వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 1 Peter

Q ➤ దేవుని మిగిలియున్న మీ ఇహలోక జీవితమును యందు భయభక్తులు కలిగిగడుపుడు అని ఏ అపోస్తలుడు చెప్పెను?


Q ➤ నీవు రక్షణలో ఎదుగుటకు ఏమి త్రాగవలసియున్నది?


Q ➤ ఏ స్త్రీ తనకు తాను అందముగా అలంకరించుకొని తన భర్తకు అనుకూలవతి ఆయెను?


Q ➤ ఈ లేఖ వ్రాయుటకు పేతురుకు ఎవరు సాయపడిరి?


Q ➤ నా కుమారుడు అని పేతురు ఎవరిని ఉదహరించెను?