ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కొలొస్సియులకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Colossians

Q ➤ కొలొస్సీయులకు పత్రికను వ్రాసినదెవరు?


Q ➤ అదృశ్య దేవుని స్వరూపియెవరు?


Q ➤ కొలొస్సీయులలో నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడెవరు?


Q ➤ బర్నబాకు సమీప జ్ఞాతియైన (బంధువు) వారెవ్వరు?


Q ➤ కొలొస్సీ ప్రజలకొరకు తన ప్రార్ధనలో పోరాడుచున్నదెవరు?


Q ➤ పౌలు కొలొసీయులకు వ్రాసిన పత్రికను చదివిన తరువాత ఎవరికి పంపవలెనని కోరిరి?