ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యాకోబు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from James

Q ➤ యాకోబు పత్రిక ఆధారం ఎవరు?


Q ➤ శోధనకు గురియైనను విశ్వాసము కోల్పోక అట్టి పరీక్షయందు ఉత్తీర్ణుడైన వానికి ఎట్టి కిరీటము ఇవ్వబడును?


Q ➤ దేవునికి స్నేహితునిగా ఎంచబడినవారెవరు?


Q ➤ కష్టములలో సహనమును చూపినవారెవరు?


Q ➤ ఎవరి ప్రార్థన శక్తివంతమైనది?