ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సామెతలు గ్రంధము పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Proverbs

Q ➤ 889. సామెతల గ్రంథమును వ్రాసినది ఎవరు?


Q ➤ 890. విజ్ఞానమునకు మొదటి మెట్టు ఏది?


Q ➤ 891. ఏవి జీవన దాయకములు మరియు సంపూర్ణ ఆరోగ్యమునొసగును?


Q ➤ 892. సోమరి వేనిని చూచి బుద్ధి తెచ్చుకొనును?


Q ➤ 893. ఎవరు నరుల చేష్టలనెల్ల కనిపెట్టుచుండును?


Q ➤ 894. మనము పయనము చేయునపుడు ఏది నడిపించును?


Q ➤ 895. దేనివలన మృత్యువునుండి తప్పుకోవచ్చును?


Q ➤ 896. ముత్యములకన్న శ్రేష్టమైనది ఏది?


Q ➤ 897. ఎవరు పంది ముట్టెకు బంగారు పోగులాంటివారు?


Q ➤ 898ఎవరు తండ్రి మందలింపును లెక్కచేయడు?


Q ➤ 899. ఎవరి ఆస్తి తరతరములదాకా తన వంశజులకే దక్కును?


Q ➤ 900. ఏది ఎముకలలో పుట్టిన కుళ్ళు వంటిది?


Q ➤ 901. ఎవరి హృదయము ప్రభుని అధీనములో పంటకాలువ వలెనున్నది?


Q ➤ 902. ఎవరు తెలివిగలవారు?


Q ➤ 903. ఏడుమారులు పడినను తిరిగిలేచునది ఎవరు?


Q ➤ 904. ఏ గాలి వర్షమును కురిపించును?


Q ➤ 905. సమయోచితముగా పలుకబడినమాట దేనిని పోలియున్నది?


Q ➤ 906. జలగకు పుట్టిన ఇద్దరు కుమార్తెలెవరు?


Q ➤ 907. చిన్న జీవులైనను మిక్కిలి జ్ఞానముకలిగినవి ఏవి?


Q ➤ 908. ఏవి తమ నివాసములను కొండలమీద నిర్మించుకొనును?


Q ➤ 909. రాజుల కోటలలో కూడ నివసించునది ఏది?


Q ➤ 910. కోపమును రెచ్చగొట్టినచో ఏమి పుట్టును?


Q ➤ 911. వాణిజ్య నౌకవలె దూరప్రాంతములనుండి భోజన పదార్థములను ఎవరు తెప్పించును?


Q ➤ 912. సొలోమోను దృష్టిలో నమ్మరానివి ఏవి?