ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 6 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 6వ అధ్యాయము

 1.మీలో ఎవరికేని ఒక సోదరునితో వివాదము తటస్థించినచో, దేవుని ప్రజలచే తీర్పు చెప్పించుకొనుటకు బదులుగా, అవినీతిపరుల ఎదుట న్యాయమును కోరుటకు సాహసించునా?

2. దేవుని ప్రజలు లోకమునకు తీర్పు తీర్చుదురని మీకు తెలియదా? కావున, లోకమునకే మీరు తీర్పు చెప్పవలసియున్నచో, చిన్న విషయములలో మీరు తీర్పు తీర్చుటకు మీకు యోగ్యతలేదా?

3. దేవదూతలకు కూడ మనము తీర్పు తీర్చుదుమని మీకు తెలియదా? అయినచో ఈ లోకపు విషయములలో తీర్పు చెప్పుట ఎంత?

4. కనుక, అట్టి వివాదములు సంభవించినపుడు, దైవసంఘముచే తృణీకరింపబడిన వ్యక్తుల యొద్దకు విచారణకై వానిని తీసికొని పోవుదురా?

5. మీకు సిగ్గులేదు. సోదరుల మధ్య వివాదమును తీర్పగల వివేకవంతుడు మీలో ఒక్కడైన లేడా?

6. అటులగాక ఒక సోదరునిపై మరియొకడు న్యాయస్థానమునకు పోయి, అవిశ్వాసియగు వ్యక్తిచే తీర్పుపొందుటయా!

7. మీరు ఒకరిపై ఒకరు వ్యాజ్యెమాడినయెడల పూర్తిగా దిగజారిపోయినట్లే. అంతకంటె మీకు జరిగిన అన్యాయమును సహించుట మేలు కదా! దానికంటే మీ సొత్తులను అపహరింపబడనిచ్చుట మేలుకదా!

8. కాని, మీరే ఒకరికి ఒకరు అన్యాయము చేసికొనుచున్నారు. ఒకరిని ఒకరు దోచుకొనుచున్నారు. అందును మీ సోదరులనే!

9. దుష్టులు దేవుని రాజ్యము పొందరని మీకు తెలియదా? మోసపోకుడు. అవినీతిపరులును, విగ్రహారాధకులును, వ్యభిచారులును, నపుంసకులును, స్వలింగ వ్యామోహ వక్రబుద్దులును,

10. దొంగలును, దురాశాపరులును, త్రాగుబోతులును, పరనిందాపరులును, దోచుకొనువారును దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కారు.

11. మీలో కొందరు అట్టి వారైయుంటిరి. కాని, మీరు పాపము నుండి కడుగబడితిరి. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు నామమువలనను, మన దేవుని ఆత్మవలనను మీరు కడగబడి పరిశుద్ధపరుపబడిన వారై నీతిమంతులుగ తీర్చిదిద్దబడిరి.

12. “నేను ఏదియైనను చేయవచ్చును" అని యెవడైన పలుకవచ్చును. నిజమే, కాని అన్నియును మీకు మంచివికావు. “నేను ఏదియైనను చేయవచ్చును” అని నేను చెప్పవచ్చును. కాని, ఏదియైనను నన్ను బానిసగా చేయుటకు నేను ఒప్పుకొనను.

13. “పొట్ట కొరకు అన్నము, అన్నము కొరకు పొట్ట" అని ఇంకొకడు చెప్పవచ్చును. నిజమే. కాని దేవుడు రెంటిని నాశము చేయును. మానవుని శరీరము వ్యభిచారము కొరకు కాదు. అది ప్రభువు కొరకు. ప్రభువు దాని కొరకు.

14. దేవుడు ప్రభువును మృతులనుండి లేవనెత్తెను. ఆయన మనలను కూడ తన శక్తితో లేవనెత్తును!

15. మీ శరీరములు క్రీస్తు దేహములోని అవయవములని మీకు తెలియదా? క్రీస్తు దేహములోని అవయవములను ఒక వేశ్య దేహము యొక్క అవయవములుగ నేను చేయుదునా? ఎన్నటికిని జరుగదు!

16. వేశ్యా సాంగత్యముగల వ్యక్తి ఆమెతో ఏకశరీరి అగునని మీకు తెలియదా? “వారు ఇరువురును ఒకే శరీరము కలవారగుదురు” అని లేఖనము స్పష్టముగా చెప్పుచున్నది.

17. కాని ప్రభువుతో ఐక్యము చెందువాడు ఆధ్యాత్మికముగా ఆయనతో ఒకటియగును.

18. వ్యభిచరింపకుడు. మానవుడు చేయు ఏ ఇతర పాపమైనను అతని శరీరమునకు వెలుపల ఉండును. కాని వ్యభిచరించు వ్యక్తి తన శరీరము పాప భూయిష్టము చేయును.

19. మీ శరీరము మీయందు వసించు పవిత్రాత్మకు ఆలయమని మీకు తెలియదా? ఆ ఆత్మ దేవునిచే ఒసగబడినది కాదా? మీరు మీకు చెందినవారు కారు.

20. ఏలయన, ఆయన వెల నిచ్చి మిమ్ము కొనెను. కనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరుపుడు.