ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

తెస్సలొనీక ప్రజలకు వ్రాసిన 2వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 2 Thessalonians

Q ➤ 2 థెస్సలోనిక రచయిత ఎవరు?


Q ➤ క్రీస్తు రెండవ రాకడలో మొదట యేమి జరుగును?


Q ➤ ధర్మవిరోధి అయిన దుష్టుని సర్వనాశనము చేయునది ఎవరు?