ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యోహాను వ్రాసిన 3వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 3 John

Q ➤ యోహాను తన మూడ లేఖను ఎవరికి వ్రాసెను.


Q ➤ ఆనంద దాయకమగు విషయము ఏది?


Q ➤ దేవునకు చెందినవారు ఎవరు?