ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లూకా సువార్త పై తెలుగు బైబుల్ క్విజ్ | Roman Catholic Bible Quiz in Telugu from Luke

Q ➤ ఏ సువార్త వ్రాసిన సువార్తికుడు వైద్యుడు?


Q ➤ లూకా తన గ్రంథమును ఎవరికి అంకితమిచ్చెను?


Q ➤ హేరోదు రాజు సమయంలో అర్చకులుగా పనిచేసినదెవరు?


Q ➤ ఏ అర్చకుల తెగకు జకర్యా చెందియున్నాడు?


Q ➤ జకర్యా మామ ఎవరు?


Q ➤ జకర్యా బార్య పేరేమిటి?


Q ➤ ఏ అర్చకుని భార్య గొడ్రాలు?


Q ➤ నీకు సంతోషమును మహదానందము కలుగును, అతడు పుట్టినందుకు అనేకులు సంతోషింతురు? ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ ఏలియా ఆత్మశక్తిగలవాడై ఎవరు పంపబడిరి?


Q ➤ జకర్యాతో మాట్లాడిన దూత ఎవరు?


Q ➤ తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడెవరు?


Q ➤ దేవుని దూత మాటలు నమ్మనందున ఎవరు మాటలాడక మౌనియైయుండెను?


Q ➤ యోసేపు ఎవరి వంశస్థుడు?


Q ➤ దేవుని అనుగ్రహము నీవు పొందితివని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును అని ఎవరిని గూర్చి చెప్పబడెను?


Q ➤ దావీదు వంశమునకు రాజు ఎవరు?


Q ➤ ఎవరి రాజ్యము అంతములేనిదై యుండును?


Q ➤ బప్తీస్మమిచ్చు యోహాను తల్లి ఎవరు?


Q ➤ దేవునికి ఏదీ అసాధ్యముకాదు? ఎవరు ఈ మాటలు పలికిరి?


Q ➤ ఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను నీమాటచొప్పున నాకు జరుగునుగాక! ఈ మాటలు ఎవరుపలికిరి?


Q ➤ ఎవరు జకర్యా గృహమును దర్శించి ఎలిజబేతమ్మకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిరి?


Q ➤ ఎవరి గర్భములో శిశువు గంతులు వేసెను?


Q ➤ ఇది మొదలుకొని అన్నితరములవారును నన్ను ధన్యురాలని అందురు? ఈ మాటలు ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేసెను. ఈ మాటలు ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ తండ్రి పేరును బట్టి బంధువులు శిశువుకు ఏ పేరు పెట్టవలెనని కోరిరి?


Q ➤ యోహాను పేరును ఎవరు పలకమీద వ్రాసిరి?


Q ➤ పరిశుద్ధాత్మపూర్ణుడై క్రొత్త నిబంధనలో ఎవరు మొదటిగా ప్రవచించిరి?


Q ➤ ఎవరు ఆత్మయందు బలము పొందిరి?


Q ➤ యోహాను ఇశ్రాయేలీయులకు కనిపించువరకు ఎచట నుండెను?


Q ➤ ప్రజలందరు జనాభా సంఖ్యలో వ్రాయబడవలెనని ఎవరు ఆజ్ఞయిచ్చిరి?


Q ➤ ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక సమయంలో సిరియా దేశమునకు అధిపతి ఎవరు.


Q ➤ క్రిస్మస్ పాటను మొదటిగాపాడినవారెవరు?


Q ➤ ఏ ప్రాంతమునకు దావీదు పట్టణమని పేరొచ్చెను?


Q ➤ క్రీస్తు పుట్టుక గురించి ఎవరికి ముందుగా తెలుపబడెను?


Q ➤ క్రీస్తు అను పదమునకు అర్థమేమి?


Q ➤ ఎవరు క్రీస్తును మొదటిగా చూడవచ్చిరి?


Q ➤ బాలయేసుకు ఎప్పుడు పేరు పెట్టబడెను?


Q ➤ నీతిమంతుడును ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క ఆదరణకొరకు వేచియుండినదెవరు?


Q ➤ క్రీస్తును చూడకుండా మరణించవు అని పవిత్రాత్మ ఎవరికి తెలియజేసెను?


Q ➤ దేవుని ఆత్మచేత నడిపింపబడి దేవాలయమునకు వచ్చినదెవరు?


Q ➤ ప్రభూ! యిప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నా ఈ మాట పలికినదెవరు?


Q ➤ నీవు సకల ప్రజలకు సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచుచున్నాను అని అన్నదెవరు?


Q ➤ ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకుల పతనమునకు, ఉద్దరణమునకు కారకుడగును, ఇతడు వివాదస్పదమైన గురుతుగా నియమింపబడెను. ఆవ్యక్తి ఎవరు?


Q ➤ నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకొనిపోవును. అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ లూకా గ్రంథంలో తెలుపబడిన ప్రవక్తి ఎవరు?


Q ➤ యేసు దేవాలయములో సమర్పణలో పాల్గొన్న ప్రవక్తి యెవరు?


Q ➤ ప్రవక్షియైన అన్నమ్మ తండ్రి యెవరు?


Q ➤ అన్నమ్మ ఏ గోత్రమునకు చెందినది?


Q ➤ ప్రవక్తియైన అన్నమ్మ విధవరాలుగా ఎన్ని సంవత్సరములు దేవుని సేవలో ఉండెను?


Q ➤ ఉపవాసముండి రాత్రింబగళ్ళు దేవాలయమును విడిచిపెట్టకుండ ప్రార్థనలో గడిపిన ప్రవక్తియెవరు?


Q ➤ ఏసును గురించిన విషయములన్నియు తన హృదయములో దాచుకున్నదెవరు?


Q ➤ జ్ఞానమునందును, ప్రాయమునందును దేవునియందును మనుష్యుల దయయందును వర్థిల్లుచున్నదెవరు.


Q ➤ తిబేరి కైసరు ఏలుబడిలో యూదాకు గవర్నరుగా నియమింపబడినదెవరు?


Q ➤ తిబేరియ కైసరు ఏలుబడిలో గలిలీయకు అధిపతి ఎవరు?


Q ➤ ఫిలిప్పు ఎక్కడ పరిపాలించెను?


Q ➤ అభిలేను అధికారి యెవరు?


Q ➤ తిబేరియ కైసరు ఏలుబడిలో ప్రధాన యాజకుడెవరు?


Q ➤ యోహానుకు వాక్యము వినిపించినపుడు ఎక్కడ వున్నాడు?


Q ➤ మానవులెల్లరు దేవుని రక్షణము గాంచుదురు అని ఎవరు ప్రవచించిరి?


Q ➤ తన దగ్గరకు వచ్చిన జనాంగమునుచూచి సర్పసంతానమా అని అన్నదెవరు?


Q ➤ ఎవరు ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరువబడెను?


Q ➤ యేసు బోధింపమొదలు పెట్టినపుడు ఆయన వయస్సెంత?


Q ➤ లూకా సువార్త ప్రకారం ఆదాము ఎవరి కుమారుడు?


Q ➤ ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజ్యము మహిమయు నీకిత్తును అని యెవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ యేసు ఎచ్చట పెరిగి పెద్దవాడాయెను?


Q ➤ సమాజ పెద్దలచే ఏ గ్రంథము యేసుకు ఇవ్వబడెను?


Q ➤ సమాజ పెద్దలతో యేసు చెప్పిన మాటలేవి?


Q ➤ ఏ ప్రవక్తయు స్వదేశమందు గౌరవింపబడడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఈ మాటలు ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ మూడేండ్ల ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి దేశమంతటను గొప్ప కరువు సంభవించెను. ఏ ప్రవక్త కాలములో ఇది జరిగెను.


Q ➤ ఏ ప్రాంతములో ఆలయ అధికారులు యేసును కొండపైనుండి క్రిందకు పడవేయవలెనని చూచిరి?


Q ➤ గలిలీయ సముద్రమునకు మరియొక పేరేమి?


Q ➤ ఎవరి పడవ ఎక్కియేసు ప్రజలతో మాట్లాడిరి?


Q ➤ మీరు పడవను లోతునకు నడిపి చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయుడని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ ఏలినవారా రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితిమిగాని మాకేమియు దొరకలేదు. ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ “ప్రభువా నన్ను విడిచిపొమ్ము నేను పాపాత్ముడను” ఈ మాట ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ యేసుకు గొప్ప విందు చేసినదెవరు?


Q ➤ రోగులకేగాని ఆరోగ్యముగలవారికి వైద్యుడక్కరలేదు అని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ యేసు ఎన్నిక చేసిన పండ్రెండు మంది శిష్యులకు ఏ పేరు పెట్టెను?


Q ➤ ఏ సముద్రతీర పట్టణముల నుండి యేసు ద్వారా స్వస్థత పొందుటకును, వాక్యము వినుటకు వచ్చిరి?


Q ➤ ఖచ్చితమైన శిక్షణ పొందిన శిష్యుడు ఎవరివలె ఉండాలి?


Q ➤ సరియైన పునాదిలేక భూమిమీద ఇల్లు కట్టినవాడు ఎట్లుండును?


Q ➤ నీవు నాయింటిలోనికి వచ్చుటకు పాత్రుడను కాను అని చెప్పినదెవరు?


Q ➤ యేసు బ్రతికించిన చిన్నవాని తల్లి ఇల్లు ఏ పట్టణములో ఉన్నది?


Q ➤ యేసు ఏ గొప్ప కార్యమును నాయీను అనుఊరిలో చేసెను?


Q ➤ బాప్తీస్మము దేవునికి సమ్మతమైనదని ఏ సువార్తలో చెప్పబడినది?


Q ➤ ఎవరు దేవుని సంకల్పమును వ్యతిరేకించిరి?


Q ➤ ఏసును విందుకు పిలిచిన పరిశయ్యుడెవరు?


Q ➤ ఏ స్త్రీ నుండి ఏడుదయ్యములను ఏసు వెళ్ళగొట్టెను?


Q ➤ హేరోదు గృహ నిర్వాహకుని పేరేమిటి?


Q ➤ యేసును సేవించిన కూజా భార్య పేరేమిటి?


Q ➤ చావ సిద్ధముగా ఉన్న ఏ సమాజ మందిరపు అధికారి కుమార్తెను బ్రతికించెను?


Q ➤ యాయీరు కుమార్తెను యేసు లేవనెత్తినపుడు ఆమె వయసు ఎంత?


Q ➤ అయిదు రొట్టెలు మూడు చేపలతో యేసు ఎంతమందికి ఆహారము పెట్టించెను?


Q ➤ ఎవరు మహిమతో కనబడి యేసు యెరూషలేములో మరణింపబోవు నిర్ణయమును గూర్చి మాట్లాడిరి?


Q ➤ ఎవరిని యేసు కుమారీ అని సంబోధించెను?


Q ➤ ఏ ప్రాంతము ఏసును చేర్చుకొనలేదు?


Q ➤ ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయునట్లు మేమాజ్ఞాపించుట నీకిష్టమాయని ఎవరు యేసును అడిగిరి?


Q ➤ ఎవరికి తలదాచుకొనుటకు స్థలములేదు?


Q ➤ నాగటిమీద చెయ్యి పెట్టి వెనుకతట్టుచూచువాడెవరును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడుకాడు? అని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ 12 మంది శిష్యులుకాక ఎంతమందిని యేసయ్య శిష్యులుగా నియమించెను?


Q ➤ మంచి సమరీయుని ఉపమానము ఏ అధ్యాయమున చెప్పబడినది?


Q ➤ పనివాడు జీతమునకు అర్హుడు అని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడినదెవరు?


Q ➤ బోధకుడా! నిత్య జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమిచేయవలెను? అని ఎవరు యేసును అడిగెను?


Q ➤ నీవు సరిగా ఉత్తరమిచ్చితివి. ఆలాగుచేయుము అని ఎవరితో యేసు పలికెను?


Q ➤ దొంగల బారినపడిన ఒక మనుష్యుడు ఎక్కడికి పయనమైపోవుచుండెను?


Q ➤ దొంగల చేతిలో చిక్కి గాయపడిన వానిపై ఎవరు జాలిపడిరి?


Q ➤ మార్తమ్మ సోదరి యెవరు?


Q ➤ యేసు పాదములచెంత కూర్చుండి ఆయన బోధనలు వినినదెవరు?


Q ➤ విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడినదెవరు?


Q ➤ ఎవరు ఉత్తమమైనదానిని ఎన్నుకొనిరి?


Q ➤ తండ్రీ! నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక అను ప్రార్థనను శిష్యులకు నేర్పినది. ఎవరు?


Q ➤ ఈ తరమువారు దుష్టతరమువారైయుండి సూచక క్రియలు అడుగుచున్నారు ఎవరువారు?


Q ➤ ఎవరు ఈతరమువారికి సూచనగా వున్నారు?


Q ➤ దక్షణ దేశపురాణి అని యేసు ఎవరిని గూర్చి చెప్పెను?


Q ➤ భూదిగంతములనుండి సొలోమోను జ్ఞానమును వినుటకు వచ్చినదెవరు?


Q ➤ శరీరమంతటిలో వెలుగునిచ్చునదేది?


Q ➤ నీలో నుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. ఈ మాట ఎవరు అన్నారు?


Q ➤ “న్యాయమును” దేవుని ప్రేమను విడిచిపెట్టినవారు” అని ఎవరిని గూర్చి యేసు చెప్పెను?


Q ➤ సమాజ మందిరములలో అగ్రపీఠములను సంత వీధులలో వందనములను కోరువారెవరు?


Q ➤ పరిసయ్యులలో ఉన్న పులిసిన పిండివంటి గుణమేది?


Q ➤ జ్ఞానాలయపు తాళపుచెవిని ఎవరు పట్టుకెళ్ళిరి?


Q ➤ అనుకోని సమయములో వచ్చే ఏసయ్యను ఎదుర్కొనుటకు మనమేమి చెయ్యాలి?


Q ➤ యజమాని చిత్తము తెలిసియుండియు నిర్లక్ష్యము చేయుదాసునికి ఏమిజరుగును?


Q ➤ నేను పొందవలసిన బప్తీస్మమున్నది అది నెరవేరువరకు నేనెంతో ఇబ్బందిపడుచున్నాను? అని పలికినదెవరు?


Q ➤ పడమటనుండి మబ్బుపైకి వచ్చినప్పుడు ఏమి జరుగును?


Q ➤ ఎవరు గలిలీయుల రక్తమును వారి పరిహారమునకు వాడుకొనుచున్నారు?


Q ➤ ఏ ప్రాంతమున గోపురము క్రిందపడి అనేకమందిని బలిగొనెను?


Q ➤ గోపురము క్రిందపడి ఎంతమంది చనిపోయిరి?


Q ➤ బలహీనపరచు దయ్యమునుండి ఎన్ని సంవత్సరములు ఆ స్త్రీ బాధపడెను?


Q ➤ సాతాను బంధించిన ఈమె ఎవరికుమార్తె ?


Q ➤ ఎవరిని 'నక్క' అని యేసు సంబోధించెను?


Q ➤ ఎవరు హెచ్చింపబడుదురు?


Q ➤ ఎవడైనను తన సిలువను మోసుకొని ఏసుని వెంబడించని యెడల అతనికి ఏమి లభించును?


Q ➤ తప్పిపోయిన కుమారుని వృత్తాంతము ఎక్కడ ఉన్నది?


Q ➤ పరలోకములో ఎప్పుడు నిజమైన సంతోషము కలుగును?


Q ➤ తండ్రీ! నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపముచేసితిని అని ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ ఈ తరమునకు చెందిన లోక ప్రజలు ఎవరికంటె యుక్తిపరులు?


Q ➤ "ఏ సేవకుడు ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు” ఆ ఇద్దరు ఎవరు?


Q ➤ ప్రవక్తలు సువార్తను ఎప్పటినుండి ప్రకటించుచున్నారు?


Q ➤ ధర్మశాస్త్రములో ఒక పొల్లయినను తప్పిపోవుటకంటె ఏది సులభము?


Q ➤ ధనవంతుని ఇంట వాకిట పడియున్న దరిద్రునిపేరేమి?


Q ➤ ధనవంతుని బల్లమీద నుండి పడు రొట్టెముక్కలతో ఆకలి తీర్చుకొనగోరినవాడెవరు?


Q ➤ చనిపోయిన తరువాత దేవదూతలు లాజరును ఎచ్చటికి కొనిపోయిరి?


Q ➤ చనిపోయిన తరువాత ధనవంతుడు ఎచటికి చేరెను?


Q ➤ ధనవంతునకు ఎంతమంది సోదరులు కలరు?


Q ➤ వారి వద్ద మోషేయు, ప్రవక్తలు ఉన్నారు. ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసిన యెడల ఏమి చేయవలెను?


Q ➤ మా విశ్వాసమును వృద్ధి పొందించుమని ఏసుని ఎవరు అడిగిరి?


Q ➤ ఏసు పదిమంది కుష్టురోగులను ఎచ్చట స్వస్థతపరచెను?


Q ➤ స్వస్థత పొందిన 10మంది కుష్టురోగులలో ఎవరు తిరిగివచ్చి యేసునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెను?


Q ➤ నోవా దినములలో జరిగినట్లు తిరిగి ఎవరి దినములలో జరుగును?


Q ➤ ఏసయ్య మాటలను బట్టి ఎవని భార్యను మనము జ్ఞాపకము చేసికొనవలెను.


Q ➤ దేవునికి భయపడకయు, మనుష్యులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉండరాదు అని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ ఎవరు గొప్పలు చెప్పుకొనుచు దేవుని ప్రార్థించెను?


Q ➤ పరలోక రాజ్య వారసులగుటకు ఏమి చేయవలెను?


Q ➤ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకు ఎవరికి దుర్లభము?


Q ➤ జక్కయ్య ఎవరు?


Q ➤ ధనవంతుడును పొట్టివాడును అయిన సుంకపు ముఖ్య గుత్తదారుడెవరు?


Q ➤ జక్కయ్య ఏసయ్యను ఎక్కడ చూచెను?


Q ➤ ఏసును చూచుటకు పొట్టివాడైన జక్కయ్య ఏ చెట్టు ఎక్కెను?


Q ➤ ఈ రోజు నేను నీ యింట ఉండవలసియున్నది. ఈ మాట ఎవరు ఎవరితో అనిరి?


Q ➤ "నే నెవనియొద్దనైన అన్యాయముగా దేనినైనను తీసుకొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల చెల్లింతును” అని ఎవరు వాగ్దానము చేసిరి?


Q ➤ నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు ఎవరు వచ్చిరి?


Q ➤ గాడిద పిల్లమీద ఎవరు ప్రయాణము చేసిరి?


Q ➤ ఏ పట్టణమును చూచి యేసు ఏడ్చెను?


Q ➤ ఈ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు?


Q ➤ కైసరువి క్రైసరునకు, దేవునివి దేవునకు చెల్లించుడని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ పునరుత్థానములేదని వాదించువార్వేరు


Q ➤ ఓర్పుచేత ఏమి దక్కించుకొందురు?


Q ➤ మహా మహిమతో మేఘారూఢుడై వచ్చునది ఎవరు?


Q ➤ ఆకాశమును భూమియు గతించునుగాని నా మాటలేమాత్రమును గతింపవు. ఈ మాటలు ఎవరు పలికిరి?


Q ➤ పులియని రొట్టెల పండుగకు మరియొక పేరేమిటి?


Q ➤ ఏ శిష్యునిలో సాతాను ప్రవేశించెను?


Q ➤ పస్కా విందును సిద్ధపరచుటకు యేసు ఎవరిని పంపెను?


Q ➤ నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు దీనిని చేయుడని ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమలవలె జల్లించును. ఈ మాటలు యేసు ఎవరితో అనెను?


Q ➤ విశ్వాసము చెదరకుండుటకు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని ఎవరు ఎవరితో అన్నారు?


Q ➤ నీతోకూడ చెరలోనికిని, మరణమునకును వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను అని ఎవరు అనిరి?


Q ➤ ఎవరి చెమట నేలపడుచున్న గొప్ప రక్తబిందువులాయెను?


Q ➤ యూదులు యేసును బంధించినపుడు ఆయన చేసిన అద్భుతమేమిటి?


Q ➤ తండ్రి కుడిచేతివైపు కూర్చున్నవారెవరు?


Q ➤ యేసును చూచి ఎవరు మిక్కిలిగా సంతోషించిరి?


Q ➤ అంతకు ముందు ఇరువురు ఒకరికొకరు శత్రువులు ఎవరువారు?


Q ➤ తిరుగుబాటు, నరహత్య నిమిత్తమును చెరసాలలో ఉంచబడినది ఎవరు?


Q ➤ యేసు శిలువ మీద ఎన్ని మాటలు పలికెను?


Q ➤ నేడు నీవు నాతోకూడ పరలోకములోనుందువు? ఎవరు ఎవరితో ఈ మాటలు పలికిరి?


Q ➤ ఈ మనుష్యుడు నిజముగా నీతిమంతుడైయుండెనని ఎవరు చెప్పిరి?


Q ➤ యెరూషలేము ఎమ్మావు అను గ్రామమునకు ఎంత దూరములో ఉన్నది?


Q ➤ ఏసుతోకూడ ఎమ్మావు గ్రామమునకు నడచివెళుతున్న ఇద్దరిలో ఒకరి పేరు ఏమిటి?


Q ➤ ఆయన దేవుని యెదుటను ప్రజలందరి యెదుటను క్రియలలోను, వాక్యములోను శక్తిగల ప్రవక్తయైయుండెను. ఆప్రవక్త పేరేమిటి?


Q ➤ వారు లేఖనములు గ్రహించునట్లుగా ఆయనవారి మనసును తెరచెను. ఎందుకు?


Q ➤ మీరు పై నుండి శక్తి పొందువరకు పట్టణములో నిలిచియుండుడు. ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?


Q ➤ పరలోకమునకు ఆరోహణకాకముందు ఏసు ఎక్కడ తన శిష్యులను ఆశీర్వదించెను?


Q ➤ యేసు పరలోకమునకు ఆరోహణము అయిన పిదప ఆయన శిష్యులు ఎక్కడకు వెళ్ళిరి?