ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఆదికాండము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Genesis

Q ➤ సృష్టి జరిగిన రోజులలో ఎన్నో రోజున బాగుంది అని యావే దేవుడు చెప్పలేదు?


Q ➤ ఆదికాండం గ్రంథకర్త ఎవరు?


Q ➤ ఆదికాండములో ఎన్ని వచనాలున్నవి?


Q ➤ ఆదికాండములో ముఖ్యమైన వచనమేది?


Q ➤ జన్మించకుండ మరణించినదవెరు?


Q ➤ ఆదిలో భూమిని సృష్టించినపుడు భూమి ఏ స్థితిలో వున్నది?


Q ➤ దేవుడు ఎన్నో రోజున మానవుని సృష్టించెను?


Q ➤ దేవుడు ఎన్నో రోజును దీవించి పవిత్ర పరచెను?


Q ➤ మానవుని సృష్టించుటకు ఏ పదార్థమును వాడెను?


Q ➤ దేవుడు ఏదేను తోటను కాచుటకు ఎవరిని నియమించెను?


Q ➤ బైబిల్ గ్రంథములో మొదటి ప్రశ్న అడిగినదెవరు?


Q ➤ ఆదాము అవ్వలు తమ శరీరమును కప్పుకొనుటకు ఉపయోగించిన వస్తువు ఏది?


Q ➤ జంతు చర్మమును దుస్తులుగా ఆదాము అవ్వకు యిచ్చినదెవరు?


Q ➤ ఆదాము అవ్వలను ఏదేను వనము నుండి పంపిన తరువాత ఏదోను వనమును సంరక్షించుటకు దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసెను?


Q ➤ ప్రపంచములో మొట్టమొదట జన్మించిన నరుడెవరు?


Q ➤ ప్రపంచములో మొట్టమొదట చనిపోయినదెవరు?


Q ➤ కయీను ప్రభువు సముఖము నుండి వెడలి ఏ దేశమున నివసించెను?


Q ➤ నరుడు నిర్మించిన మొదటి నగరమేది?


Q ➤ పిల్లన గ్రోవిని, సితారను మ్రోగించువారికి మూల పురుషుడెవరు?


Q ➤ గుడారములలో నివసించు పశువుల కాపరులకు మూలపురుషుడెవరు?


Q ➤ 21. ఎవరికాలము నుండి ప్రజలు యావేదేవుని ఆరాధింప మొదలు పెట్టిరి?


Q ➤ 22. మానవుడు ఏ పోలికతో సృష్టించబడినాడు?


Q ➤ 23. దేవునితో నడచిన యిద్దరు వ్యక్తులెవరు?


Q ➤ 24. ఆదికాండములో ఎవరు మరణము చవిచూడకుండ దేవునిచే తీసికొనిపోబడెను?


Q ➤ 25. యావే దేవుడు, ఏ చెట్టు పండును తినవద్దని నరుని ఆజ్ఞాపించెను?


Q ➤ 26. భూమి మీద ఎక్కువ కాలము బ్రతికినదెవరు?


Q ➤ 27 నోవా అను పేరుకు అర్థమేమి?


Q ➤ 28. దేవుని కృపకు నోచుకొనినదెవరు?


Q ➤ 29. నోవా ఏ చెట్టు కొయ్యతో నావను నిర్మించెను?


Q ➤ 30. నోవా కుమార్ల పేర్లు తెలుపుము?


Q ➤ 31. ఓడ తలుపులు ఎవరు మూసిరి?


Q ➤ 32 ఎంతకాలము జల ప్రళయపు నీరు భూమిపై నిలిచియున్నది?


Q ➤ 33. ఓడ ఎపుడు నిలిచెను?


Q ➤ 34. బైబిల్ గ్రంథములో మొదటగా చెప్పబడిన పక్షి పేరేమి?


Q ➤ 35 నోవాచేత శపించబడిన వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ 36. దేవుని యొక్క ఒడంబడిక నోవా ఏ చిహ్నము ద్వారా గ్రహించగలిగిను?


Q ➤ 37 ఒక వస్తువు పేరు, ఒక ప్రాంతము పేరు ఒకే విధంగా ఉండును అదియేమి?


Q ➤ 38. ఈజిప్టుకున్న పురాతనమైన పేరేమి?


Q ➤ 39. ఇతియోపియన్స్ ఏ పేరుతో పిలవబడేవారు?


Q ➤ 40. పీషోను నది ఏ ప్రాంతమున ప్రవహించుచున్నది?


Q ➤ 41. ఆకాశాన్నంటే గోపురాన్ని ఆనాటి ప్రజలు ఎచట కట్టారు?


Q ➤ 42. దేవుడు ఎచట మనుషుల భాషను తారుమారు చేసాడు?


Q ➤ 43. యోబు జన్మ స్థలము ఒక వ్యక్తి పేరు ఒకేలా ఉన్నాయి, అదియేమి?


Q ➤ 44. దేవుని దృష్టిలో శక్తివంతుడైన విలుకాడెవరు?


Q ➤ 45. అబ్రహాము మొదటిగా దేవునికి బలి పీఠము ఎచ్చట నిర్మించెను?


Q ➤ 46. బైబిల్ గ్రంథములోని మొదటి ప్రవచనము ఎచట ఉన్నది?


Q ➤ 47. ఏ వచనము ఫోటో ఇవాంజలిజమ్ గా పిలువబడుతుంది?


Q ➤ 48. మొదటిగా అందగత్తెయైన స్త్రీ అని ఎవరు పిలువబడేవారు?


Q ➤ 49. తనభార్యయైన శారాను చెల్లెలిగా అబ్రహాము ఎచ్చట చెప్పెను?


Q ➤ 50. అబ్రహాము ఆస్తికి వారసులుగా మారునని పలికిన దానిపేరేమి?


Q ➤ 51. లోతు తండ్రి పేరు మరియు లోతు తాత చనిపోయిన ప్రదేశము ఒకే విధము అదియేమి?


Q ➤ 52. మఘే దగ్గరవున్న సింధూర వృక్షములు ఏ మండలములో నున్నవి?


Q ➤ 53. సోదమరాజు అబ్రామును కలసికొనుటకు ఏ లోయకు వెళ్ళెను?


Q ➤ 54. షాలేము రాజు ఎవరు?


Q ➤ 55. అబ్రహామును దీవించుట కొరకు రొట్టెలు ద్రాక్షారసము తెచ్చిన రాజు పేరేమి?


Q ➤ 56. ఎవరికి అబ్రహాము దశమ భాగము నిచ్చెను?


Q ➤ 57. నాకు మనుష్యులను అప్పగించి, ఈ వస్తు వాహనములను నీవు తీసుకొనుమని అబ్రహాము ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ 58. దేవుని పూజారిగా భావించబడిన గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ 59. ఏ తరమువారు ఈజిప్టు నుండి కనానుకు వచ్చిరి?


Q ➤ 60. అబ్రహామునకు బానిసగాయున్న ఈజిప్టుకు చెందిన దాని పేరేమి?


Q ➤ 61. అడవి గాడిదవలె స్వేచ్ఛగా తిరుగు నరుడు ఎవరు?


Q ➤ 62 మొట్టమొదటిగా దేవునిదూత స్వరము విన్న స్త్రీ పేరేమిటి?


Q ➤ 63 ఎన్నో రోజున ఇస్రాయేలీయులు సున్నతి పొందవలెను?


Q ➤ 64 జన్మించకముందే పేరు పెట్టమని సూచించబడిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ 65 హాగారులో దేవదూత ఎక్కడ మాట్లాడెను?


Q ➤ 66 ఏ తండ్రి, కుమారుడు ఒకే రోజు సున్నతిచేసికొనిరి?


Q ➤ 67 ఎన్రీ మరణించినపుడు భూస్థాపితము చేయబడలేదు?


Q ➤ 68 జన్మించకముదే పేరు సూచించబడిన వాగ్దాన పుత్రుడు ఎవరు?


Q ➤ 69 సోదాన పట్టణములో గరిష్టముగా ఎంతమంది సజ్జనులుండిన కాపాడవా అని అబ్రహాము దేవుని అడిగెను?


Q ➤ 70 సోదొమ గొమొర్రా నగరములను నాశనము చేసినపుడు దేవుడు ఎవరిని గుర్తుకు తెచ్చుకొనెను?


Q ➤ 71. అబ్రాహాము తన కుమారుని దహనబలిగా సమర్పించుటకు ఏ ప్రదేశమునకు వెళ్ళెను?


Q ➤ 72 అబ్రాహాము పోటేలును దహన బలిగా సమర్పించిన ప్రదేశమునకు ఏమని పేరు పెట్టెను?


Q ➤ 73 దేవుడు ఏ రాజుకు కలలోకనబడి, నీవు అంతఃపురమునకు చేర్చుకొనిన సారా కారణముగా చత్తువు. ఆమె వివాహిత అని చెప్పెను?


Q ➤ 74.ఆమె మా తండ్రి కుమార్తె, కాని మా తల్లి కుమార్తెకాదు. ఆమె ఎవరు? ఎవరి భార్య?


Q ➤ 75. బెరైబా అరణ్యమున గొంతెత్తి యేడ్చినది ఎవరు?


Q ➤ 76. అబ్రాహాము అబీమెలెకు ప్రమాణములు చేసిన స్థలము పేరు ఏమి?


Q ➤ 77. ఈసాకు భార్య ఎవరు?


Q ➤ 78. ఈసాకు రిబ్కాను స్వీకరించుటకు ఎక్కడికి వెళ్ళెను?


Q ➤ 79. అబ్రాహాము దేహమును ఎచట పాతి పెట్టిరి?


Q ➤ 80. ఎవరి గర్భమునుండి కవలపిల్లలు పరస్పర వైరముగల రెండు జాతులుగా పుట్టిరి?


Q ➤ 81. ఎవరి ఒడలి యందంతట వెంట్రుకలు ఉండెను?


Q ➤ 82. ఎవరు తన సోదరుని మడమ పట్టుకొని పుట్టెను?


Q ➤ 83. ఎవరు తన జ్యేష్టాధికారమును ఎర్రని పులుసుకు అమ్మివేసెను?


Q ➤ 84. లూజు నగరమునకు మరో పేరు ఏమిటి?


Q ➤ 85. ఎవరు కలలో నిచ్చెన, నేలనుండి ఆకాశమును అటుచుండుటను చూచెను?


Q ➤ 86. ఎవరు తన తండ్రికి చెందిన గృహ దేవతా విగ్రహములను దొంగిలించెను?


Q ➤ 87. "నేను దేవుని ముఖాముఖిచూచితిని, ఐనను బ్రతికి బయటపడితిని” అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ 88. లేయా యాకోబుల ఏకైక కూతురు పేరు ఏమిటి?


Q ➤ 89. యాకోబు ఎక్కడ దేవదూతతో కుస్తీపట్టెను?


Q ➤ 90. “నన్ను దీవించుదాక నిన్ను వెళ్ళనీయను" అని ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ 91. యాకోబు కుమార్తె దీనాను ఎవరు చెర పెట్టి మానభంగము చేసెను?


Q ➤ 92. దేవుడు యాకోబును ఏ పేరున పిలిచెను?


Q ➤ 93. ఎవరు తన భార్య సమాధిమీద స్తంభమును ఎత్తెను?


Q ➤ 94. అడవిలో ఉష్ణ దారలను కనుగొన్నవాడు ఎవరు?


Q ➤ 95. యిస్రాయేలు ఎవరిని ఇతర కుమారులకంటె ఎక్కువగా ప్రేమించెను?


Q ➤ 96. యోసేపును ఎన్ని వెండినాణెములకు యిష్మాయేలీయులకు అమ్మిరి?


Q ➤ 97. యోసేపుకు ఫరోరాజు పెట్టిన మారుపేరు ఏమిటి?


Q ➤ 98. యోసేపును యిష్మాయేలుకు అమ్మివేయుదమని చెప్పిన సోదరుని పేరు ఏమిటి?


Q ➤ 99. ఎవనినిబట్టి భగవంతుడు పొడిఫరు ఇంటిని చల్లని చూపుచూచెను?


Q ➤ 100. తలనెరసియున్న నేను దిగులుతో క్రుళ్ళిచావవలసినదే” అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ 101. బక్కచిక్కిన ఆవులు, కండపట్టిన ఆవులను తినివేయు కలను కాంచినది ఎవరు?


Q ➤ 102. ఎవరు తన జన్మదినోత్సవమున విందు ఏర్పాటు చేసెను?


Q ➤ 103. యోసేపు తన సోదరులలో ఎవనిని పట్టుకొని కట్టివేసెను?


Q ➤ 104. సోదరానురాగముతో కన్నీరాపుకొనజాలక లోపలికి వెళ్ళి వెక్కివెక్కి ఏడ్చినది ఎవరు?


Q ➤ 105. దేవుడు ఎవరిని ఫరోరాజుకు మంత్రిగా, అతనింటికి సర్వాధికారిగా చేసెను?


Q ➤ 106. బేరైబా అను మాటకు అర్థము ఏమిటి?


Q ➤ 107. యాకోబు కుమారులు ఈజిప్టులో ఎక్కడ నివసించిరి?


Q ➤ 108. ఎవరు జల ప్రవాహమువలె పరవళ్ళు తొక్కును, అయినను అతిశయిల్లలేడు?


Q ➤ 109. యాకోబు ఎవరి మంత్రాలోచనలలో పాల్గొనను అనెను?


Q ➤ 110. ఎవరు సముద్ర తీరమున నివసించునని యాకోబు చెప్పెను?


Q ➤ 111. ఎవరు స్వేచ్ఛగా తిరుగు లేడివంటివాడు?


Q ➤ 112. ఎవరు, చనిపోయిన తన తండ్రి ముఖముమీద వ్రాలి అతనిని ముద్దుపెట్టుకొని రోదించెను?


Q ➤ 113. యాకోబు ఎవరిని సింహపు పిల్లగా ఆరోపించెను?


Q ➤ 114. ఎవరు త్రోవలోని పామువంటివాడు, దారిలోని విష సర్పమువంటివాడు?


Q ➤ 115. ఎవరిని జలదారచెంతనున్న ఫల వృక్షమువంటివాడని ఆరోపించెను?


Q ➤ 116. ఎవరు ఆకలిగొన్న తోడేలువంటివాడు?


Q ➤ 117. “దేవుడు మిమ్ము ఆదుకొనినపుడు ఈ దేశము నుండి నా అస్థికలను మీ వెంకొనిపోవుడు" అని ఎవరు చెప్పెను?