ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

జెకర్యా గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Zechariah

Q ➤ 609. జెకర్యా పేరునకు అర్ధమేమిటి?


Q ➤ 1610. జెకర్యా తండ్రి పేరేమిటి?


Q ➤ ఏ రాజు కాలమున జెకర్యా ప్రవక్త ప్రవచించెను?


Q ➤ 1612. జెకర్యా తాత ఎవరు.


Q ➤ 1613 ప్రభువుదూత ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱమును ఎక్కిపోవుట ఎవరు దర్శించెను?


Q ➤ యూదా యిస్రాయేలు రాష్ట్రములను, యెరూషలేమును చిందర వందర చేసిన నాలుగు కొమ్ములను దర్శనమున చూచినది ఎవరు?


Q ➤ నలుగురు కమ్మరి వారిని దర్శనమున చూచినది ఎవరు?


Q ➤ దర్శనమున కోలనూలును చేతబట్టుకొనియున్న నరుని చూచినది ఎవరు?


Q ➤ చాలామంది మనుష్యులు, చాలా పశువులు నివసించుచున్నందున ప్రాకారము పనికిరాని నగరమేది?


Q ➤ ప్రభువు ఏ నగరమునకు అగ్ని గోడగా నుండి దానిని కాపాడును?


Q ➤ ఏప్రధాన యాజకునిపై, సాతాను దేవదూతముందర నేరము మోపెను?


Q ➤ ఏ నరుడు నిప్పునుండి బయటకు తీసిన కోరివికట్టవలె ఉన్నాడు?


Q ➤ ఎవరు మురికి బట్టలు తాల్చి దేవదూతముందట ఉండెను?


Q ➤ దేవదూత యెహోషువకు ఏ దుస్తులు తొడిగించెను?


Q ➤ దేవదూత ఎవరిని నిద్రించువానిని లేపినట్లుగా లేపెను?


Q ➤ సైన్యబలమువలన గాని, నీ సొంత బలమువలనగాని కాక, ప్రభుని ఆత్మ శక్తివలన విజయము కలుగునని ఎవరికి సందేశము చెప్పెను?


Q ➤ ఎవరి ముందు ఉన్నత పర్వతము సమతలమైన ప్రదేశము అగును?


Q ➤ జనులందరు ఆనందముతో కృపకలుగునుగాక అని కేకలు వేయుచుండగా ఆలయముపైన చివరి రాయి పెట్టించినది ఎవరు?


Q ➤ ఎవరు దేవాలయ నిర్మాణమును కొనసాగించుటను చూచి ప్రజలు ప్రమోదము చెందిరి?


Q ➤ 1628. ఆకసమున ఎగురుచున్న గ్రంథపు చుట్ట కనిపించినది ఎవరికి?


Q ➤ 1629. గ్రంథపుచుట్టపై వ్రాసిన శాపము దేశమంతటి మీదికిపోవునను దానిని చూచినది ఎవరు?


Q ➤ 1630. కొలత బుట్టను దర్శనమున చూచినది ఎవరు?


Q ➤ 1631. జెకర్యా దర్శనమున ఇరువురు స్త్రీలకు ఏ పక్షికివలె బలమైన రెక్కలుండుట చూచెను?


Q ➤ 1632. జెకర్యా దర్శనమున చూచిన బుట్టకు ఎచట దేవాళమును నిర్మింతురు?


Q ➤ 1633 నాలుగు రథములు రెండు కంచుకొండల నుండి వెలుపలికి వచ్చుటను ఎవరు దర్శించిరి?


Q ➤ 1634. జెకర్యాను ఎవరి ఇంటికి పొమ్మని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించెను?


Q ➤ 1635. యోషీయా తండ్రి పేరేమిటి?


Q ➤ 1636. కిరీటమును ఎవరు చేయించిరి?


Q ➤ 1637 జెకర్యా చేయించిన కిరీటము ఎవరి శిరస్సును అలంకరించిరి?


Q ➤ 1638. జెకర్యా ఎవరితో అతను కొమ్మ అని చెప్పెను?


Q ➤ 1639. కిరీటము దేనికి జ్ఞాపకార్థముగా దేవాలయమున ఉండును?


Q ➤ 1640 హిబ్రూ కాలెండర్ లో తొమ్మిదవనెల పేరేమిటి?


Q ➤ 1641. సియోను లేక యెరూషలేమునకు క్రొత్త పేరేమిటి?


Q ➤ 1642 యావే ప్రభువు పర్వతమును ఏమని పిలుతురు?


Q ➤ 1643. పేదరికమువలన ఎవరును నరులను, పశువులను కూలికి కుదుర్చుకోజాలరని ఎవరు చెప్పెను?


Q ➤ 1645. సిరియాలోని వేనికి ప్రభువు శిక్ష విధించెను?


Q ➤ 1646. ఎక్కడ సంకరజాతి వసించును?


Q ➤ 1647. ఎవరివలె ఎక్రోను జనులు ప్రభు ప్రజలలో ఒక భాగమగుదురు?


Q ➤ 1648. ప్రభువు వినయాత్ముడై గాడిదపై ఎక్కివచ్చునని ఎవరు ప్రవచించెను?


Q ➤ 1649. వేనిని గైకొని యువతీ యువకులు బలాడ్యులు అగుదురు?


Q ➤ 1650. ఏ కాలమున వాన కొరకు ప్రభువును వేడుకొనవలయును?


Q ➤ 1651. దేనిని ప్రభువు బలమైన రాతినిగా చేయును?


Q ➤ ఎవరిని అడవిలోని కారుచిచ్చువలె, పండిన పొలములోని మంటవలె ప్రభువు చేయును?


Q ➤ ప్రభువు ఏప్రజలకు మొదటి విజయము ఒసగును?


Q ➤ యెరూషలేమున వసించు మిక్కిలి దుర్బలులు ఎవరివలె బలాడ్యులగుదురు?


Q ➤ 1655. దావీదు వంశజులు ఎవనివలె అగుదురు?


Q ➤ 1656. ఏ జాతి శోకించినట్లుగానే యెరూషలేమున శోకింతురు?


Q ➤ 1657. శోకించిన హదద్రిమ్మోను ఎక్కడ వున్నది?


Q ➤ 1658. ప్రభువు యెరూషలేమునకు తూర్పున ఏ కొండపై నిలిచియుండును?


Q ➤ 1659. ఏ రాజు కాలమున భూకంపము కలుగగ యిస్రాయేలీయులు పారిపోయిరి?


Q ➤ 1660. గుఱ్ఱముల జీనుకు కట్టిన గంటల పై ఏమి వ్రాయబడియుండెను?


Q ➤ 1661. సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభు దేవాలయమున ఎవరు కనిపింపరు?