ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

తిమోతికి వ్రాసిన 1వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 1 Timothy

Q ➤ 1తిమోతి రచయిత ఎవరు?


Q ➤ విశ్వాసమును బట్టి పౌలుకు నిజమైన కుమారుడెవరు?


Q ➤ పూర్వము హింసకుడును, హానికరుడైనవాడెవడు?


Q ➤ ఏ అపోస్తలుడు ఘోరమైన పాపి?


Q ➤ మనస్సాక్షిని త్రోసివేసి కొందరు విశ్వాస విషయమై ఓడబద్దలైపోయినవారివలె చెడియున్నారు? ఎవరువారు?


Q ➤ ఏ అపోస్తలుడు విశ్వాస విషయములో అన్యులకు బోధించుటకు నియమింపబడెను?


Q ➤ శారీరక వ్యాయామము కొంత విలువగలిగియున్నది. ఈ మాటలు ఎవరివి?


Q ➤ నేనువచ్చు వరకు వాక్యమును చదువుటయందును హెచ్చరించుట యందును, బోధించుట యందును, కాలమును వినియోగించుము ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరికి తెలిపిరి?


Q ➤ ఏది అన్ని అనర్థాలకు కారణమైనది?


Q ➤ దైవజనుడా అని పౌలు ఎవరిని సంబోధించెను?


Q ➤ ఎవరి యెదుట యేసు క్రీస్తు సత్యమునకు సాక్షిగా నిలిచెను?


Q ➤ ఎవరు శ్రీమంతుడు, రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు?