ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యోహాను వ్రాసిన దర్శన గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Revelation

Q ➤ క్రొత్త నిబంధనను గురించి ప్రకటించిన గ్రంథమేది?


Q ➤ దర్శన గ్రంథమును వ్రాసిన అపోస్తలుడు ఎవరు?


Q ➤ ఏ ప్రాంతమును గురించి ఏడు సంఘములవారిని ఉదహరించిరి?


Q ➤ ఏ ద్వీపాన్ని గురించి యోహాను అతిశయపడెను?


Q ➤ ఏ సంఘము మొదటి వలె ఇపుడు ప్రేమించుటలేదు?


Q ➤ మరణ పర్యంతమువరకు విశ్వాసములో నిలిచియుండు సంఘమునకు ఎట్టి కిరీటము ఇవ్వబడును?


Q ➤ క్రీస్తునందు విశ్వాసమును త్యజించిన వాడెవరు?


Q ➤ ప్రవక్తినని చెప్పుకొనుచున్న ఏ స్త్రీని గురించి తయతీర సంఘము ఓర్చుకొనెను?


Q ➤ యే సంఘము దేవుని మాటలను అనుసరించెను?


Q ➤ నులివెచ్చగా ఉన్న సంఘమేది?


Q ➤ యూదా గోత్రపు సింహము ఎవరు?


Q ➤ ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నింటిలో ముద్రింపబడినవారు ఎంతమంది?


Q ➤ ఆకాశము నుండి రాలిపడిన గొప్ప నక్షత్రమేది?


Q ➤ హెబ్రీ భాషలోను, గ్రీకు భాషలోను దేవదూత పేరేమిటి?


Q ➤ ఏ నదియొడ్డున నలుగురు దూతలు బంధింపబడిరి?


Q ➤ చిన్న పుస్తకమును దూత చేతిలో నుండి తీసికొని తినివేసినదెవరు?


Q ➤ మృగము యొక్క సంఖ్య ఎంత?


Q ➤ ఏ స్త్రీ అనేక జలములమీద కూర్చుండెను?


Q ➤ జనుల శబ్దము వంటి గొప్ప స్వరము వినబడెను అది ఎటువంటి స్వరము?


Q ➤ ఒక్క గడియలోనే శిక్షింపబడిన గొప్ప పట్టణమేది?


Q ➤ గొప్ప ఘట సర్పమును పట్టుకొని పాతాళమునందు ఎన్ని సంవత్సరములు బంధించెను?


Q ➤ నూతన యెరూషలేమునకు ఎన్ని ద్వారములు కలవు?


Q ➤ శుద్ధమైన బంగారముతో నిర్మించబడిన పట్టణమేది?


Q ➤ పట్టణ ప్రాకార పునాదిరాళ్ళకు వాడబడిన పండ్రెండు విలువైన రత్నాలు ఏవి?


Q ➤ నేను అల్ఫాయు ఒమేగను, మొదటివాడను కడపటివాడను అని ఎవరనిరి?