ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

అపోస్తలుల కార్యములు పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Acts

Q ➤ అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథమును ఎవరు వ్రాసిరి?


Q ➤ ఈ గ్రంథమును ఎవరికి అంకితమిచ్చెను?


Q ➤ పునరుత్థానుడైన తరువాత యేసు ఎన్ని దినములుండెను?


Q ➤ మనుష్యులారా మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచుచున్నారు? అని ఎవరిని ఉద్దేశించి దేవుని దూతలు పలికిరి?


Q ➤ ఏసు ఎక్కడ ఆరోహణమాయెను?


Q ➤ ఏసు శిష్యులు యేసు ఆరోహణమైన పిదప ఎక్కడికి వెళ్ళిరి?


Q ➤ యేసు పునరుత్థానుడైన తరువాత ప్రార్ధనలో గడిపిన స్త్రీలలో ఎవరి పేరు ప్రస్థావించ బడెను?


Q ➤ ఎవరు ద్రోహమువలన సంపాదించిన రూకలనిచ్చి ఒక పొలమును కొనెను?


Q ➤ ఎవరు తలక్రిందులుగా పడి నడిమికి బ్రద్దలై మరణించెను?


Q ➤ ఇస్కారియోతు యూదా డబ్బుతో కొనబడిన పొలమునకు ఏ పేరు పెట్టబడెను?


Q ➤ అకెల్ దామా అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ అతని ఉద్యోగము వేరొకడు తీసుకొనునుగాక అని ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ యూదా స్థానములో ఏ ఇద్దరి పేర్లు గ్రహింపబడినవి?


Q ➤ యోసేపుకువున్న వేరే పేర్లు యేమి?


Q ➤ యూదాకు బదులు ఎవరిని అపొస్తలత్వములో పాలు పొందుటకు ఏర్పరచబడిరి?


Q ➤ 50వ రోజును ఏమని భావించెదరు?


Q ➤ ప్రార్థించు ప్రజల పైకి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు ఆవహించింది?


Q ➤ పెంతెకోస్తు దినమున ఎవరు వాక్యమును వివరించుచుండిరి?


Q ➤ పరిశుద్ధాత్మ రాకను గురించి ప్రవచించిన ప్రవక్త ఎవరు?


Q ➤ క్రీస్తు పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదని ప్రవచించిన ప్రవక్త ఎవరు?


Q ➤ పేతురుగారి మొదటి వాక్య పరిచర్యలో ఎంతమంది బప్తీస్మము పొందిరి?


Q ➤ క్రైస్తవులందరు ఎక్కడ ఏకముగా కూడిరి?


Q ➤ దేవాలయమున కూడుకొనినవారు ఎవరివలన రక్షణ పొందిరి?


Q ➤ పేతురు యోహానులవలన కుంటివాడైన ఒక మనుష్యుడు ఎక్కడ స్వస్థత పొందెను?


Q ➤ వెండి బంగారములు నా యెద్దలేవు అని ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ ఏ మంటపమునుండి పేతురు ప్రజలతో మాట్లాడెను?


Q ➤ యేసు సముఖమునుండి మనకు ఏమి లభించును?


Q ➤ ఎవరివలన మనకు రక్షణ కలుగును?


Q ➤ బర్నబా పదమునకు అర్ధమేమి?


Q ➤ బర్నబా అను పేరు ఎవరు పెట్టిరి?


Q ➤ బర్నబాకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ బర్నబా ఎక్కడివాడు?


Q ➤ ఎవరు భూమి కలవాడైయుండి దానిని అమ్మి, దాని వెలతెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను?


Q ➤ పొలమును అమ్మి దాని వెలను తెచ్చి అపొస్తలులకిచ్చిన వేరొక వ్యక్తులు ఎవరు?


Q ➤ అమ్మిన ధరలో కొంత తెచ్చినవారు ఎవరు?


Q ➤ పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చి మరణించిన కుటుంబమేది?


Q ➤ పేతురు పాదముల పైబడి ప్రాణము విడిచిన స్త్రీ యెవరు?


Q ➤ దేవుని దూత చెరసాలనుండి విడిపించి బయటకు తీసుకొనివచ్చిన అపొస్తలుల పేర్లేంటి?


Q ➤ సమస్త ప్రజలవలన ఘనత నొందినవాడును, ధర్మశాసోపదేశకుడైన పరిసయ్యుడెవరు?


Q ➤ కొంత కాలం క్రితం తానొక గొప్పవాడనని చెప్పుకొన్నదెవరు?


Q ➤ ఎవరి మాటవిని నాలుగువందలమంది అతని పక్షమున చేరిరి?


Q ➤ విశ్వాసముతోను, పవిత్రాత్మతోను నిండిన వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ బల్లవద్ద పరిచర్య చేయుటకు ఎన్నుకొనబడిన వ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ నికోలా ఎక్కడివాడు?


Q ➤ ఎవరు దైవ అనుగ్రహముతోను, శక్తితోను నిండినవాడై ప్రజల మధ్య గొప్ప అద్భుత కార్యములను సూచక క్రియలును చేయుచుండెను?


Q ➤ ఏ ప్రార్ధనా మందిరానికి చెందిన వ్యక్తులు సైఫానుతో విభేదించిరి?


Q ➤ ఎవరి ముఖము దేవదూత ముఖమువలె కనిపించెను?


Q ➤ హారానుకు వెళ్ళకముందు అబ్రహాము ఎచ్చట ఉండెను?


Q ➤ మెసపొటోమియా ఎవరి దేశము?


Q ➤ ఎవరి వద్దనుండి అబ్రహాము సమాధిని కొనెను?


Q ➤ ఎవరు అతడు ఐగుప్తు దేశపు శాస్త్రములన్నియు నేర్చుకొని మాటలలోను చేతలలోను ఆరితేరి ఘటికుడాయెను ?


Q ➤ తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను అతడు చూడ నిశ్చయించుకొనును ఎవరు?


Q ➤ ఏ దేవుని నక్షత్రమును ఇశ్రాయేలీయులు భుజములపై మోసికొనిరి


Q ➤ పవిత్రాత్మతో నిండిన వాడై పరలోకమువైపు చూచినదెవరు?


Q ➤ మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుడిప్రక్కన నిలబడియుండుట ఎవరుచూచిరి?


Q ➤ స్తెఫాను వస్త్రమును సాక్షాధారముగ ఎవరివద్ద ఉంచబడెను?


Q ➤ ఎవరు క్రైస్తవులలో మొదటిగా చంపబడిరి?


Q ➤ ఎవరు స్తెఫాను మరణమును అంగీకరించెను?


Q ➤ ఎవరు క్రైస్తవ సంఘమును నాశనము చేయ ప్రయత్నించెను?


Q ➤ సమరీయ పట్టణములో ఎవరు బోధించిరి?


Q ➤ తన మంత్ర విద్యచే సమరయాదేశమంతటిని మిక్కిలి ఆశ్చర్యములో ముంచెత్తినవాడెవరు?


Q ➤ పవిత్రాత్మను పేతురు వద్ద డబ్బుతో కొనతలచినదెవరు.


Q ➤ సమరీయలో జ్ఞానస్నానమును పొందినదెవరు?


Q ➤ ఏ ఎడారి ప్రాంతమునకు వెళ్ళు మార్గమునకు దేవదూత పిలిప్పును పంపెను?


Q ➤ ఇతియోపియా రాణి ఎవరు?


Q ➤ నపుంసకుడగు ఇతియోఫియా నివాసి ఏ గ్రంథమును చదువుచుండెను?


Q ➤ ఆ నపుంసకునకు ఎవరు బస్తీస్మమిచ్చిరి?


Q ➤ దేవుని ఆత్మ ఏ అపొస్తలుని తీసుకొనిపోయెను?


Q ➤ దేవుని ఆత్మ ఫిలిప్పును ఎక్కడకు తీసికొనిపోయెను?


Q ➤ ప్రధాన యాజకుని నుండి అనుమతి పత్రమును పొంది క్రైస్తవులను బెదరించు దౌర్జన్యము చేసినదెవరు?


Q ➤ దేవుడు ఎక్కడ సౌలు ఆత్మను పట్టుకొనెను?


Q ➤ ఎన్ని రోజులు సౌలు అంధుడుగా ఉండెను?


Q ➤ దమస్కులోనున్న ఏసుని శిష్యుడెవరు?


Q ➤ సౌలు ఎక్కడివాడు?


Q ➤ అంధునిగా సౌలు ఎచ్చట నివసించెను?


Q ➤ సౌలుకు బప్తిస్మమిచ్చినదెవరు?


Q ➤ పవిత్రాత్మతో నింపబడినపుడు సౌలు ఎచటనుండెను?


Q ➤ గంపలో దాగుకొని గోడదాటి తప్పించుకున్నదెవరు?


Q ➤ యేసు శిష్యులు ఎక్కడ పౌలును గోడమీదనుండి క్రిందకు దించిరి?


Q ➤ పౌలును యేసు శిష్యులకు ఎవరు పరిచయం చేసిరి?


Q ➤ యేసు శిష్యులు పౌలును ఎచ్చటకు పంపిరి?


Q ➤ లిద్దాలో పేతురు స్వస్థతపరచిన పక్షవాతపు రోగి పేరేమి?


Q ➤ యెప్పాలో ఉన్న దేవుని శిష్యురాలు ఎవరు?


Q ➤ ఏ స్త్రీ సత్ క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేయుచుండెను?


Q ➤ యెప్పాలో పేతురు చేత లేపబడిన స్త్రీ యెవరు?


Q ➤ యెప్పాలో పేతురు ఎవరియొద్ద బహుకాలముండెను?


Q ➤ కైసరియా (ఇటలి) పటాలముననున్న శతాధిపతియెవరు?


Q ➤ ఏ పటాలమునకు కొర్నేలి శతాధిపతి?


Q ➤ దేవునియందు భయభక్తులు కలవాడైయుండి ప్రజలకు బహు ధర్మకార్యములు చేయుచు ఎల్లప్పుడు దేవుని ప్రార్థించు వాడెవరు?


Q ➤ ప్రార్థనలు, ధర్మకార్యములును దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి అని ఎవరిని గురించి చెప్పబడెను?


Q ➤ దేవదూత ద్వారా కొర్నేలికి పరిచయము చేయబడిన అపోస్తలుడెవరు?


Q ➤ ఎవరి యింటికి వెళ్ళమని దేవదూత కొర్నేలి చెప్పెను?


Q ➤ ఆరు గంటల సమయంలో పేతురు ప్రార్థించుటకు ఎక్కడికి వెళ్ళెను?


Q ➤ ఆకాశము తెరువబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటివంటి ఒకవిధమైన పాత్ర భూమి మీదకు దిగివచ్చుట ఎవరు చూచిరి?


Q ➤ లేచి చంపుకొని తిను అని చెప్పిన దేవుని స్వరము విన్నదెవరు?


Q ➤ నిన్ను తన యింటికి పిలువనంపించి అతను చెప్పు మాటలు వినవలెనని ఎవరికి దూత చెప్పెను?


Q ➤ దేవుని వాక్యమును వినుటకు తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించినదెవరు?


Q ➤ ఎవరు పేతురు పాదములమీద పడి నమస్కరించెను?


Q ➤ ఎక్కడ పేతురు బోధవిన్నవారందరి మీదకు పరిశుద్ధాత్మ దిగెను?


Q ➤ లేచి నిలువుము నేను కూడ నరుడనే అని పేతురు ఎవరితో అనెను?


Q ➤ పేతురు ఎక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండగా పరవశుడయ్యెను?


Q ➤ పేతురును ఆరుగురు సోదరులును కైసరియాలో ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళిరి?


Q ➤ యెరూషలేము నుండి అంతియోకియా వరకు ఎవరిని పంపిరి?


Q ➤ అతడు వచ్చి దేవుని కృపను చూచి సంతోషించెను. ఎవరతను?


Q ➤ ఎవరు పరిశుద్ధాత్మతోను, విశ్వాసముతోను నిండుకొనిన సత్పరుషుడు?


Q ➤ ఎక్కడ నుండి బర్నబా సౌలును వెదకుటకు తార్సునకు వచ్చెను?


Q ➤ ఎక్కడ యేసుని శిష్యులు మొదటిగా క్రైస్తవులుగా పిలువబడిరి?


Q ➤ ప్రపంచమంతట కరువు రాబోతుందని ఆత్మ ద్వారా ప్రవచించినదెవరు?


Q ➤ ప్రపంచమంతట కరువు సంభవించినది ఏ చక్రవర్తి కాలమున?


Q ➤ క్రీస్తు సంఘపువారిలో కొందరిని బాధపెట్టుటకు బలత్కారముగా పట్టుకొన్నదెవరు?


Q ➤ ఏ అపోస్తలుడు హేరోదుచే చంపబడెను?


Q ➤ యోహాను సోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించినదెవరు?


Q ➤ అపోస్తులలో మొదటిగా చంపబడినవారెవ్వరు?


Q ➤ సంఘం ఎవరికొరకు పట్టుదలతో ప్రార్థించెను?


Q ➤ ఎవరి ఇంటిలో సంఘముతో కూడి పేతురు కొరకు పట్టుదలతో ప్రార్థించెను?


Q ➤ మార్కు అనుమారుపేరుగల యోహాను తల్లి ఎవరు?


Q ➤ ఏ బాలిక పేతురు స్వరము గుర్తించి లోపలికి పరుగెత్తెను?


Q ➤ హేరోదు యూదయాను వీడి తరువాత ఎచటకి వెళ్ళెను?


Q ➤ హేరోదు యొక్క రాజ భవనపు అధికారి ఎవరు?


Q ➤ ప్రభువు దూతచే కొట్టబడి పురుగులు పడి చనిపోయినదెవరు?


Q ➤ సిమియోను మారు పేరు ఏమిటి?


Q ➤ సిరేనియుడైన ప్రవక్త ఎవరు.


Q ➤ చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడినది ఎవరు?


Q ➤ పౌలు మరియు బర్నబా పరిచర్య కొరకు వేరుపరచబడు వరకు ఎచట ఉండిరి?


Q ➤ పౌలు, బర్నబా విడిపోయిన పిమ్మట ఎక్కడ దేవుని వాక్యము బోధించిరి?


Q ➤ పౌలు, బర్నబాకు ఉపచారకుడెవరు?


Q ➤ అబద్ధ ప్రవక్త ఎవరు?


Q ➤ దేవుని వాక్యము వినగోరి పౌలును, బర్నబాలను పిలిచిన అధికారియెవరు?


Q ➤ బారు యేసుకుకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ అధిపతిని విశ్వాసము నుండి తొలగించుటకు ప్రయత్నించినదెవరు?


Q ➤ మార్కు పౌలును ఎక్కడ విడిపోయిరి?


Q ➤ దేవుని చిత్త ప్రకారము తన తరమువరకు పరిచర్య చేసినదెవరు?


Q ➤ ఎచ్చట పౌలు బర్నబాను తమకాలి ధూళిని నిరసనగా దులిపివేసిరి?


Q ➤ ఇకొనియాలోనున్న రెండు ప్రధాన నగరాలేవి?


Q ➤ కుంటివానిని పౌలు ఎచట స్వస్థతపరచెను?


Q ➤ ఇకోనియా ప్రజలు పౌలుకు పెట్టిన పేరేమి?


Q ➤ ఇకోనియా వారు బర్నబాసును ఏమని పిలిచేవారు?


Q ➤ తమ బట్టలు చింపుకొని జనసమూహము మధ్యకు పరుగెత్తిన అపొస్తలులెవరు?


Q ➤ ప్రజలు పౌలుమీద రాళ్ళు రువ్వినదెక్కడ?


Q ➤ అంతియోకుకు పంపబడిన ఇద్దరు ప్రవక్తల పేర్లు ఏమి?


Q ➤ యూదాకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ బర్నబా ఎవరిని తనతో పాటు తీసుకొనిపోయెను?


Q ➤ పరిచర్య కొరకు పౌలు తనతోపాటు ఎవరిని తీసికొనిపోయెను?


Q ➤ తిమోతి ఊరు పేరేమి?


Q ➤ పౌలు ఎవరికి సున్నతి చేయించెను?


Q ➤ పౌలును పవిత్రాత్మ దేవుని వాక్యమును బోధించవలదని ఎక్కడ నిరోధించెను?


Q ➤ పవిత్రాత్మ పౌలును వెళ్ళవద్దని ఎక్కడ ఆజ్ఞాపించెను?


Q ➤ ఏ ప్రాంతమున పౌలుకు దర్శనములో మా ప్రాంతమునకు వచ్చి మాకు సహాయపడుమని చెప్పబడెను?


Q ➤ పౌలు దర్శనములో ఏమి చూసెను?


Q ➤ నదీ ప్రాంతమున ఉన్న ఏ ప్రాంతములో పౌలు దేవుని వాక్యము బోధించెను?


Q ➤ ఏ స్త్రీ మొదటిగా దేవుని వాక్యమును అంగీకరించెను?


Q ➤ ఊదా వర్ణముగల దుస్తులను అమ్ముకొని వ్యాపారము చేయు స్త్రీ ఎవరు?


Q ➤ లిదియా ఏప్రాంతమునకు చెందినది.


Q ➤ భూతావిష్కురాలైన ఒక స్త్రీని పౌలు ఎచ్చట స్వస్థత పరచెను?


Q ➤ జైలులో పాటలు పాడుచు, ప్రార్థించినవారెవరు?


Q ➤ చెరసాలలో పాటలు పాడుచు, ప్రార్థనలో గడిపినదెవరు?


Q ➤ చెరసాల నాయకుడు అతని కుటుంబము యేసును తమ స్వరక్షకునిగా ఎచటఅగీకరించిరి?


Q ➤ పౌలును తెస్సలోనీకకు ఎవరు ఆహ్వానించిరి?


Q ➤ ఎవరు తెస్సలోనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులు?


Q ➤ ఎవరు లేఖనములను ప్రతి నిత్యము పరిశోధించుచు వచ్చిరి?


Q ➤ ఏ పట్టణము విగ్రహములతో నిండి యుండెను?


Q ➤ ఎవరు పౌలును అవివేకి అనిరి?


Q ➤ ఏథెన్సులోని ఏ సభలో పౌలు బోధించెను?


Q ➤ తెలియబడని దేవునికి అను వాక్యము వ్రాయబడిన దేవాలయము ఎక్కడ ఉన్నది.


Q ➤ ఏథెన్సులో యేసును నమ్మిన స్త్రీ ఎవరు?


Q ➤ రోమునుండి వెళ్ళిపొమ్మని ఎవరు ఆపించిరి?


Q ➤ అక్విలా ఎచ్చట జన్మించెను?


Q ➤ పౌలుతో కొరింథులో డేరాలు కుట్టువాని పేరేమి?


Q ➤ అన్యులకు సువార్తను బోధించిన అపోస్తులుడెవరు?


Q ➤ దేవుని యందు భయభక్తిగల ఎవరి ఇంటికి పౌలు వెళ్ళెను?


Q ➤ ఇంటిల్లిపాది భయభక్తిగల సమాజ మందిరపు అధికారి ఎవరు?


Q ➤ అకయకు అధిపతిగావున్న అధికారి ఎవరు?


Q ➤ యూదులారా, యిది యొక అన్యాయము కాని చెడ్డ నేరముగానియైన యెడల మీ మాట సహనముగా వినుట న్యాయమే ఈ మట ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ ఏ సమాజ మందిర అధికారిని యూదులందరు పట్టుకొని కొట్టిరి?


Q ➤ ఎక్కడ పౌలు తల వెంట్రుకలను కత్తరించుకొనెను?


Q ➤ విద్వాంసుడును, లేఖనములయందు ప్రవీణుడైన వాడెవ్వడు?


Q ➤ ఎక్కడ పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారిమీదికి వచ్చెను. అప్పుడువారు భాషలలో మాటలాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టిరి?


Q ➤ పౌలు ఏ పాఠశాలలో ప్రతిదినము తర్కించుచు వచ్చెను?


Q ➤ ఏ అపోస్తలుని చేతి గుడ్డలైనను, నడికటైనను రోగుల యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందిరి?


Q ➤ ప్రధాన యాజకుని కుమారులు అధికారికంగా రోగులను, దయ్యం పట్టిన వారిని స్వస్థత పరచనుద్దేశించినప్పుడు సాతానుచేత వారు దండించబడిరి. ఆ ప్రధాన యాజకు, పేరేమి?


Q ➤ అర్తెమి దేవత వెండి గుళ్ళను చేయించిన కంసాలి పేరేమి?


Q ➤ ఎఫెసీయుల పట్టణములోని మహాదేవి యెవరు?


Q ➤ పౌలు చాలా సేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రా భారమునజోగి మూడవ అంతస్తు నుండిక్రిందపడి చనిపోయినదెవరు?


Q ➤ కైసరయలో పౌలు ఎవరి యింట ప్రవేశించెను?


Q ➤ ప్రవచించు నలుగురు కుమార్తెల తండ్రి పేరేమి?


Q ➤ ఎవరు యూదయానుండి వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసికొని తన చేతులను కాళ్ళును కట్టుకొని యెరూషలములో యూదులు ఈ నడికట్టుగల మనుష్యుని ఈలాగు బంధింతురని ప్రవచించెను?


Q ➤ షిలిషియాలోని గొప్ప పట్టణము పేరేమి?


Q ➤ పౌలు ఎవరివద్ద ధర్మశాస్త్రమును అభ్యసించెను?


Q ➤ పూర్వుల చట్టమును గూర్చి గట్టిగా ఉపదేశము పొందినవి ఎవరు?


Q ➤ సున్నము కొట్టినగోడా! అని పౌలు ఎవరినిగూర్చి అనెను?


Q ➤ నీవు ఏ రాష్ట్రము నుండి వచ్చినవాడవని ఏ గవర్నరు పౌలును ప్రశ్నించెను?


Q ➤ ఈ మనుష్యుడు మాకొక వినాశనకారిగా వున్నాడు. ఈ మాట ఎవరు అన్నారు?


Q ➤ ఏ కమాండరు పౌలును కాపాడెను?


Q ➤ క్రైస్తవ్యమును గురించి బాగుగా ఎరిగిన సైన్యాధిపతి ఎవరు?


Q ➤ పౌలు కొంత ధనము ఇచ్చునని ఆశించిన గవర్నరు పేరేమిటి?


Q ➤ ఫెలిక్స్ భార్య పేరేమిటి?


Q ➤ అగ్రిప్పరాజు భార్య ఎవరు?


Q ➤ కైసరియాలోని పెస్తునకు స్వాగతం చెప్పుటకు ఎవరు వచ్చిరి?


Q ➤ పెలిక్సుచే ఖైదీగా ఉంచబడినవాడొకడున్నాడు. ఆ ఖైదీ ఎవరు?


Q ➤ పౌలు బోధలు వినాలని కుతూహలపడిన రాజు పేరేమిటి?


Q ➤ పౌలుతో అగ్రిప్పరాజు ఏ భాషలో మాట్లాడెను?


Q ➤ పౌలూ నీవు వట్టి పిచ్చివాడవు. నీవు నేర్చుకొన్న గొప్ప విద్యయే నిన్ను పిచ్చివానిగా చేయుచున్నది. ఈ మాటలు ఎవరివి?


Q ➤ “ఇంత స్వల్ప కాలములోనే నన్ను క్రైస్తవునిగా చేయదలచుచున్నావా అని ఎవరు అనిరి?"


Q ➤ చక్రవర్తి పటాలమునకు శతాధిపతియెవరు?


Q ➤ ఫోనిక్స్ ఓడరేవుకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ పౌలు మరియు అతని మనుషులు ఇటునటుకొట్టుకొనిపోయిన సముద్రమేది?


Q ➤ ఏదీవి ప్రాంతమున పౌలు అతని అనుచరులు తప్పించుకొనిరి?


Q ➤ పౌలు చేతిని ఎక్కడ ఒక పాము పట్టెను?


Q ➤ యల్లు దీవి ద్వీపమునందు ముఖ్యుడెవరు


Q ➤ అలెగ్జాండ్రియా పట్టణపు ఓడ చిహ్నమేది?


Q ➤ పౌలు స్వతంత్రముగా జీవించుటకు చివరిగా ఎచ్చటికి పంపబడెను?