ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఓబద్యా గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Obadiah

Q ➤ 1505. ఓబద్యా పుస్తక రచయిత ఎవరు?


Q ➤ 1506. ఓబద్యా పేరుకు అర్థమేమిటి?


Q ➤ 1507. ఓబద్యా దేనిని గూర్చి ప్రవచించెను?


Q ➤ 1508. ఎవరు చుక్కల నడుమ ఇల్లు కట్టుకొనిరి?


Q ➤ 1509. ప్రభువు ఏ దేశములోని జ్ఞానులను నాశనము చేసెను?


Q ➤ 1510. ఏ పర్వతములలో విమోచన లేనట్లు ప్రభువు చేసెను?


Q ➤ 1511. ఏ వంశజులు మంటయగుదురు?


Q ➤ 1512. ఏ పర్వతమునకు ప్రభువు తీర్పు చెప్పును?


Q ➤ 1513.ఎవరు సియోను కొండనెక్కి ఏదోమును ఏలుదురు?