ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 26 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 26వ అధ్యాయము

 1. గుణవతియైన భార్యను బడసినవాడు ధన్యుడు. ఆమె మూలమున అతని ఆయుష్షు రెండు రెట్లు పెరుగును.

2. సద్బుద్ధికల భార్య భర్తకు పరమానందము కలిగించును. అతడు శాంతిసమాధానములతో జీవితమును గడపును.

3. మంచి ఇల్లాలు శ్రేష్ఠమైన వరము వంటిది. దైవభీతి కలవారికేగాని ఆ వరము లభింపదు.

4. అట్టివారు ధనికులైనను, దరిద్రులైనను సంతసముతో జీవింతురు. వారి ముఖములు ఎల్లవేళల యందు ఆనందముతో నిండియుండును.

5. మూడు సంగతులనిన నాకు భయము. నాలుగవదనిన నా గుండె దడదడలాడును. పుకారులు నగరమంతట ప్రాకుట, జనులు గుమిగూడుట, నీలాపనిందలను మూడును మృత్యువుతో సరిసమానము.

6. కాని స్త్రీని చూచి స్త్రీ అసూయపడినపుడు మితిమీరిన బాధయు, దుఃఖమును కలుగును. ఆమె సూటిపోటుమాటలు ఎల్లరిని నొప్పించును. 

7. దుష్టురాలైన భార్య కుదరని కాడివలె ఉండును. ఆమెను అదుపులో పెట్టుకొనుట, తేలును చేతబట్టుకొనుట వంటిది.

8. త్రాగియున్న భార్య మహాకోపమును రప్పించును. ఆమె సిగ్గుమాలినతనమును ఎల్లరును గమనింతురు.

9. కులటయైన స్త్రీ ధైర్యముగా కన్నెత్తి చూచును. ఆమె వాలు చూపులను బట్టియే ఆమె గుణమును గ్రహింపవచ్చును.

10. తలబిరుసు కుమార్తెను . ఒక కంట కనిపెట్టియుండవలెను, లేదని ఆమె అవకాశము చూచుకొని కానిపనికి పాల్పడును,

11. ఆ యువతి సిగ్గుమాలిన చూపులను గమనించు చుండుము. ఆమె నీకు తలవంపులు తెచ్చినను ఆశ్చర్యపడవలదు

12. ఆమె దప్పికగొనిన బాటసారివలె ఏ నీరు దొరకిన ఆ నీటినే త్రాగును. ఏ తావుననైనను, ఏ పురుషునికైనను కాళ్ళుచాచును. ఏ బాణమునైనను తన అమ్ములపొదిలో పెట్టించుకొనును

13. యోగ్యురాలైన భార్యవలన భర్త ఆనందము చెందును. ఆమె సామర్థ్యమువలన అతడు బలాఢ్యుడగును.

14. మితభాషిణియైన భార్య దేవుడిచ్చిన వరము అనవలెను. ఆమె సంయమనమునకు వెలకట్టలేము.

15. శీలవతియైన భార్య మనోజ్ఞత అంతింతకాదు. ఆమె సచ్ఛీలమును ఏ తక్కెడతోను తూచజాలము

16. ప్రభుని ఆకాశమున ఉదయభానుడు ప్రకాశించినట్లే మంచి ఇల్లాలు తాను చక్కగా తీర్చిదిద్దుకొనిన ఇంట వెలుగొందుచుండును.

17. పవిత్ర దీపస్తంభముమీద దీపము వెలిగినట్లే, సుందరమైన తనువుమీద ఆమె మొగము మెరయుచుండును.

18. వెండి దిమ్మెలమీద నిలిచిన బంగారుస్తంభమువలె బలమైన మడమల మీద ఆమె అందమైన కాళ్ళు వెలుగొందుచుండును.

19. నాయనా! యువకుడవుగా ఉన్నపుడు, నీ ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుము. అన్యకాంతలను కూడి నీ బలమును వమ్ము జేసికొనకుము.

20. దేశమున సారవంతమైన క్షేత్రమును వెదకి దానిలో నీ సొంత బీజములను వెదజల్లుము. నీ మంచి విత్తనములను నీవు నమ్మవలెను.

21. అప్పుడు నీ బిడ్డలు తాము మంచి కుటుంబమున పుట్టితిమని నమ్మి, పెరిగి పెద్దవారై వృద్ధిలోనికి వత్తురు.

22. ఉంపుడుకత్తె ఉమ్మివలె హేయమైనది. వ్యభిచారిణియైన భార్య తన ప్రియులకు చావు తెచ్చును.

23. దుర్మార్గునికి అతనికి తగినట్లే భక్తిహీనురాలైన భార్య లభించును. దైవభీతిగల నరునికి భక్తిగల భార్య దొరకును.

24. సిగ్గుమాలిన భార్య తనకు తానే అవమానమును తెచ్చుకొనును. కాని శీలవతియైన భార్య తన భర్త ఎదుటకూడ సిగ్గుపడును.

25. పొగరుబోతు భార్య కుక్కతో సమానము. గుణవతియైనసతి దేవుని గౌరవించును.

26. పెనిమిటిని గౌరవించు ఇల్లాలిని ఎల్లరు వివేకవతిగానెంతురు. కాని పొగరుబోతుతనముతో భర్తను ధిక్కరించుదానిని ఎల్లరు దుష్టురాలిగా గణింతురు యోగ్యురాలైన భార్యను పొందినవాడు ధన్యుడు. ఆమెవలన అతని ఆయష రెండంతలు పెరుగును

27. వదరుబోతు భార్య యుద్ధారంభమున ఊదు బాకావంటిది. అట్టి భార్యను బడసినవాడు పోరుననే జీవితమును గడుపవలెను.

28. రెండు విషయములు నాకు విచారము పుట్టించును మూడవది నాకు కోపము రప్పించును. శూరుడు పేదవాడగుట, బుద్ధిమంతులకు మన్నన లభింపకపోవుట, పుణ్యపురుషుడు పాపిగా మారిపోవుట. ఇట్టి వానికి ప్రభువు మరణశిక్ష విధించును.

29. వర్తకుడు దుష్కార్యమును చేయకుండ నుండలేడు. ప్రతి వ్యాపారి, పాపమునకు పాల్పడును.