ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హగ్గయి గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Haggai

Q ➤ హగ్గయి గ్రంథములో ఎన్ని అధ్యాయములు ఉన్నవి?


Q ➤ 1600. హగ్గయి గ్రంథ రచయిత ఎవరు?


Q ➤ 1601. ఏ రాజు కాలమున హగ్గయి ప్రవచించెను?


Q ➤ 1602. హగ్గయి ద్వారా దేవుని సందేశము ఏ యూదా రాష్ట్ర పాలకునికి ఉద్దేశింపబడినది?


Q ➤ 1603 సెరుబ్బాబెలు తండ్రి పేరేమిటి?


Q ➤ 1604. ప్రధాన యాజకుడు యెహోషువ తండ్రి పేరేమిటి?


Q ➤ 1605. ప్రభు దూతగా పిలువబడిన ప్రవక్తఎవరు?


Q ➤ 1606. దేవాలయ నిర్మాణమునకు దేవుడు ఎవరిని ప్రేరేపింపగా, వారు మందిర పనిచేయ ఆరంభించిరి?


Q ➤ 1607. జాతులన్ని కోరదగినది ఎవరు?


Q ➤ 1608. దేవుడు ఎవరిని తన అంగుళీయక ముద్రనుగా చేసుకొని స్వీకరించెను?