ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Revelation chapter 3 || Telugu Catholic Bible || యోహాను వ్రాసిన దర్శన గ్రంధము 3వ అధ్యాయము

 1. సార్దిసు సంఘదూతకు ఇట్లు వ్రాయుము: “దేవుని సప్త ఆత్మలును, సప్తతారకలును కలవాని సందేశమిది. మీ కృత్యములు నాకు తెలియును. మీరు మృత జీవులై ఉండికూడ సజీవులని ప్రసిద్ధి పొందితిరని నాకు విదితమే.

2. కనుక మేల్కొనుడు! అంతయు నశింపకమునుపే మిగిలియున్న దానిని బలపరచు కొనుడు. ఏలయన, మీరొనర్చినది నా దేవుని దృష్టిలో ఇంకను సమగ్రము కాదు.

3. కనుక మీకు ఏమి బోధింపబడినదో, దానిని మీరు ఎట్లువింటిరో జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుడు. దానిని అనుసరించి మీ పాపముల నుండి విముఖులు కండు. మీరు మేల్కొననిచో, నేను దొంగవలె మీపై వచ్చి పడెదను. నేను ఎప్పుడు వచ్చునది కూడ మీరు ఊహింపలేరు.

4. కాని, సార్ధిసులోని మీలో కొందరు మాత్రము తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరుచుకోలేదు. వీరు ధవళవస్త్ర ధారులై నాతో ఏతెంచెదరు. మీరు అందులకు అర్హులు.

5. జయమును పొందిన వారందరును ఇట్లే ధవళ వస్త్రధారులయ్యెదరు. సజీవుల గ్రంథము నుండి వాని నామములను తొలగింపను. నా తండ్రియగు దేవుని సమక్షమున, ఆయన దూతల సముఖమునను, వారు నావారనిబాహాటముగా ప్రకటించెదను.

6. మీకు వీనులున్నచో, దైవ సంఘములకు ఆత్మ ఏమి బోధించుచున్నదో శ్రద్ధగా ఆలకింపుడు!”

7. ఫిలదెల్ఫియా సంఘదూతకు ఇట్లు వ్రాయుము: "పవిత్రుడును, సత్యవంతుడునగు వాని సందేశమిది. దావీదు తాళపుచెవి ఆయనయొద్ద ఉన్నది. ఇతరులు మూయలేకుండ ఆయన తెరువగలడు. ఇతరులు తెరువలేకుండ ఆయన మూయగలడు.

8. మీకార్యములు నాకు తెలియును; మీకు కొలది శక్తి మాత్రమే కలదని నాకు తెలియును. అయినను నా ఉపదేశములను మీరు అనుసరించితిరి. మీరు నా నామమును నిరాకరింపలేదు. మీ ఎదుట నేను ఒక ద్వారమును తెరచితిని. అన్యులు దానిని మూయ జాలరు.

9. ఆలకింపుడు! సైతాను అనుయాయులు తాము యూదులమని చెప్పుకొందురు. కాని నిజమునకు వారు అట్టివారు కాదు. వారు అసత్యవాదులు, వారు మీవద్దకు వచ్చి మీ పాదములపై పడి మీకు నమస్కరించునట్లు చేయుదును. నేను మిమ్ము  ప్రేమింతునని వారు అందరును తెలిసికొనగలరు.

10. సహనమును ప్రదర్శింపుడను నా శాసనమును మీరు పాటించితిరి గదా! కనుక భువియందలి ప్రజలను పరీక్షింప ఆసన్నమగుచున్న క్లిష్టగడియల నుండి నేను మిమ్ము రక్షింతును.

11. నా ఆగమనము సంపించుచున్నది. ఉన్నదానిని పదిలపరచుకొనుడు. మీ విజయ సూచకమగు బహుమానమును ఎవరును అపహరింపకుండ చూచుకొనుడు.

12. గెలుపొందిన వానిని నా దేవుని ఆలయమునకు మూలస్తంభముగ చేయుదును. ఇక ఎన్నటికిని అతడు దానిని విడువడు. అతనిపై నా దేవుని నామమును లిఖింతును. దివ్యలోకములోని నా దేవుని నుండి అవతరించు నూతన యెరూషలేము పట్టణ నామమును, నా దేవుని పట్టణనామమును కూడ వానిపై వ్రాయుదును. నా నూతన నామధేయమును కూడ వ్రాసెదను.

13. మీకు వీనులున్నచో, దైవసంఘములకు ఆత్మ ఏమి బోధించుచున్నదో శ్రద్ధగా ఆలకింపుడు!”

14. లవోదికయ సంఘదూతకు ఇట్లు వ్రాయుము: “విశ్వాసపాత్రుడును, సత్యవాదియును, సాక్షి యును, దేవుని సృష్టికి ఆదియును అయిన ఆమెన్ అనువాని సందేశమిది.

15. నీ కృత్యములు నాకు తెలియును. నీవు చల్లగానైనను, వేడిగానైనను లేవు. నీవు ఆ రెంటిలో ఏదియో ఒకటియైన ఎంతయో బాగుండెడిది.

16. నీవు చల్లగానైనను, వేడిగానైనను లేక నులివెచ్చగా ఉన్నావు కనుక నిన్ను నా నోటినుండి ఉమియబోవుచున్నాను!

17. 'నేను భాగ్యవంతుడను, సుఖముగా ఉన్నాను, నాకే కొదవయులేదు' అని నీవు అనుకొందువు. కాని నీవు ఎంత ధీనుడవో ఎంత హీనుడవో నీవు ఎరుగవు! నీవు నిరుపేదవు, దిగంబరివి, గ్రుడ్డివాడవు.

18. కనుక భాగ్యవంతుడవగుటకై, నా నుండి అగ్నిలో శుద్ధి చేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారమును కొనుగోలు చేయుమని హితవు చెప్పుచున్నాను. అసహ్యకరమగు నీ దిగంబరత్వమును మరుగు చేయుటకై వస్త్రధారణకుగాను ధవళ వస్త్రములను కూడ కొనుగోలు చేయుము. వీ దృష్టి బాగుపడుటకు గాను కన్నులకై ఏదేని ఔషధమును గూడ సంపాదించు కొనుము.

19. నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించుచుందును, శిక్షించుచుందును. కనుక ఆసక్తి కలిగి, పాపములనుండి విముఖుడవుకమ్ము.

20. వినుము! నేను ద్వారమువద్ద నిలిచి తలుపు తట్టుచున్నాను. ఎవరై నను నా స్వరమును విని తలుపు తెరచినలోనికి వత్తును. వానితో భుజింతును. అతడును నాతో భుజించును.

21. గెలుపొందినవారికి నా సింహాసనమున నాతో కూర్చుండు అర్హతను అనుగ్రహింతును. నేనును అట్లే గెలుపొంది, ఇప్పుడు నా తండ్రితో ఆయన సింహా సనమున ఆసీనుడనైతినిగదా!

22. మీకు వీనులున్నచో, దైవసంఘములకు ఆత్మ ఏమి బోధించుచున్నదో శ్రద్ధగా ఆలకింపుడు.”