ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యోహాను వ్రాసిన 2వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 2 John

Q ➤ యోహాను తన రెండవ లేఖను ఎవరిని ఉద్దేశించి వ్రాసెను?


Q ➤ మొదటి నుండి మనకువున్న ఆజ్ఞ ఏది?


Q ➤ ప్రేమకు అర్ధము ఏమిటి?


Q ➤ క్రీస్తు విరోధులు ఎవరు?