ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పేతురు వ్రాసిన 2వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 2 Peter

Q ➤ ఈ భౌతిక శరీరమును త్వరలో త్యజింపనున్నాను అని ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ వారి దుశ్చేష్టలు అతని హృదయమును పీడించినవి. అని పలికినదెవరు?


Q ➤ “వారు ఋజు మార్గమును విడిచి త్రోవతప్పినవారు" ఈ మాటలు ఏ ప్రవక్తవి?


Q ➤ “ప్రభువు దినము దొంగవలె వచ్చును ఆ రోజున భయంకర ధ్వనితో గ్రహతారకాదులు దగ్ధమై నశించును, అని ఎవరు పలికిరి?