ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

తీతుకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Titus

Q ➤ తీతుకు పత్రికను ఎవరు వ్రాసిరి?


Q ➤ ఇంకను తీర్చిదిద్దబడుటకు క్రీస్తు సంఘమునందు ఎవరిని నియమించెను?


Q ➤ ఎవరు సోమరులు, తిండిపోతులై యుందురు?


Q ➤ తీతుకు వ్రాసిన లేఖలో చెప్పబడిన న్యాయవాది పేరేమి?