ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మలాకీ గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Malachi

Q ➤ 1662. పాత నిబంధనలోని చివరి గ్రంథము పేరేమిటి?


Q ➤ 1663. మలాకీ పేరునకు అర్థమేమిటి?


Q ➤ 1664. దేవుడు ప్రేమించిన ఈసాకు కుమారుడు ఎవరు?


Q ➤ 1665. ఎవరి పర్వత ప్రాంతము నాశనము చేయబడినది?


Q ➤ 1666. ఎవరి వారసత్వ ప్రాంతమును వన్య మృగముల పాలు చేసెను?


Q ➤ 1667. యాజకులు ప్రభువును ఏ రీతిన చిన్న చూపు చూచుచున్నారు?


Q ➤ 1668. యాజకులు ప్రభువును ఎట్లు కించపరచిరి?


Q ➤ ప్రభువు లేవి వంశజుల నిబంధనము ద్వారా వారికి ఏమి ఇచ్చెను?


Q ➤ దేవుని గూర్చి జ్ఞానమును బోధించుట ఎవరి బాధ్యత?


Q ➤ ప్రజలు ఉపదేశము కొరకు ఎవరి వద్దకు పోవలెను?


Q ➤ మనకందరికి తండ్రి ఒక్కడే అని ఏ ప్రవక్త చెప్పెను?


Q ➤ యిస్రాయేలీయులు వేనితో ప్రభువుకు విసుగుపుట్టించిరి?


Q ➤ ప్రజలు ప్రభువును ఎట్లు దోచుకొనుచున్నారు?


Q ➤ ఎవరు ఆకాశ ద్వారములు విప్పి ప్రజలపై ఆశీర్వాదములను సమృద్ధిగా కురిపించును?


Q ➤ ప్రభువు ఎవరి పలుకులు విని, ఆయన సన్నిధిలోనే జ్ఞాపకార్ధముగా గ్రంథమున వ్రాయబడెను?


Q ➤ ప్రభువునకు భయపడిన వారి పేర్లు వ్రాయబడి ఆయన సన్నిధిలోనున్న గ్రంథమేది?


Q ➤ ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు జూపు వారిపై భానుకిరణమువలె ఆరోగ్యము కొనివచ్చునది ఎవరు?


Q ➤ ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు జూపువారు వేనివలెగంతులు వేయుదురు?


Q ➤ ప్రభువు ప్రజలు ఎవరిని అణగదొక్కగా వారు మీకాలిక్రింద ధూళివలె అగుదురు?


Q ➤ ప్రభువు ఏకొండపై నుండి యిస్రాయేలీయులందరు పాటించుటకు చట్టములను, విధులను ఇచ్చెను?