ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సోలోమోను జ్ఞానగ్రంధము గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Wisdom of Solomon

Q ➤ ప్రపంచమంతటిని ఆవరించియున్నది ఏది?


Q ➤ మరణము లేనిది ఏది?


Q ➤ దేనివలన మృత్యువు లోకములోనికి ప్రవేశించెను?


Q ➤ ఎవరిని దేవుడు కాచికాపాడును?


Q ➤ దేనికి మించిన సద్గుణము లేదు?


Q ➤ ఎవరు శాశ్వతముగా జీవింతురు?


Q ➤ ఏది ప్రపంచమంతటిని తుడిచి పెట్టును?


Q ➤ ఏది తనంతటతానే వచ్చి మీ తలుపు చెంతకూర్చుండును?


Q ➤ ఏది తనకు తగినవారి కోసము వెదకుచుండును?


Q ➤ తరుగని నిధివంటిది ఏది?


Q ➤ 1832. తాను మారకయే అన్నిటిని నూత్నీకరించునది ఏది?


Q ➤ 1833. దేనితో కలిసి జీవించువారికి సుఖ సంతోషములేగాని విచారమెన్నటికి కలుగదు?


Q ➤ 1834. దేని ద్వారా భూమి మీది నరులు ఋజుమార్గమున నడచుచునా


Q ➤ 1835. ఆదామును స్వీయ పాపమునుండి కాపాడి రక్షించినది ఏది?


Q ➤ 1836. కయీను కోపముతో దేనిని తృణీకరించెను?


Q ➤ 1837. నోవాను చిన్న కొయ్యపడవపై నడిపించినది ఏది?


Q ➤ 1838. లోతును కాపాడినది ఏది?


Q ➤ 1839. దైవభక్తికి మించిన శక్తి లేదని యాకోబు గ్రహించునట్లు చేసినది ఏది?


Q ➤ 1840. యోసేపును విడనాడక, అతనికి శాశ్వత కీర్తిని సంపాదించి పెట్టినది ఏది?


Q ➤ 1841. ఎవరు నరుల తప్పిదములను ఉపేక్షించి వారికి పశ్చాత్తాపపడుటకు అవకాశము నిచ్చును?


Q ➤ 1842. ప్రతి ప్రాణిలో నెలకొనియున్నదేది?


Q ➤ 1843. ఎవరు నిక్కముగా మందమతులు?


Q ➤ 1844. కాలక్రమమున ఏవి బలపడి నియమముగా మారి, రాజుల శాసనముపై బొమ్మలు ఆరాధ్య దైవములయ్యెను?


Q ➤ 1845. ఏ శక్తిని గుర్తించుటయే అమరత్వము?


Q ➤ 1846. ధర్మశాస్త్రమును పాటింపవలెనని తెలుపుటకు రక్షణ చిహ్నముగా ఒసగబడినది ఏది?


Q ➤ 1847. ఎల్లరి వ్యాధిని నయముచేసి ఆరోగ్యము దయచేయునది ఏది?


Q ➤ 1848. దేవుని నమ్మినవారిని ఏది పోషించును?


Q ➤ 1849. తన శిక్షను తానే కొనితెచ్చుకొనునది ఏది?


Q ➤ 1850. ఏ ప్రజలకు మాత్రము గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించెను?


Q ➤ 1851. స్వీయబలమువలనగాని, సైన్యబలమువలనగాని, కాక ప్రార్ధన ద్వారా విపత్తును తొలగించినది ఎవరు?


Q ➤ 1852. ఎవరు చివరివరకు దేవుని కఠోర కోపమునకు గురియగుదురు?


Q ➤ 1853. ప్రభువు ఎవరిని ఏనాడును అనాదరము చేయక ఎల్లవేళల, ఎల్లతావుల ఆదుకొనును?