ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 12వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. హోలోఫెర్నెసు సేవకులను పిలిచి యూదితును వెండిపాత్రలు అమర్చియున్న తన భోజనపు బల్లయొద్దకు కొనిపోయి తన భోజనమును, ద్రాక్షసారాయమును ఆమెకు వడ్డింపుడని ఆదేశించెను.

2. కాని యూదితు అతనితో “నేను మీ భోజనమును భుజింతునేని మా దేవుని నియమములను మీరినట్ల గును. కనుక నేను తెచ్చుకొనిన ఆహారమునే తిందును” అనెను.

3. సైన్యాధిపతి “నీవు కొనివచ్చిన భోజనము అయిపోయినచో మరల ఎచటినుండి తెచ్చుకొందువు? మా శిబిరమున మీ జాతివారెవరును లేరు” అనెను.

4. యూదితు “దేవరవారి తోడు! నేనీ భోజనపదార్ధములను ముగింపకపూర్వమే మా దేవుడు నా ద్వారా తన కార్యమును ముగించుకొనును” అని చెప్పెను.

5. అంతట సేవకులామెను ఒక గుడారమునకు కొనిపోయిరి. అట యూదితు వేకువజాము వరకు నిద్రించెను.

6. నిద్రనుండి లేచిన పిదప ఆమె హోలోఫెర్నెసు నొద్దకు దూతనంపి వెలుపలికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసికొనుటకు ఈ దాసురాలికి అనుమతి ఇప్పింపుడని అడిగించెను.

7. సైన్యాధిపతి ఆమెను శిబిరమునుండి బయటికి వెళ్ళనిండని తన కావలి వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ఆ రీతిగా యూదితు మూడు దినముల పాటు శిబిరమున వసించెను. ఆమె ప్రతి రాత్రి వెలుపలికి పోయి బెతూలియా చెంతగల లోయలోని చెలమలో స్నానముచేసి వచ్చెడిది.

8. తిరిగివచ్చునపుడు యిస్రాయేలు ప్రజలను రక్షించు మార్గము తెలియజేయుమని దేవుని ప్రార్థించెడిది.

9. ఆమె స్నానము చేసి శుద్ధినిపొంది శిబిరమునకు తిరిగివచ్చి రాత్రి భోజనము చేయువరకు దాని లోపలనే ఉండెడిది.

10. యూదితు శిబిరమున చేరిన నాలుగవ రోజున హోలోఫెర్నెసు ఒక విందు చేసెను. ఆ విందునకు అతని సేవకులనే గాని సైన్యాధికారులను ఎవరిని ఆహ్వానింపరైరి.

11. హోలోఫెర్నెసు తన వ్యక్తిగత అవసరములను తీర్చు నపుంసక సేవకుడు బగోవాసును పిలిచి “ఆ హెబ్రీయ వనిత నీ ఆధీనమున నున్నదికదా! ఆమె నేడు నాతో ఆహారపానీయములు సేవించుటకు మన గుడారమునకు రావలెను. నీవు ఆమెకు నచ్చ జెప్పుము.

12. ఇట్టి వనితను అనుభవింపక వదలివేయుదుమేని లోకము నెదుటనగుబాట్లు తెచ్చుకొందుము. నేను ఆమెను చెరపక విడుతునేని ఆమె నన్ను చూచి నవ్వును” అనెను.

13. కనుక బగోవాసు యూదితు నొద్దకు పోయి “అమ్మా! నీవు చక్కని చుక్కవు. నేడు మా సైన్యాధిపతి గుడారమునకు వచ్చి అతని సరసన కూర్చుండి హాయిగా ద్రాక్షసారాయమును సేవింపుము. నెబుకద్నెసరు అంతఃపురమున ఆ రాజునకు సేవలు చేయు అస్సిరియా వనితలవలె నీవును నేడు సుఖము అనుభవింపవలెను” అనెను.

14. యూదితు “ఏలినవారి మాట కాదనుటకు నేనేపాటి దానను? అతని కోర్కెను నెరవేర్చుటకు నేను సిద్ధముగనే ఉన్నాను. ఈ సంఘటనను నా జీవితాంతము వరకు జ్ఞప్తియందుంచు కొందును” అని సమాధానము ఇచ్చెను.

15. ఆమె వెంటనే లేచి మంచి బట్టలు తాల్చి ఆభరణములతో సొగసుగా అలంకరించు కొనెను. ఆమె దాసి ముందుగా వెళ్లి హోలోఫెర్నెసు ముందట గొఱ్ఱెపిల్ల చర్మమును పరచెను. అంతకు ముందే బగోవాసు ఆ చర్మమును యూదితునకు ఇచ్చియుండెను. ఆమె దానిమీద కూర్చుండి భుజించెడిది.

16. యూదితు గుడారములలోనికి వచ్చి ఆ చర్మము మీద గూర్చుండెను. ఆమెను చూడగనే హోలోఫెర్నెసునకు మనసు చలించెను. అతడు ఆమె మీద కోరికపడి మహోద్రేకమునకు గురియయ్యెను. అసలు యూదితును కంటితో చూచిన నాటినుండే హోలోఫెర్నెసు ఆమెను చెఱపగోరి అవకాశమునకై వేచియుండెను.

17. అతడామెతో “నీవు ద్రాక్షసారాయమును సేవించుచు మాతోపాటు ఆనందింపుము” అనెను.

18. ఆమె “నేనీ పానీయమును తప్పక సేవింతును. నా జీవితమున నేటియంత శుభదినము లేదు” అని పలికెను.

19. కాని యూదితు తన దాసి సిద్ధము చేసి ఇచ్చిన ఆహారపానీయములనే అతని ముందట ఆరగించెను.

20.హోలోఫెర్నెసు యూదితును చూచి ఆనందము పట్టజాలక తన జీవితమున ఏనాడును త్రాగనంత ద్రాక్షాసారాయమును త్రాగెను.