ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

బారూకు గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Baruch

Q ➤ బారూకు గ్రంథంలో ఎన్ని అధ్యాయాలున్నాయి?


Q ➤ బారూకు గ్రంథంలో ఎన్ని వచనాలున్నాయి?


Q ➤ బారూకు గ్రంథంలో వచనాల శ్రేణి ఎంత?


Q ➤ బారూకు తండ్రి పేరు ఏమిటి?


Q ➤ బారూకు ఈ గ్రంథమును బబులోనియా దేశమున సూదునది చెంత చదివినపుడు వినిన ప్రజలెల్లరు ఏమి చేసిరి?


Q ➤ 2013. ప్రవాసులు యెరూషలేముకు సొమ్మును పంపుచు వ్రాసిన జాబులో ఎవరెవరి కొరకు ప్రార్థించమనిరి?


Q ➤ 2014. ఏ దినములందు దేవాలయమున పాపములను ఒప్పుకొనవలయును?


Q ➤ 2015. దేనికి జరిగిన ఘోర కార్యములు లోకమున మరియెచ్చట జరగవయ్యెను?


Q ➤ 2016. ప్రభువు యిస్రాయేలుకొరకు సిద్ధము చేసి ఉంచిన శిక్షలన్నిటిని ఎందుకు రప్పించెను?


Q ➤ 2017 ఎవరు మాత్రమే ప్రభుని స్తుతింతురు?


Q ➤ 2018 ప్రభు మందిరమునేల మట్టమెందుకు అయినది?


Q ➤ 2019 యిస్రాయేలీయులు శత్రువుల పాలయి కష్టములెందుకనుభవించిరి?


Q ➤ 2020 ఎవరు సదా శాంతిని అనుభవించుదురు?


Q ➤ 2021. దేవుడు జ్ఞాన మార్గమును కనుగొని ఎవరికిచ్చెను?


Q ➤ 2022 దేనిని పాటించువారు బ్రతుకుదురు?


Q ➤ 2023 శాశ్వతముగ నిలుచు దేవుని ఆజ్ఞలయిన ధర్మ శాస్త్ర జ్ఞానమును విడనాడువారు ఏమగుదురు?


Q ➤ 2024. యిస్రాయేలీయులు సృష్టికర్తకు ఏల ఆగ్రహము కలిగించితిరి?


Q ➤ 2025. ఎవరు వితంతువునై ఏకాకి నైతిననెను?


Q ➤ 2026. వేని ద్వారా శాంతిని కీర్తిని బడయుదుము?


Q ➤ 2027. యిస్రాయేలీయులను నడిపించుకొని వచ్చునవి ఏవి?


Q ➤ బబులోనియా రాజు నెబుకద్నెనరు యెరూషలేము పౌరులను బందీలనుగా కొనిపోయినది ఎందుకు?


Q ➤ దేవుడు వెలుతురు నిచ్చుటకు వేనిని చేసెను?


Q ➤ 2030. ఎవరు ఉత్తముడు?