ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

విలాప గీతములు గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Lamentations

Q ➤ ఏ ప్రవక్త ప్రభువు కోప దండనమునకు గురియై బాధలను చవిచూచెను?


Q ➤ మనమెందుకు క్షీణింపలేదు?


Q ➤ విలాప గీతాల గ్రంథకర్త ఎవరు?


Q ➤ ఏ దేశము సహాయమేమిలేక అకస్మాత్తుగా శిక్షింపబడినది?


Q ➤ పూర్వము ఎవరు పాలకంటె, మంచుకంటె నిర్మలముగా ఉండిరి?


Q ➤ ప్రభూ! మాగతస్మృతులను తిరిగి రప్పింపుమని ఎవరు ప్రార్ధించిరి?