ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from 1 Corinthians

Q ➤ 1కొరింథీ లేఖ రచయిత ఎవరు?


Q ➤ కొరింథు అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ కొరింతీ సంఘములో కలహములున్నవని ఏ కుటుంబం పౌలుకు తెలిపెను?


Q ➤ పౌలుచేత బప్తీస్మము పొందిన కుటుంబము ఏది?


Q ➤ బప్తీస్మము ఇచ్చుటకు నన్ను పంపలేదు కాని క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థము కాకుండునట్లు వాక్యమును బోధించుటకు పంపబడితిని అని చెప్పినదెవరు?


Q ➤ రక్షించుటలో యేసు యొక్క శక్తి ఎట్టిది?


Q ➤ ఈలోక జ్ఞానమును వెట్టితనముగా చేసినదెవరు?


Q ➤ అద్భుతమైన గుర్తుగా ఏ వంశము నిలిచినది?


Q ➤ ఏ దేశస్తులు జ్ఞానమును వెదకుచున్నారు?


Q ➤ కొరింథులో సంఘమును స్థాపించినవారెవరు?


Q ➤ కొరింథీ సంఘమునకు ఎవరు నీళ్ళుపోసెను?


Q ➤ పౌలు మాట ప్రకారము దేహము ఏమైయున్నది?


Q ➤ ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును ధ్వంసము చేసిన యెడల దేవుడు వానిని ఏమి చేయును?


Q ➤ నాయకత్వము నుండి ఏమి కోరబడుచున్నది?


Q ➤ మేము ఈలోకపు చెత్తగా, మురుగుగా ఎంచబడియున్నాము అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ నాకు నమ్మకమైన ప్రియమైన కుమారుడు అని పౌలు ఎవరిని గురించి పలికెను?


Q ➤ నేను నీ యొద్దకు బెత్తముతో వచ్చెదనా అని పౌలు ఏ సంఘముతో అనెను?


Q ➤ మనకొరకు బలియైన గొఱ్ఱపిల్ల ఎవరు?


Q ➤ దుష్టులు దేనికి వారసులుకారు?


Q ➤ సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపముచేయువాడెవరు?


Q ➤ పరిశుద్ధ ఆలయమేది?


Q ➤ ఏ ఎద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టకూడదు?


Q ➤ ఆలయ కృత్యములు జరిగించువారు ఎక్కడ నుండి ఆహారము పొందుదురు?


Q ➤ అయ్యో! నేను సువార్తను ప్రకటింపకపోయినచో నా పరిస్థితి ఎంతో దారుణమగును అన్నది ఎవరు?


Q ➤ ఎవరు శరీరమును క్రమ శిక్షణలో ఉంచుకొని నలుగగొట్టుకొనవలెను?


Q ➤ ఎడారిలో లేక అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించిన ఆత్మీయ సంబంధమైన శిల ఎవరు?


Q ➤ వ్యభిచరించినందున అరణ్యములో ఒక్క దినమున ఎంతమంది మరణించిరి?


Q ➤ అన్యులు ఎవరికి బలులు అర్పించుచున్నారు?


Q ➤ ఈ భూమి దాని సమస్తము ఎవరిది?


Q ➤ ప్రతి వ్యక్తికి అధికారి ఎవరు?


Q ➤ భార్యపై అధికారి ఎవరు?


Q ➤ స్త్రీకి అధికార సూచనగా శిరస్సుపై ఏమి ఉండవలెను?


Q ➤ కృపావరములు ఒసగేది ఎవరు?


Q ➤ ఆత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నవి?


Q ➤ ఏది శాశ్వతమైనది?


Q ➤ ఎప్పటికిని అనగా శాశ్వతముగా నిలుచు వరములు ఏవి?


Q ➤ విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడింటిలో ఏది గొప్పది?


Q ➤ భాషలలో మాట్లాడువారు ఎవరితో మాట్లాడుచున్నారు?


Q ➤ ఎవరు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగజేయుచున్నారు?


Q ➤ నేను మీ అందరికంటె ఎక్కువ భాషలలో మాట్లాడుచున్నాను అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ భాష ఎవరికి సూచనలు కాదు?


Q ➤ యేసు పునరుత్థానుడైన తరువాత మొదటిగా ఎవరికి కనబడెను?


Q ➤ చివరికి ఆకాలమందు పుట్టినట్లున్న నాకును కనబడెను? ఎవరు ఎవరికి కడపట కనబడెను?


Q ➤ కడపటి శత్రువు ఎవరు?


Q ➤ దుష్ట సాంగత్యము ఏమి చేయును?


Q ➤ కడపటి ఆదాము ఎవరు?


Q ➤ పౌలు పెంతెకోస్తు దినము వరకు ఎక్కడ నివసించాలని కోరుకుంటున్నాడు?


Q ➤ “మరనాత" ఈ పదమునకు అర్ధమేమి?