ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రోమీయులకు వ్రాసిన లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Romans

Q ➤ రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక రచయిత ఎవరు?


Q ➤ స్వతంత్రుడును అపొస్తలునిగా పిలువబడినవాడెవరు?


Q ➤ సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను అని అన్నదెవరు?


Q ➤ ఎవరు అందరిని సమానముగా చూచును?


Q ➤ ఎవరినిబట్టి అన్యజనులు దేవుని నామమును దూషించుచున్నారు?


Q ➤ పాపమువలన ప్రతియొక్కరు ఏమి కోల్పోయిరి?


Q ➤ ఏ భేదములేక ప్రతి యొక్కరు ఏమి చేయుచున్నారు?


Q ➤ మానవులు ఏ విధమైన తీర్పును పొందుచున్నారు?


Q ➤ ప్రభువుచేత నిర్దోషియని ఎంచబడినవాడు ఎట్టివాడు?


Q ➤ విశ్వాసమువలననైన నీతికి ముద్ర ఏది?


Q ➤ ఏది దేవునికి ఆగ్రహమును తెచ్చును?


Q ➤ నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెప్పినదానిని బట్టి తాననేక జనములకు తండ్రియగునట్టు నిరీక్షణకు ఆధారములేకపోయినను నిరీక్షణ కలిగి నమ్మినదెవరు?


Q ➤ ఎందుకు యేసు చనిపోయి లేపబడెను?


Q ➤ పాపమువలన లోకమునకు ఏమి సంభవించెను?


Q ➤ పాపము, మరణము లోకమునకు ఎందుకు కలిగెను?


Q ➤ పాపమునకు వచ్చు ప్రతిఫలమేది?


Q ➤ అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను? అని అన్నదెవరు?


Q ➤ క్రీస్తు యేసునందున్నవారికి ఏమి ఉండదు?


Q ➤ ఆత్మానుసారమైన మనస్సు చేత ఏమి లభించును?


Q ➤ శరీరానుసారమైన మనస్సు ఏమి కలిగించును?


Q ➤ ఎవరు దేవుని సంతోషపెట్టలేరు?


Q ➤ సృష్టిదేనికొరకు ఆతృతతో ఎదురుచూచుచున్నది?


Q ➤ మనము ఏ విధముగా రక్షింపబడగలము?


Q ➤ మన బలహీనతలందు ఎవరు సహాయము చేయగలరు?


Q ➤ ఎవరికి అన్నియు మంచికేసమకూరును?


Q ➤ ఎవరికి తన మహిమలో పాలు పంచి యిచ్చును?


Q ➤ దేవుడు మన పక్షమున ఉన్నచో ఇక మనకు విరోధియెవడు? ఈ మాటలు ఎవరివి?


Q ➤ శిక్ష విధించువారెవరు?


Q ➤ ఇశ్రాయేలీయులు సముద్ర తీరమునందలి ఇసుక రేణువులవలె అసంఖ్యాకులైనను వారిలోకొంతమంది మాత్రమే రక్షింపబడుదురు. ఈమాటలు ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ ఎవరు అడ్డురాయి తగిలి పడిపోవుదురు?


Q ➤ ఎవరియందు విశ్వాసముకలవారు సిగ్గుపరపబడరు?


Q ➤ ధర్మశాస్త్రమునకు అంతము ఎవరు?


Q ➤ నోటితో విశ్వాసులమని ఒప్పుకొనువారు ఏమి పొందుదురు?


Q ➤ ఎవరి పాదములు సుందరమైనవి?


Q ➤ ఏప్రజలు అవిధేయులు, తిరుగుబాటు దారులని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు?


Q ➤ పౌలు ఏ గోత్రమునకు చెందినవాడు?


Q ➤ ఏలయన వారు తిరస్కరింపబడినపుడు ప్రపంచము దేవునితో మైత్రి పొందినది. ఈ మాటలు ఎవరిని గురించి చెప్పబడినవి?


Q ➤ ఘనమైనది ఏది?


Q ➤ దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటకు మనము చేయవలసినది ఏది?


Q ➤ ఏ విషయములను దేవుని బిడ్డలు అనుసరింపరాదు?


Q ➤ దేవుని రాజ్యము ఏది?


Q ➤ ఏ అపోస్తలుడు ఎవరో వేసిన పునాదిపై నిర్మింపబడకూడదని చెప్పిరి?


Q ➤ కెండ్రేయలోని క్రైస్తవ సంఘమునకు సేవకురాలు ఎవరు?


Q ➤ పౌలుతో పరిచర్యలో పాలుపంచుకొనిన కుటుంబము ఏది?


Q ➤ ఏ కుటుంబము పౌలు విషయములో ప్రాణములకు తెగించెను?


Q ➤ క్రీస్తుకు ప్రధమ ఫలముగా ఆసియా మండలములో నిలిచినదెవరు?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు మెప్పును పొందినదెవరు?


Q ➤ పౌలు యొక్క బంధువు ఎవరు?


Q ➤ దేవుని కొరకు ఎక్కువ కృషిచేసినదెవరు?


Q ➤ దేవుని సేవలో ఉత్తమ కృషి చేసినవారెవరు?


Q ➤ యేసుకొరకు లేఖలను వ్రాసిన పౌలు కార్యదర్శియెవరు?


Q ➤ పౌలుకు, తన గృహము చేరు సంఘమునకు అతిధియెవరు?


Q ➤ రోము నగర కోశాధికారి యెవరు?