ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మక్కబీయులు రెండవ గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 2 Maccabees

Q ➤ 1781. మక్కబీయులు రెండవ గ్రంథమున ఎన్ని అధ్యాయాలున్నాయి?


Q ➤ 1782 మక్కబీయులు రెండవ గ్రంథమున అధ్యాయమునకు సరాసరి ఎన్ని వచనములున్నాయి?


Q ➤ 1783. క్లీ సెవునెల 25వ తేదీన గుడారముల పండుగవలె, మరే పండుగను జరుపుకొందురు?


Q ➤ 1784. ప్రజలు 'సప్తా' అనిపిలిచే 'నెప్తారు' మాటకు అర్థము ఏమిటి?


Q ➤ 1785. యిర్మియా గుడారమును, మందసమును, పీఠమును ఎచట భద్రపరచి దాని ద్వారమును మూసివేసెను?


Q ➤ 1786. ఎవరెవరు ప్రార్థనచేయగా ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగివచ్చి బలిపశువును దహించెను?


Q ➤ 1787 ఏ ఉత్సవమును జరుపుకోవలెనని చెప్పుటకు లేఖ వ్రాసిరి?


Q ➤ 1788. ఎవరు ప్రధాన యాజకుడుగానుండిన కాలమున, పవిత్ర నగరమైన యెరూషలేము శాంతి సౌభాగ్యాలకు ఆటపట్టుగా నుండెను?


Q ➤ 1789. దుష్క్రియలు సహింపనివాడు, భక్తుడు అయిన ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు?


Q ➤ 1790 జగద్విఖ్యాతమును, పవిత్రమైన దేవాలయమేది?


Q ➤ 1791 ప్రభువు దర్శనమువలన ఎవరు మాటలు కోల్పోయి, అనారోగ్య స్థితిలో పడియుండెను?


Q ➤ 1792. హెలియోడోరసు ఆరోగ్యము కొరకు ఎవరు బలినర్పించెను?


Q ➤ 1793 ఎవరు దేవాది దేవుడగు ప్రభువు చేసిన అద్భుత కార్యమును ఎల్లరికిని విదితము చేసెను?


Q ➤ ప్రజలెల్లరి శ్రేయస్సును మనసులో పెట్టుకొని ఎవరు రాజును దర్శించెను?


Q ➤ మోసముతో ప్రధాన యాజకుడు అయినదెవరు?


Q ➤ గ్రీకుల ఆచార వ్యవహారములను పాటింపుడని యూదులను ప్రోత్సహించిన ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు?


Q ➤ పరమ దుర్మార్గుడు, భక్తి లేనివాడు, అక్రమముగా ప్రధాన యాజకుడు అయిన వాడు ఎవడు?


Q ➤ క్రీడాగారమున కుస్తీ పోటీలను, ఆటలను ప్రారంభింపగానే ధర్మశాస్త్ర నిషేధమునుకూడ లెక్కచేయక పరుగెత్తెడివారు ఎవరు?


Q ➤ అన్నను మోసగించి, ప్రధాన యాజకుడైన యాసోను ఇపుడు ఎవరి మోసమునకు గురియై అమ్మోను దేశమునకు పారిపోయెను?


Q ➤ క్రూరుడు, నియంత, భీకరమైన వన్య మృగము వంటి ప్రధాన యాజకుడెవరు?


Q ➤ ఓనియాసును అధర్మముగా హత్య చేసినది ఎవరు?


Q ➤ ఊడదీయించి నగర నడివీధులగుండా నడిపించి మట్టుపెట్టిరి?


Q ➤ ఎవరికి మిగుల పొగరెక్కగా మెట్టనేలమీద ఓడలను, సముద్రము మీద సైన్యములను నడిపింతును అనుకొనెను?


Q ➤ ఎవరి మరణము యువకులకేకాక, యూదజాతికి అంతటికి ఆదర్శప్రాయము.చిరస్మరణీయము అయ్యెను?


Q ➤ ఘోర యాతనలన్నిటికి కారణము మా తప్పిదములే అని పలికినది ఎవరు?


Q ➤ ఎలియాసరు పవిత్ర గ్రంథము నుండి ఏ వాక్యమును యుద్ధనాదముగా వాడుకొనిరి?


Q ➤ అనేకుల కడుపునకు చిచ్చుపెట్టిన ఎవనికి, కడుపునొప్పి సముచితమైన శిక్ష అయ్యెను?


Q ➤ నరమాత్రులు దేవునికి లొంగియుండవలెనుగాని, తాము దేవునితో సమానులమనుకొనరాదు, అని పలికిన రాజు ఎవరు?


Q ➤ ఎవరు ప్రతి యుద్ధమున గెలుపొందెడివాడు?


Q ➤ ఎవరి సైన్యము తమ పరాక్రమము మీద, దైవబలము మీద ఆధారపడెను?


Q ➤ ప్రభువు కరుణతో పంపిన దివ్య పురుషుడు ఎవరితో వెళ్ళెను?


Q ➤ ఎవరు యామ్నియా ప్రజలు ఆరాధించు దేవతల బొమ్మలను, తమ దేహములమీద బట్టల మాటున కట్టుకొనియుండిరి?


Q ➤ పాప ఫలితమును కన్నులారా చూచితిరి. కనుక ఇకమీదట పాపమునుండి వైదొలగుడు, అని ఎల్లరిని హెచ్చరించినది ఎవరు?


Q ➤ మృతుల ఉత్థానమును విశ్వసించి, పాప పరిహారబలిని సమర్పించుటకు యెరూషలేమునకు సొమ్మును పంపినది ఎవరు?


Q ➤ ఎవరు తన అనుచరులకు “దేవుని నుండి విజయము" అను వాక్యమును యుద్ధనాదముగా వాడుకోవలెనని చెప్పెను?


Q ➤ ఎవరి ప్రోత్సాహంతో యూదా వివాహమాడి ప్రశాంతముగా జీవింప జొచ్చెను?


Q ➤ జీవమునకు, శ్వాసమునకు అధిపతియైన ప్రభువునకు ప్రార్థనచేసి, విసిరి కొట్టిన తన ప్రేవులను ఒక దినమున మరల తనకు ప్రసాదింపుమని వేడుకొని కన్నుమూసినది ఎవరు?


Q ➤ “విశ్రాంతి దినమును పాటింపుడని ఆజ్ఞాపించిన దేవుడొకడు స్వర్గమున ఉన్నాడా”, అని వేళాకోళము చేసిన దుష్టుడెవరు?


Q ➤ యూదా కలలో ఎవరు చేతులు చాచి యూదజాతి అంతటి కొరకు ప్రార్ధన చేయుచుండెను?


Q ➤ యూదులకొరకు, పరిశుద్ధ నగరము కొరకు అధికముగ ప్రార్థన చేయునది ఎవరని ఓనియాసు, యూదాకు చెప్పెను?


Q ➤ ఎవరికి చిన్ననాటి నుండి ఉన్న దేశభక్తి ఇసుమంతైనా తరుగలేదు?