ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

జెఫన్యా గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Zephaniah

Q ➤ 1588. జెఫన్యా గ్రంథ కర్తఎవరు?


Q ➤ 1589. జెఫన్యా పేరునకు అర్ధమేమిటి?


Q ➤ 1590. జెఫన్యా తండ్రి పేరేమిటి?


Q ➤ 1591. జెఫన్యా కాలమున యూదారాజు ఎవరు?


Q ➤ 1592. నరులను, పశువులును నిర్మూలింతునన్న దేవుని సందేశమును తెలియజేసినది ఎవరు?


Q ➤ ప్రభువు తన ప్రజలను బలి యిచ్చుటకు సంసిద్ధుడయ్యెనని ఎవరు ప్రవచించెను?


Q ➤ ఏ ప్రాంతము ఎడారి అగును?


Q ➤ సముద్ర తీరమున వసించువారు ఎవరు?


Q ➤ ఏ రెండు స్థలాలు సొదొమ గొమొమొలవలె నాశనమగును?


Q ➤ ఏ నగరము తన బలమును తలంచుకొని, పొంగిపోయి నేను సురక్షితముగ ఉన్నాను అని తలంచెను?


Q ➤ ఏ నదులకు ఆవలనుండి, చెల్లాచెదరైయున్న ప్రభుని ప్రజలు ప్రభువుకు కానుకలు కొని వత్తురు?