ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మత్తయి సువార్త పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Matthew

Q ➤ నూతన నిబంధనలో మొదటి పుస్తకము ఏది?


Q ➤ మత్తయి సువార్తలో ఎన్ని అధ్యాయములు ఉన్నవి?


Q ➤ మత్తయి సువార్తలో ప్రాముఖ్యమైన వచనమేది?


Q ➤ మత్తయి సువార్తకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు వంశావళిలో ముఖ్యులైన వారు ఎవరు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు వంశావళిలోని ముఖ్యులైన స్త్రీలు ఎవరు?


Q ➤ ఓబేదు తల్లి దండ్రులెవరు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు తల్లి ఎవరు?


Q ➤ ఏసు క్రీస్తు సాకుడు తండ్రి ఎవరు?


Q ➤ దేవుని దూత కలలో ఎవరికి కనిపించినది?


Q ➤ ప్రజలను పాపములనుండి రక్షించినదెవరు?


Q ➤ ఇమ్మానుయేలు అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ ఏ రాజు పాలనా సమయంలో ఏసు క్రీస్తు జన్మించాడు?


Q ➤ నక్షత్రములు ఎవరికి మార్గమును చూపుటకు సహకరించినవి?


Q ➤ జ్ఞానులు బాలయేసుకు అర్పించిన కానుకలు ఏవి?


Q ➤ ఆకాశ నక్షత్రమును చూసి క్రీస్తు పుట్టుక సమయము, స్థలమును గూర్చి జ్ఞానులను విచారించి తెలుసుకొన్నదెవరు?


Q ➤ ఆకాశంలో నక్షత్రమును గాంచి ఎవరు అమితానందము పొందారు?


Q ➤ యోసేపు మరియమ్మ బాలయేసును తీసుకొని ఎవరికి భయపడి ఐగుప్తుకు పారిపోయెను?


Q ➤ యోసేపు మరియమ్మ శిశువుతో ఎక్కడికి పారిపోయెను?


Q ➤ యూదా దేశమును తన తండ్రికి బదులుగా ఎవరు పరిపాలించుచుండిరి?


Q ➤ ఈజిప్టు నుండి యూదా దేశమునకు వచ్చిన తరువాత ఏసుక్రీస్తు ఎచ్చట నివసించెను


Q ➤ నజరేతు ఎక్కడ వున్నది?


Q ➤ పాపి పశ్చాత్తాపమును గురించి మొదటిగా బోధించినదెవరు?


Q ➤ బప్తీస్మమిచ్చు యోహాను బోధించిన అంశమేది?


Q ➤ దేవుని రాజ్యము సమీపములోనున్నదనియు, ఆయన రాజ్య వారసులగుటకు పశ్చాత్తాప పడవలెననియు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ దేవుని రాజ్యమును సిద్ధముచేయుటకు భూలోకమునకు వచ్చిన ప్రవక్త ఎవరు?


Q ➤ బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను గూర్చి ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను ఆహారమేంటి?


Q ➤ యోహాను ధరించు వస్త్రములేవి?


Q ➤ మొట్టమొదటి బప్తిస్మమును ఎవరు నిర్వహించిరి?


Q ➤ యోహాను ప్రజలకు ఎక్కడ బప్తిస్మమిచ్చిరి?


Q ➤ పశ్చాత్తాపము పొంది మంచి ఫలములవలె మారండి అని ఎవరు అన్నారు?


Q ➤ హృదయ పరివర్తన కొరకు నీటితో బప్తిస్మమిచ్చినదెవరు?


Q ➤ యేసుక్రీస్తు బప్తిస్మము ఎటువంటిది?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు యోహానుచే బప్తిస్మము పొందుటకు ఎక్కడినుండి వచ్చెను?


Q ➤ ఆయనచేతియందు చేటయున్నది, ఎవరిచేతిలో?


Q ➤ అందుకు యేసు ఇపుడిట్లే జరుగనిమ్ము. దేవుని సంకల్పమును మనము ఈరీతిగా జరిగించుట సమంజసము అని ఎప్పుడు అన్నారు?


Q ➤ యేసు క్రీస్తుకు ఎవరు బప్తిస్మ మిచ్చిరి?


Q ➤ ఎవరు బప్తిస్మము పొందగా దేవుని ఆత్మ పాపురము రూపమున దిగివచ్చి అతనిపై నిలిచెను?


Q ➤ ఏ రూపములో దేవుని ఆత్మ ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి యేసు క్రీస్తుపై నిలిచెను?


Q ➤ దేవుని ఆత్మ ఎవరిచేత శోధింపబడుటకు ఎడారికి కొనిపోబడెను?


Q ➤ బప్తీస్మము పొందిన తరువాత యేసు క్రీస్తు నలుబదిరేయింబవళ్ళు ఉపవాసముండిన ప్రాంతమేది?


Q ➤ ఎవరు నలుబది రేయింబవళ్ళు ఉపవాసముండిరి?


Q ➤ సైతాను శోధించి విడిచి పెట్టిన తరువాత యేసుక్రీస్తుకు పరిచర్య చేసినదెవరు?


Q ➤ బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను చెరలో పెట్టబడినపుడు యేసుక్రీస్తు ఎచ్చట ఉన్నారు?


Q ➤ మృత్యువు నీడలో నివసించు భూలోక వాసులు వెలుగును చూచిరి అని ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు పేతురును ఎచ్చట కలిసిరి?


Q ➤ పేతురునకు మరియొక పేరేమిటి?


Q ➤ పేతురు సోదరుడెవరు?


Q ➤ ఏ శిష్యుడు ఏసుక్రీస్తును మొదటిగా కలిసెను?


Q ➤ జెబదాయికుమారులెవరు?


Q ➤ యాకోబు సోదరుడెవరు?


Q ➤ యోహాను, యాకోబుల తండ్రి ఎవరు?


Q ➤ గలిలీయ ప్రాంతపు ప్రజలకు ఏసు ఏమి బోధించెను?


Q ➤ ఎవరు భూమికి వారసులగుదురు?


Q ➤ ఎవరు దేవుని చూచెదరు?


Q ➤ శాంతిప్రియులకు ఇవ్వబడిన పేరేమి?


Q ➤ మీరు లోకమునకు ఉప్పయి ఉన్నారు అని చెప్పినదెవరు?


Q ➤ ఈలోకములో దేవుని బిడ్డలు అనబడినవారెవ్వరు?


Q ➤ మీరు నీతివంతమైన జీవితము జీవించిననే తప్ప పరలోకరాజ్యమున ప్రవేశింపరని ఎవరిని గురించి చెప్పబడినది?


Q ➤ తన సోదరులపై కోపించిన ఎవరికైనా ఏమి జరుగుతుంది?


Q ➤ తన సోదరులను బుద్ధిహీనుడా అనువారికి శిక్షయేమిటి?


Q ➤ ఎవరితో నీ వివాదమును సత్వరమే పరిష్కరించుకొనవలెను?


Q ➤ దేవుని సింహాసనము ఎచ్చటనున్నది?


Q ➤ దేవుని పాదపీఠము ఏది?


Q ➤ మహారాజగు దేవుని నగరమేది?


Q ➤ దేవుడు సజ్జనులకు దుర్జునులకును ఏమి ఇచ్చుచున్నాడు?


Q ➤ దేవుడు ఏమైయున్నాడు?


Q ➤ మనుష్యులకంట బడుటకై వారి యెదుట మనం ఏ కార్యములు చేయకూడదు?


Q ➤ దేవుని చిత్త ప్రకారము నీవు ఏవిధముగా దానమును చేయవలెను?


Q ➤ ఎవరి ప్రార్ధనా విధానమును నీవు అనుసరించరాదు?


Q ➤ ఎవరు కపటమైన విధానముతో ఉపవాసము చేతురు?


Q ➤ ఎచ్చట మన సంపదను నిలువచేసికొనకూడదు?


Q ➤ చెదలు పట్టని, తుప్పుపట్టని దొంగల దోపిడికి దొరకని ఏప్రాంతములో నీ సంపదను దాచుకొనవచ్చును?


Q ➤ నీ సంపదను ఈలోకములో దాచుకొన్నచో ఏమిజరుగును?


Q ➤ దేహమునకు వెలుగైనదేది?


Q ➤ విత్తకయు, నూర్పిడిచేయకయు జీవించునవియేవి?


Q ➤ వస్త్రమును తయారుచేసికొనకయే మిక్కిలి అందముగా అలంకరించబడినవి ఏవి?


Q ➤ లిల్లీపుష్పములతో పోల్చబడినరాజు ఎవరు?


Q ➤ మనము మొదటిగా ఏమి కోరుకొనవలెను?


Q ➤ మీరు తీర్పుకు లోనుకాకుండుటకు అనుసరించవలసిన విధానమేది?


Q ➤ పవిత్రమైన దానిని, వెలగల మంచి ముత్యములను వేటిపాలు చేయకూడదు?


Q ➤ ఏ జంతువుకు పవిత్రమైన వాటిని పారవేయకూడదు


Q ➤ ఏది విశాలమైన దారి?


Q ➤ జీవమునకు చేర్చుదారి ఎట్లుండును?


Q ➤ చెడ్డవారైన తల్లిదండ్రులుకూడ ఏ విధమైన బహుమానము తమ బిడ్డలకు ఇచ్చెదరు?


Q ➤ గొర్రెల చర్మమును కప్పుకొనిన క్రూరమైన తోడేళ్ళు ఎవరు?


Q ➤ ఎవరు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింతురు?


Q ➤ ఎవరు తెలివైనవారు?


Q ➤ బుద్ధిమంతుడు ఎచ్చట తన గృహమును నిర్మించుకొనును?


Q ➤ ప్రజలకు అధికారము ఉన్నవానివలె బోధించినది ఎవరు?


Q ➤ నీవు వెళ్ళి అర్చకునికి కనబరచుకొనుమని యేసు ఎవరితో చెప్పెను?


Q ➤ నీవు నా యింటిలోనికి ప్రవేశించుటకు నేను అర్హుడను కాను అని యేసుతో పలికినదెవరు?


Q ➤ ఎవని విశ్వాసమును గూర్చి యేసు అబ్బురపడెను?


Q ➤ పేతురు అత్తగారికి వచ్చిన వ్యాధియేమి?


Q ➤ ఎవరి అత్తగారి వ్యాధిని యేసు స్వస్థతపరచెను?


Q ➤ నక్కలకు బొరియలుండెను, ఆకాశపక్షులకు గూళ్ళుండెను. కాని మనుష్యకుమారుడు తలదాచుకొనుటకు తావేలేదు ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ మృతులైన వారిని ఎవరు సమాధిచేయుదురు?


Q ➤ సమాధులలోనుండి బయటకు వచ్చిన ఇద్దరిని యేసు ఎక్కడ చూచెను?


Q ➤ దైవ కుమారుడవైన ఓ యేసూ సమయం ఆసన్నం కాకమునుపే మమ్ము శిక్షింప వచ్చితివా అడిగినదెవరు?


Q ➤ ఏసు క్రీస్తు యొక్క స్వంత నగరమేది?


Q ➤ కుమారా ధైర్యము వహించుము అనియేసుక్రీస్తు ఎవరితో చెప్పెను?


Q ➤ పాపములు క్షమించుటకు అధికారము ఎవరికి ఉన్నది?


Q ➤ యేసు శిష్యునిగా మారిన సుంకము వసూలుచేయు మనుష్యుని పేరేమిటి?


Q ➤ “వ్యాధి గ్రస్తులకేగాని ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అక్కరలేదు” ఈ మాట ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ పెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉన్నంతకాలము ఎవరు దుఃఖించనవసరము లేదు?


Q ➤ ఏసు అంగీని తాకి స్వస్థత పడినదెవరు?


Q ➤ ఎవరికుమార్తె యేసయ్యచే మరణము నుండి లేపబడెను?


Q ➤ మత్తయి సువార్తలో పొందుపరచబడి యేసు చేసిన రెండు అద్భుత కార్యములేవి?


Q ➤ పంటమిక్కుటము కాని కోతగాండ్రు తక్కువ, ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ యేసుకు ఎంతమంది అపోస్తులు ఉన్నారు?


Q ➤ యేసు శిష్యులలో మొదటివాడు ఎవరు?


Q ➤ అల్పయికుమారులగు ఇద్దరు అపోస్తులుల పేర్లేమిటి?


Q ➤ యేసును మోసగించిన యూదా స్వంత స్థలము (ఊరు) ఏది?


Q ➤ ఏ పట్టణమునకు యేసు శిష్యులు వెళ్ళకూడదని యేసు చెప్పెను?


Q ➤ దేవుని కుమారులు ఎవరివలె వివేకవంతులుగా ఉండాలి?


Q ➤ ఏ పక్షి అమాయకమైనదిగా తలంచబడును?


Q ➤ ఏ పక్షులకంటె దేవుని బిడ్డలు ప్రశస్థమైనవారు?


Q ➤ యేసును వెంబడించుటకు ఒకరు చేయవలసినదేమి?


Q ➤ ఈ లోకమునకు రావలసినవాడవునీవేనా లేక మేము మరియొకరికొరకు ఎదురుచూడవలెనా అని ఎవరు యేసుని ప్రశ్నించెను?


Q ➤ ప్రవక్తలకంటె గొప్పవారెవరు?


Q ➤ స్త్రీలు కనినవారిలో గొప్పవాడెవరు?


Q ➤ మారుమనస్సుచెందని కారణంగా ఏఏ పట్టణములు దేవుని శాపమునకు ఉగ్రతకు గురియైనవి?


Q ➤ ఏ పట్టణము దేవుని యుద్దేశ్యములో తగ్గించబడినది?


Q ➤ సాత్వికుడును దీనమనస్సుకలవాడు ఎవరు?


Q ➤ భారముచే అలసి సొలసియున్న సమస్త జనులకు యేసు యొద్ద ఏం దొరుకును?


Q ➤ ఎవరు ఆకలిగొని వెన్నులు త్రుంచి తినిరి?


Q ➤ ఎవరు ఆకలిగొని ఇతరులకు నిషిద్ధమైన నైవేద్యపురొట్టెను తినిరి?


Q ➤ దేవాలయముకంటె గొప్పవాడెవరు?


Q ➤ ఎవరు సబ్బాతు దినమునకు అధికారి?


Q ➤ విశ్రాంతి దినమున ఏసు ఎవనిని స్వస్థతపరచెను?


Q ➤ యేసు మాటలను బట్టి విశ్రాంతి దినమున ఏమి చేయుట ఒప్పుగా ఎంచబడెను?


Q ➤ సైతాను సమూహరాజు ఎవరు?


Q ➤ ఏవిధమైన పాపమునకు క్షమాపణ లేదు?


Q ➤ ఒక చెట్టు యొక్క స్వభావము ఏ విధముగ ఎంచవచ్చును?


Q ➤ మీలో దాగియున్న దేని భావములనుబట్టి నోరు మాట్లాడును?


Q ➤ అవిధేయతకు ఉదాహరణగా ఏప్రవక్త ఉదహరించబడినారు?


Q ➤ చెడుతనములోను, వ్యభిచారములోను కొనసాగుచున్న సమాజమును గురించి తీర్పునిచ్చినదెవరికి?


Q ➤ ఎవరు యోనాకంటే గొప్పవాడు?


Q ➤ ఎవరు క్రీస్తు తల్లి సహోదరులు, సహోదరీలుగా భావించబడెదరు?


Q ➤ పడవలో ప్రయాణము చేయునప్పుడు యేసు చెప్పిన మొదటి ఉపమానమేమిటి?


Q ➤ క్రిందపడిన విత్తనములో ఏవిత్తనము వెంటనే మొలకెత్తినది?


Q ➤ పరలోకరాజ్య మర్మములను ఎరుగు వరము ఎవరికి ఇవ్వబడినది?


Q ➤ హృదయమునుండి దుష్టుడు ఏమి ఎత్తుకొనిపోవును?


Q ➤ శత్రువు ఏమి విత్తును?


Q ➤ ఆకాశపక్షులు గూళ్ళు నిర్మించుకొని నివసించు చెట్టు ఏది?


Q ➤ పరలోకరాజ్యము ఏ అంశముతో పోల్చబడినది?


Q ➤ పొలము అను పదమునకు అర్థమేమిటి?


Q ➤ మంచి విత్తనములు విత్తువారెవరు?


Q ➤ మంచివిత్తనములు దేనికి పోలిక?


Q ➤ నీతిమంతులు ఏవిధముగా ప్రకాసింతురు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు సోదరులెవరు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు తన ప్రాంతములో ఘనకార్యములు చేయలేదు, ఎందువల్ల?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు కాలములో చతుర్థాధిపతి యెవరు?


Q ➤ హేరోదురాజు సోదరుడెవరు?


Q ➤ ఫిలిప్పు భార్య యెవరు?


Q ➤ బప్తిస్మమిచ్చు యోహానును చెరసాలలో పెట్టినదెవరు?


Q ➤ హేరోదు రాజు జన్మదినం సందర్భంగా నాట్యముచేసినదెవరు?


Q ➤ సత్యము మాట్లాడినందుకు తలను నరికించినవారెవరు?


Q ➤ యోహాను శరీరమును పాతి పెట్టిన వారెవరు?


Q ➤ అయిదు రొట్టెలు, రెండుచేపలను గొప్ప జనసమూహమునకు ఎచ్చట వడ్డించెను?


Q ➤ ఏ సముద్ర జలములమీద ఏసుక్రీస్తు నడిచెను?


Q ➤ ఎవరు సముద్ర జలములపై నడచిరి?


Q ➤ ఏసుతో సముద్ర జలములమీద ఎవరు నడచిరి?


Q ➤ అల్ప విశ్వాసీ అని యేసు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ ప్రజలందరు ప్రభువును తాకి స్వస్థత నొందిన స్థలమేది?


Q ➤ తల్లి దండ్రులను దూషించువారికి ఇవ్వబడు శిక్షేమిటి?


Q ➤ పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయుట యుక్తముకాదని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ నీ విశ్వాసము గొప్పదని యేసు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ ఆకాశము నుండి ఒక సూచక క్రియను తమకు చూపించుమని ఏసును ఎవరు కోరిరి?


Q ➤ పులిసిన పిండిని గూర్చిన ఉపమానము ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పబడినది?


Q ➤ నీవు సజీవుడవైన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువు అని ఎవరు ఏసునుగూర్చి చెప్పిరి?


Q ➤ పేతురు తండ్రి ఎవరు?


Q ➤ దేవాలయ స్థాపకుడు, నిర్మాణకర్త ఎవరు?


Q ➤ ఈ రాతిమీద నా సంఘమును నిర్మించెదను, నరకశక్తులు దీనిని జయింపజాలవు అని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ పేతురుకు ఏ అధికారమును ఏసు ఇచ్చెను?


Q ➤ సైతానా నా వెనుకకు పొమ్ము నీవు నా మార్గమునకు ఆటంకముగా వున్నావు అని ఏసు ఎవరిని గద్దించెను?


Q ➤ యేసు రూపాంతరము పొందిన పర్వతముపై ఏసుతో కూడా ఎవరెవరున్నారు?


Q ➤ రూపాంతరపు పర్వతముపైన ఏసుతో కూడ కనబడిన ప్రవక్తలెవరు?


Q ➤ నేను మీకొరకు ఒకటి, మోషేకొరకు ఒకటి మరియు ఏలియా కొరకు ఒకటి, పర్ణశాలలు నిర్మించెదను అని ఏసుతో ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ ఏ విధమైన రోగిని ఏసు శిష్యులు స్వస్థత పరచలేకపోయిరి?


Q ➤ మనుష్యకుమారుడు శత్రువులకు అప్పగింపబడబోవుచున్నాడు అని ఏసు చెప్పిన ప్రాంతమేది?


Q ➤ ఏ ప్రాంతములో దేవాలయపు పన్నులు వసూలు చేయువారు ఏసు వద్దకు వచ్చిరి?


Q ➤ చేప కడుపులో ఎన్ని నాణెములు కనుగొనబడినవి?


Q ➤ ఏసు శిష్యులలో ఎవరు సముద్రములో గాలమువేసిరి?


Q ➤ ఎవరి మెడలో తిరుగటిరాయిని కట్టి సముద్ర జలములలో వానిని పడద్రోయుట మేలు?


Q ➤ మన సోదరులను ఏసయ్య మాటలను బట్టి ఎన్నిమారులు క్షమించవలెను?


Q ➤ తల్లిని తండ్రిని విడచి పురుషుడు ఎవరిని హత్తుకొనును?


Q ➤ దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవమాత్రుడు వేరుపరచరాదు అని ఎవరు ఆజ్ఞాపించిరి?


Q ➤ ఇశ్రాయేలీయులలోని పండ్రెండు గోత్రములవారికి తీర్పు చేయునది ఎవరు?


Q ➤ జబదాయి కుమారుల తల్లి ఎవరు?


Q ➤ నీ రాజ్యములో నా యిద్దరు కుమారులలో ఒకరు నీకు కుడివైపున ఒకరు నీకు ఎడమవైపున కూర్చుండ సెలవిమ్ము అని ఎవరు యేసుక్రీస్తును అడిగెను?


Q ➤ ఎక్కడనుండి ఏసు తన శిష్యులను గాడిదను తోలుకురమ్మని సెలవిచ్చెను.


Q ➤ యేసు ఏ ప్రాంతము నుండి వచ్చిన ప్రవక్తగా గుర్తింపు నొందెను?


Q ➤ ఏసు గాడిదనెక్కి యెరూషలేమునకు వచ్చునని ఏ ప్రవక్త ప్రవచించెను.


Q ➤ యెరూషలేము దేవాలయములో డబ్బులు మార్చువారి బల్లలు పడద్రోసినదెవరు?


Q ➤ దేవాలయమునందలి పరిస్థితులను చక్కబరచిన పిదప యేసు ఎచ్చట ఆరాత్రి గడి పెను?


Q ➤ సీజరు చక్రవర్తికి సుంకము చెల్లించుట న్యాయమా? అని యేసును ఎవరు ప్రశ్నించిరి?


Q ➤ పునరుత్థానము లేదని ఎవరు నమ్ముచున్నారు?


Q ➤ పరిసయ్యులు యేసు ఎవరని నమ్ముచున్నారు?


Q ➤ విందులయందు అగ్రస్థానములను, ప్రార్థనా మందిరముల యందు ప్రధానాసనమును కోరువారు ఎవరని యేసుచెప్పెను?


Q ➤ దేవుని బిడ్డలకు గురువు ఎవరు?


Q ➤ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకు తిరస్కరింపబడువారు ఎవరు?


Q ➤ దీర్ఘ జపములు జరిగించువారు ఎవరు?


Q ➤ సముద్రములు దాటి ఎన్నో దేశములు దాటి మతవ్యాప్తికి ప్రయత్నించువారెవరు?


Q ➤ ధర్మశాస్త్రమునందలి ప్రధాన చట్టమేది?


Q ➤ మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులు అని ఏసుఎవరిని ఉద్దేశించి పలికినారు?


Q ➤ గర్భాలయమునకు, బలిపీఠమునకు మధ్య చంపబడినవాడెవడు?


Q ➤ మీరు చూచుచున్న ఈ దేవాలయము రాతిపై రాయి నిలువకుండ పడగొట్టబడును. అని ఎవరుచెప్పిరి?


Q ➤ ఏ కొండమీద ఏసుక్రీస్తు తన శిష్యుల ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానమిచ్చెను?


Q ➤ భయంకర వినాశనము పరిశుద్ధ స్థలములందు నిలిచి ఉండును అని ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ ఏ రకమైన పక్షులు కలేబరమున్నచోట వాలుతాయి?


Q ➤ చెట్టును చూచి నేర్చుకొనండి అని ఏసుచెప్పెను. అది ఏచెట్టు?


Q ➤ ఏసు రెండవ రాకడగురించి ఎవరికి తెలియును?


Q ➤ దేవుని రెండవరాకడ దేనిని పోలియుందును?


Q ➤ ప్రభూ! ప్రభూ! మాకొరకు తలుపు తీయుడని మొర పెట్టినదెవరు?


Q ➤ తనకుడివైపునున్న వారికి దేవుడిచ్చు బహుమానమేమి?


Q ➤ సింహాసనమునకు ఎడమవైపున ఉన్న వానికి దేవుడిచ్చు శిక్ష ఏమిటి?


Q ➤ సైతానుకు అతని అనుచరులకు సిద్ధపరచబడిన శిక్ష ఏమిటి?


Q ➤ ప్రధానయాజకులును, పెద్దలును క్రీస్తుకు వ్యతిరేకముగా సాక్ష్యమిచ్చుటకు ఏ ప్రాంతమునకూడుకొనిరి?


Q ➤ క్రీస్తు భోజనమునకు వెళ్ళిన కుష్టురోగి ఎవరు?


Q ➤ కుష్టురోగియైన సీమోను ఇల్లు ఎచ్చట ఉన్నది?


Q ➤ ఎవని ఇంటిలో ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరును క్రీస్తు తలమీదపోసెను?


Q ➤ సర్వలోకమందు సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినదియు ఏసుక్రీస్తు తలమీద మిక్కిలి విలువైన అత్తరును ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడును? అది ఎవరు?


Q ➤ నేను ఏసును పట్టి ఇచ్చిన ప్రతిగా మీరు నాకేమి ఇత్తురని యూదా ఎవరిని అడిగెను?


Q ➤ ఎన్ని వెండి నాణెములు ప్రధాన యాజకుడు యూదాకు ఇచ్చెను?


Q ➤ తన యజమానిని అమ్మిన శిష్యుని పేరేమిటి?.


Q ➤ ఆ మనుష్యుడు పుట్టి యుండనియెడల వానికి మేలు. ఆ మనిషి ఎవరు?


Q ➤ ఆ కడరాత్రి భోజనము తరువాత ఏసుక్రీస్తు ఆయన శిష్యులు ఎక్కడకు వెళ్ళిరి?


Q ➤ శిలువపై చిందించిన ఏసు పవిత్ర రక్తము ఏమిచేయుటకు గుర్తుగా ఉన్నది?


Q ➤ శిలువ మరణమునకు ముందు యేసు ఎచ్చట ప్రార్థించెను?


Q ➤ ఏసు చనిపోయి తిరిగి లేచిన పిదప ఆయన శిష్యుల కంటే ముందు ఎచ్చటకు వెళ్ళిదను అనెను?


Q ➤ ఈ రాత్రే కోడికూయక ముందు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు బొంకెదవు, అని ఏసు ఎవరితో అనెను?


Q ➤ ఏ శిష్యుడు ఎరుగనని ముమ్మారు బొంకెను?


Q ➤ నేను నీతో కూడా చావవలసి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగనని చెప్పును అని పలికిన శిష్యుడెవరు?


Q ➤ శరీరము బలహీనమైనను ఏది సిద్ధము?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తును బంధించుటకు యూదా చెప్పిన గుర్తుయేమి?


Q ➤ యూదా ఏసును మోసగించుటకు ముందు ఏసును ఏమని పిలిచెను?


Q ➤ స్నేహితుడా నీవెందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు? అని ఏసు ఎవరిని ఉద్దేశించిపలికెను?


Q ➤ ప్రధాన సేవకుని చెవిని ఎవరు నరికిరి?


Q ➤ ఏ ప్రధాన యాజకుని వద్దకు ఏసును కొనిపోయిరి?


Q ➤ ఏ శిష్యుడు కొద్ది దూరములో ఏసుతో ప్రధాన యాజకుని మందిరమువరకు అనుసరించెను?


Q ➤ ఏసు క్రీస్తుపై తీర్పు ఎట్లుండునోయని కావలివారి సరసన కూర్చొనియున్న వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ నీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువైతే ఆమాట నాతో చెప్పుమని అడిగిన అధికారి ఎవరు?


Q ➤ మేఘారూఢుడై వచ్చునదెవరు?


Q ➤ ముమ్మారు ఎరుగనని బొంకిన పిదప కోడికూయగా ఏసు అన్న మాటలు జ్ఞాపకము చేసుకొని గుంపునుండి వెలుపలికి వచ్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చినదెవరు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తును సిలువ వేసిన సమయములోని రోమానగర గవర్నరు ఎవరు?


Q ➤ ప్రధాన అర్చకులు ఏసును శిక్షించుటకు ఎవరికి అప్పగించెను?


Q ➤ ఏసు ప్రజలచే వ్యతిరేకించుటకాంచి ఎవరు పశ్చాత్తాపపడిరి?


Q ➤ నేను నిర్దోషి రక్తమును అప్పగించి పాపముచేసితిని, అని ఎవరు పశ్చాత్తాపపడిరి?


Q ➤ యూదా వెండి నాణెములను ఎచట పారవేసెను?


Q ➤ క్రొత్త నిబంధనలో తనకుతాను ఉరిపెట్టుకొనినది ఎవరు?


Q ➤ ఆ పొలమును 'రక్తపుపొలము' అని ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ నీవు యూదులరాజువా! అని యేసును అడిగినదెవరు?


Q ➤ రాత్రి స్వప్నములో ఏసునుగూర్చి వేదనపడినదెవరు?


Q ➤ ఆ అమాయకుని జోలికి పోవద్దు అని పిలాతుతో అనినదెవరు?


Q ➤ ఏ గవర్నరు అక్కడ కూడిన సమూహము ఎదుట నీటితో తన చేతులు కడుగుకొనెను?


Q ➤ నేను నీతిమంతుని రక్తమును గూర్చి నిరపరాధిని అని చెప్పినదెవరు?


Q ➤ ఏసుకు బదులుగా ఎవరు విడుదల చేయబడినారు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు వస్త్రములు తీసివేసి ఏమితాడిగిరి?


Q ➤ క్రీస్తు శిలువను మోయుమని ఎవరిని బలవంతపెట్టిరి?


Q ➤ ఏసు క్రీస్తు ఎచ్చట శిలువ వేయబడెను?


Q ➤ గొల్గొతా పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ చేదుకలిసిన ద్రాక్షారసమును ఆయనకు త్రాగనిచ్చినది ఎక్కడ?


Q ➤ ఏసును శిలువ వేసిన శిలువపై భాగమున ఏమని వ్రాయబడెను?


Q ➤ ఏసు బిగ్గరగా కేకపెట్టి ఏమని చెప్పెను?


Q ➤ ఏలిఏలిలామా సబక్తాని అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ ఏసు బిగ్గరగా ఏలీ! ఏలీ! అని అరచిన మాటలను అక్కడ కూడినవారు ఏమని భావించిరి?


Q ➤ ఎప్పుడు దేవాలయపు తెర రెండుముక్కలుగా పైనుండి క్రిందకు చినిగెను?


Q ➤ ఎవరి మరణమువలన సమాధులు తెరవబడి మరణించిన పరిశుద్ధుల దేహములు లేపబడెను?


Q ➤ శతాధిపతి జరిగిన సంఘటనలు చూచి ఏమని చెప్పెను?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు శిష్యుడు మరియు ధనికుడైన వాని పేరేమి?


Q ➤ ఏసు దేహమును సమాధి చేయుటకు ఇప్పించుడని కోరినదెవరు?


Q ➤ ఎవరు తనకొరకు తొలిపించుకొనిన రాతి సమాధిలో ఏసు దేహమును ఉంచెను?


Q ➤ ఏసును ఎవరు మోసగాడని పలికెను?


Q ➤ ఏసు సమాధిని కావలికాయుటకు అనుమతిచ్చినదెవరు?


Q ➤ ఎవరు సమాధిరాతిని తొలగించిరి?


Q ➤ వారములో మొదటి రోజు ఏసు సమాధివద్దకు ఎవరు వచ్చిరి?


Q ➤ ఏసు ఆ ఇద్దరు స్త్రీలతో శిష్యులకు ఏమని చెప్పమనెను?


Q ➤ ఎవరి నామమున మీరు వెళ్ళి జనులకు బప్తీస్మమివ్వమని ఏసుచెప్పెను?


Q ➤ ఎవరికి సర్వాధికారములు యెహోవా ఇచ్చెను?


Q ➤ యేసుక్రీస్తు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడినదని ఎవరితో చెప్పెను?


Q ➤ కావలివారి నివేదిక ఏమిటి?