ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యోహాను వ్రాసిన 1వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 1 John

Q ➤ యోహాను మొదటి పత్రికను ఎవరు వ్రాసిరి?


Q ➤ మన సమస్త పాపమును శుద్ధిచేయునదియేది?


Q ➤ తండ్రి కుమారులను ఇరువురను తిరస్కరించువాడెవడు?


Q ➤ దుష్టునితో ఏకమైనవాడు అని ఎవరిని గురించి ఈ మాట చెప్పబడెను?


Q ➤ ఏది విజయమును చేకూర్చును?


Q ➤ సృష్టి ఆరంభము నుండి గల జీవవాక్కును చెవులారా విని, కన్నులారా కాంచి, చేతులతో తాకితిమి అని తెలిపినది ఎవరు?


Q ➤ దేవుని బిడ్డలుగా జీవించువారు ఎవరు?


Q ➤ యధార్ధప్రేమ ఎటుల నిరూపింపబడును?


Q ➤ దేవుని శాసనము ఏది?


Q ➤ భయమును తరిమివేయునది ఏది.


Q ➤ దేవుని ప్రేమింతుమని చెప్పుకొనుచు, తమ సోదరులను ద్వేషించువారు ఎట్టివారు?


Q ➤ దేవుడు తన కుమారునిగూర్చి ఒసగిన సాక్ష్యాధారములు మూడు ఏవి?