ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కీర్తనల గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Psalms

Q ➤ 856. కీర్తనల గ్రంథము ఎన్ని భాగములుగా యివ్వబడెను?


Q ➤ 857. కీర్తనల గ్రంథంలో 'సెలెహ్' అను పదము ఎన్నిసార్లు వాడబడినది?


Q ➤ 858. ఏ కీర్తనలో సెల్ హ్ మొదటిసారి వాడబడినది?


Q ➤ 859. నీతిమంతుల మార్గము ఎవరికి తెలియును?


Q ➤ 860. ప్రభువు కృప ఎవరిని డాలువలె కాపాడును?


Q ➤ 861. తన హృదయంలో దేవుడు లేడని ఎవరు తలంతురు?


Q ➤ 862. ఏది దేవుని మహిమను చాటును?


Q ➤ 863. మేలిమి బంగారముకంటె ఎక్కువగా ఆశింపతగినదేది?


Q ➤ 864. దావీదు 22వ కీర్తనను ఏ రాగములో రచించెను?


Q ➤ 865. ఎవరు ప్రభువుకు సన్నిహితులగుదురు?


Q ➤ 866. ఎవరి పన్నుగడలను ప్రభువు వమ్ము చేయును?


Q ➤ 867. చెడ్డ ఎవరిని నాశనము చేయును?


Q ➤ 868. కరువు కాలమున ఎవరికివలసినంత తిండి దొరుకును?


Q ➤ 869. ఏ రెండు కీర్తనలు చాలావరకు ఒకే మాదిరిగా వున్నవి?


Q ➤ 870. ఏ కీర్తన “ఎడోవ్ ఆన్ డిస్టెంట్ ఓక్స్' రాగములో వ్రాయబడెను?


Q ➤ 871. సజ్జనులు దేనిని జూచి సంతసింతురు?


Q ➤ 872. దేవుడు తన పాదరక్షను దేని మీదికి విసురును?


Q ➤ 873. అనేక శిఖరములతో అలరారు పర్వతమేది?


Q ➤ 874. దుష్టుల కంఠ హారము ఏది?


Q ➤ 875. ఏ పక్షులు బలిపీఠము వద్ద పిల్లలు చేయుటకు గూడు పెట్టుకొన్నవి?


Q ➤ 876. ఏ దైవ గుణములు ఒకదానిని ఒకటి కలసికొనును?


Q ➤ 877. తనను అనుగ్రహించినందుకు ఎవరు దేవుని ప్రార్థించిరి?


Q ➤ 878. మోషే వ్రాసిన కీర్తన ఏది?


Q ➤ 879. ఎవరు ఖర్జూరములవలె వృద్ధి చెందుదురు?


Q ➤ 880. ఎడారిలో నివసించు పక్షి ఏది?


Q ➤ 881. దేవుడు దేనిని వస్త్రమువలె తాల్చెను?


Q ➤ 882. ఏ కొంగ దేవదారులలో గూళ్ళు కట్టుకొనును?


Q ➤ 883. సముద్రములో ఆడుకొనుటకు చేసిన పెద్ద ప్రాణి ఏది?


Q ➤ 884. ఏ కీర్తన “అక్రాస్టిక్ పద్ధతిలో వ్రాయబడెను?”


Q ➤ 885. ఏ కర్తీన దేవుని మహిమను వివరించును?


Q ➤ 886. అతి చిన్న కీర్తన ఏది?


Q ➤ 887. కీర్తనల పుస్తకములో ఎక్కువ వ్రాసినది ఎవరు?


Q ➤ 888. సోలోమోను వ్రాసిన కీర్తనలు ఏవి?