ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

న్యాయాధిపతులు గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Judges

Q ➤ 328. కనానీయులతో మొదటిగా ఎవరు యుద్ధము చేసిరి?


Q ➤ 329. ఏరాజు కాలిచేతుల బొటన వ్రేళ్ళును కోసివేసిరి?


Q ➤ 880. ఏ రాజు 70 మంది రాజుల బొటన వ్రేళ్ళను కోసెను?


Q ➤ 331, ఏ వాహనముపై కాలేబు కుమార్తె పయనించి తండ్రి నుండి కొంత ఆస్తిని పొందుటకు వచ్చెను?


Q ➤ 332. ఏ పురమును కాలేబు తన స్వాస్థ్యముగా పొందెను?


Q ➤ 333. ఇశ్రాయేలీయులు ఎచట పెద్ద పెట్టున విలపించుచు యావేకు బలులర్పించిరి?


Q ➤ 334 ఏ పదము విలపించుట అను అర్ధమునిచ్చును?


Q ➤ 335. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఏ రాజు వశము చేసెను?


Q ➤ 336. ఇశ్రాయేలీయులలో మొదటి న్యాయాధిపతి యెవరు?


Q ➤ 337. ఎడమచేతి వాటమున్న రెండవ న్యాయాధిపతి ఎవరు?


Q ➤ 338. ఏ న్యాయాధిపతి ములుకొలతో 600 మంది ఫిలిస్తీయులను చంపెను?


Q ➤ 339. దెబోరా భర్త ఎవరు?


Q ➤ 340. ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయాధికారిగానున్న స్త్రీ పేరేమి?


Q ➤ 341. ఖర్జూరపు చెట్టు క్రింద కూర్చొని ఇశ్రాయేలీయులకు తీర్పునిచ్చినదెవరు?


Q ➤ 342. యాబీనురాజు సేనాధిపతి యెవరు?


Q ➤ 343. ఎవరు గుడారపు మేకును సిస్రా కణతలో దిగగొట్టి చంపెను?


Q ➤ 344. ఇశ్రాయేలీయులలో, ప్రవక్తి, న్యాయాధిపతి మరియు గాయకురాలు ఎవరు?


Q ➤ 345. యావే దేవుని చూచి గడగడలాడినవి ఏవి?


Q ➤ 346. ఏశూరులు చావునకు తెగించి పోరాడిరి?


Q ➤ 347 ఎవరితో నక్షత్రములు యుద్ధము చేసెను?


Q ➤ 348 ఏ వాగు పురాతనమైనవాగుగా గుర్తించబడెను?


Q ➤ 349. ఎవరు ఉదయ భాస్కరునివలె తేజముతో వెలుగొందురు?


Q ➤ 350. గిద్యోను ఎవరి కుమారుడు?


Q ➤ 351. ఏ న్యాయాధిపతి దేవుని దయకు పాత్రుడనైతినని రుజువుగా గురుతునడిగెను?


Q ➤ 352 గిద్యోను నిర్మించిన బలిపీఠము పేరేమిటి?


Q ➤ 353. “యెహోవా షాలోమ్" అర్ధమేమి?


Q ➤ 354. గిద్యోనుకుగల మరియొక పేరేమి?


Q ➤ 355. ఏ కొండ వద్ద యుద్ధమనిన భయపడువారు వెడలిపోయిరి?


Q ➤ 356. గిద్యోను సేవకుని పేరేమిటి?


Q ➤ 357. బేతాని అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ 358. గిద్యోను సోదరులు ఎచ్చట చంపబడిరి?


Q ➤ 369. ఇశ్రాయేలీయులు ఏ న్యాయాధిపతిని రాజుగా పాలింపుమని కోరిరి?


Q ➤ 360. ఇశ్రాయేలీయులకు నిజమైన పాలకుడెవరు?


Q ➤ 361 ఏ న్యాయాధిపతిని తన తండ్రి సమాధిలో పెట్టిరి?


Q ➤ 362. అబీమలేకు తండ్రి యెవరు?


Q ➤ 363. ఎవరు తన సోదరులైన డెబ్బది మందిని ఒకే రాతిపై సహరించెను?


Q ➤ 364. ఒక చెట్టును యితర చెట్లు రాజును చేయుటకు ప్రయత్నించెను. ఈ కథను యెవరు చెప్పిరి?


Q ➤ 365. ఏ స్థలము దేవదారు వృక్షములకు ప్రసిద్ధి?


Q ➤ 366. పై నుండి తిరుగటి రాతిని దొర్లింపగా ఎవరితల బ్రద్దలయ్యెను?


Q ➤ 367. గిలాదువలన వేశ్యకు పుట్టిన మహా శూరుడైన ప్రవక్త ఎవరు?


Q ➤ 368. యెఫ్తా అనగా అర్థము ఏమిటి?


Q ➤ 369. ఎవరు తన ప్రతిజ్ఞ ప్రకారము తన ఏకైక కుమార్తెను బలి యివ్వ నిర్ణయించెను?


Q ➤ 370. ఎవరు యావేకు మాట ఇచ్చితిని, నామాట నిలబెట్టుకోక తప్పదు అనెను?


Q ➤ 371. ఎవరు తన అరువదిమంది బిడ్డలకు అన్య జాతులవారితో వివాహము చేసెను?


Q ➤ 372. సంసోను తండ్రి పేరు ఏమిటి?


Q ➤ 373. నాజరేయ వ్రతపు న్యాయాధిపతి ఎవరు?


Q ➤ 374. మనము దేవుని చూచితిమి, ఇక మనకు చావునిక్కము అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ 370. సంసోను ఎక్కడ కొదమ సింగమును చీల్చివేసెను?


Q ➤ 976. ఎవరు సింహపు కళేబరమునున్న తేనెపట్టు నుండి తేనె తీసుకొని త్రాగెను?


Q ➤ 377 ఎవరు ఏడు రోజులు తన భర్త ముందుట యేడ్చుచునే యుండెను?


Q ➤ 378. ఎవరు గుంటనక్కల ద్వారా ఫిలిస్తీయుల పంటలను కాల్చి నాశనము చేసెను?


Q ➤ 379. సంసోను ఏరాతి గుహలో వసించెను?


Q ➤ 380. ఎవరు పచ్చిగానున్న గాడిద దౌడ ఎముకతో ఫిలిస్తీయులను చంపెను?


Q ➤ 381. సంసోను హృదయ పూర్వకముగా వలచిన వనిత పేరు ఏమిటి?


Q ➤ 382. ఫిలిస్తీయులు ఎవరికళ్ళను పెరికివేసిరి?


Q ➤ 383. ఎవరు తాను బ్రతికియుండగా చంపిన వారికంటె, చనిపోవుచుచంపినవారు అధికులు?


Q ➤ 384. ఎవరు తన తల్లి డబ్బును దొంగలించెను?


Q ➤ 385. ఎవరు తన కుమారునే యాజకునిగా నియమించెను?


Q ➤ 386. యిస్రాయేలీయులు బేతేలున యావే ప్రభువును సంప్రదించినపుడు పరిచర్య చేసిన యాజకుడు ఎవరు?


Q ➤ 387. ఏ గోత్రము యిస్రాయేలీయుల నుండి అణగదొక్కబడెను?