ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఫిలేమోనుకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Philemon

Q ➤ ఫిలేమోనునకు లేఖ వ్రాసినదెవరు?


Q ➤ దేవుని ప్రజల మనస్సును ఆనందపరచినది ఎవరు?


Q ➤ చెరసాలయందు పౌలు ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవనము పొందినదెవరు?


Q ➤ పౌలుతో చెరసాలలో బంధీగావున్నదెవరు


Q ➤ నా సోదరుడా ప్రభువు కొరకు నీవు నాకీ ఉపకారము ఒనర్చుము అని పౌలు ఎవరిని అడిగెను?