ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదా వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Jude

Q ➤ మనము దేని కొరకు పోరాడుచునే ఉండవలయును?


Q ➤ విశ్వసింపనివారు ఏమగుదురు?


Q ➤ నిత్యాగ్ని దండనకు గురియైన సోదోమ, గొమొర్రా పట్టణములు దేనికి హెచ్చరిక?


Q ➤ ఎవరివలె ధనకాంక్షచే దోషములకు తమను తాము అర్పించుకొందురు?


Q ➤ ఆదాము నుండి హనోకు ఎన్ని తరమువాడు?


Q ➤ పవిత్రాత్మ ప్రభావముతో ప్రార్థించి, దేనిని అభివృద్ధి పరచుకొనవలయును?


Q ➤ మనలను పతనము కాకుండ రక్షించి, దేవుని ఎదుట నిర్దోషులుగను, సంతోషచిత్తులుగను,నిలబెట్టు శక్తిగలవారు ఎవరు?