ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజులు మొదటి గ్రంధము 8

 1. సొలోమోను యెరూషలేము నుండి యిస్రాయేలు తెగల పెద్దలనందరిని తన చెంతకు పిలిపించెను. దావీదు నగరమైన సియోను నుండి ప్రభు మందసమును తెప్పింపవలెనని వారితో చెప్పెను.

2. ఏతానీము అనబడు ఏడవనెలలో గుడారముల పండుగ జరుగునప్పుడు. యిస్రాయేలు పెద్దలందరు సొలోమోను చెంతకు వచ్చిరి.

3-4. అపుడు యాజకులు ప్రభు మందసమును ఎత్తి దేవాలయమునకు కొనివచ్చిరి. వారితోపాటు లేవీయులు గుడారమును, దాని పరికరములనుకూడ కొనివచ్చిరి.

5. సొలోమోను రాజు, యిస్రాయేలు ప్రజలు యావేమందసము ఎదుటప్రోగై లెక్కలేనన్ని పొట్టేళ్ళను, ఎడ్లను బలిగా సమర్పించిరి.

6. అంతట యాజకులు నిబంధన మందసమును ఎత్తి దేవాలయమునందలి మహా పవిత్రమయిన గర్భగృహమున కెరూబుదూతల ప్రతిమల రెక్కల క్రింద ఉంచిరి.

7. ఆ కెరూబుదూతల రెక్కలు నిబంధన మందసమును, దానిని మోయు గడలనుకూడ కప్పుచుండెను.

8. ఆ గడలు చాల పొడవుగా ఉన్నందున గర్భగృహమునకు ఎదురుగా దేవాలయములోని పవిత్రస్థలము నందు నిలబడి చూచువారికి కూడ కనిపించునంత నిడివిగలవై యుండెను. కాని బయట నిలబడి చూచువారికి మాత్రము కనిపింపవయ్యెను. నేటికిని అవి అక్కడనే యున్నవి.

9. హోరేబు కొండవద్ద మోషే ఉంచిన రెండు రాతిపలకలు తప్ప మందసమున మరియేమియు లేవు. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వెడలివచ్చి నప్పుడు ప్రభువు ఆ కొండచెంతనే వారితో నిబంధన చేసికొనెను.

10. యాజకులు దేవాలయము నుండి వెలుపలికి రాగానే మేఘము ఆ దేవాలయమున క్రమ్ముకొనెను.

11. ప్రభువుతేజస్సు నిండుకొనియుండుటచే వారు మరల దేవాలయమున ప్రవేశించి అర్చన చేయలేకపోయిరి.

12-13. అపుడు సొలోమోను ఇట్లు ప్రార్థించెను. “ప్రభూ! కారుమబ్బున నెలకొనియుండుట నీకిష్టము. నేను నీకొక మందిరము నిర్మించితిని. నీవు ఎల్లవేళల వసించుటకు ఒక దేవళము కట్టితిని."

14. అంతట సొలోమోను యిస్రాయేలు సమాజమువైపు మరలి వారిని దీవించెను.

15. అతడు వారితో ఇట్లనెను “ప్రభువు మా తండ్రియైన దావీదునకు చేసిన ప్రమాణములను నిలబెట్టుకొనెను. ఆయన స్తుతింపబడునుగాక!

16. అతడు 'నా ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి తరలించుకొని వచ్చినప్పటి నుండియు యిస్రాయేలు దేశమున ఏ పట్టణమున గూడ నా నామము దాని యందుండునట్లు ఏ దేవాలయమును నిర్మించుటకు నేను అంగీకరింపలేదు. కాని నా ప్రజలను పరిపాలించుటకు దావీదును ఎన్నుకొంటిని' అనెను.

17. మా తండ్రి దావీదు యిస్రాయేలు దేవుడైన యావేను కొలుచుటకై మందిరమును కట్టగోరెను.

18-19. కాని ప్రభువు అతనితో 'నీవు నాకు మందిరమును కట్టగోరితివి. అది మంచి కోరికయే. అయినను నీవు నాకు దేవాలయమును కట్టజాలవు. నీకు పుట్టబోవు కుమారుడు నాకు దేవాలయము నిర్మించును' అని చెప్పెను.

20. యావే తాను చేసిన వాగ్దానమును నిలబెట్టుకొనెను. మా తండ్రి దావీదు స్థానములో నేను యిస్రాయేలీయులకు రాజునైతిని. యిస్రాయేలు దేవుడు యావేను ఆరాధించుటకై నేను దేవాలయమును నిర్మించితిని.

21. అందులో యావే నిబంధన మందసమునకు స్థలమును ప్రత్యేకించితిని. ప్రభువు మన పితరులను ఐగుప్తునుండి తరలించుకొని వచ్చినపుడు వారితో చేసుకొనిన నిబంధన అందులోనే యున్నది.

22. సొలోమోను యిస్రాయేలీయుల నడుమ యావే బలిపీఠమునకు ఎదురుగా నిలుచుండి చేతులు పైకెత్తి ఇట్లు ప్రార్థించెను.

23. “యిస్రాయేలు ప్రభుడవైన దేవా! పై ఆకాశమునందుగాని, క్రింది భూమినందుగాని నీ వంటి దేవుడు లేడు. నీవు చెప్పిన నిబంధన వాగ్దానములను నెరవేర్చుకొందువు. పూర్ణహృదయముతో నీ ఆజ్ఞలను పాటించు భక్తులను ఆదరముతో చూతువు.

24. నీవు మా తండ్రి దావీదునకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొంటివి. ఈనాడు నీ వాగ్దానములు క్రియాపూర్వకముగా నెరవేరినవి.

25. యిస్రాయేలు ప్రభుడవైన దేవా! నీవు మా తండ్రికి చేసిన మరియొక వాగ్దానమును కూడ నిలబెట్టుకొనుము. 'నీవలె నీసంతతి వారును నా ఆజ్ఞలను పాటింతురేని, నీ తరువాత యిస్రాయేలును పరిపాలించుటకై వీరినుండి ఎప్పుడును ఒక రాజును ఎన్నుకొనుచునే ఉందును' అని నీవు బాసచేసితివి!

26. కనుక ప్రభూ! నీ సేవకుడును, మా తండ్రియైన దావీదునకు నీవిచ్చిన ఈ మాటపట్టునుకూడ దక్కించుకొనుమని మనవి చేయుచున్నాను.

27. అయినను దేవుడు భూమిమీద వసించునా? ప్రభో! ఆకాశమహాకాశములు సహితము నిన్ను ఇముడ్చుకోజాలవనిన ఇక నేను కట్టిన ఈ కొద్దిపాటి దేవాలయమున నీవు ఇముడుదువా?

28. ప్రభో! ఈ సేవకుని దీనాలాపములు ఆలింపుము. చెవియొగ్గి ఈ భక్తుని మొరవినుము.

29. రేయింబవళ్ళు ఈ దేవాలయమును కాచి కాపాడుచుండుము. కనుక నేడు నీ సేవకుడు ఈ దేవళమునందు చేయు ప్రార్ధననాలింపుము.”

30. “ప్రభో! నీ సేవకుడనైననేను, నీ ప్రజలైన ఈ యిస్రాయేలీయులు ఈ దేవాలయమునుండి చేయు ప్రార్థనలను వినుము. ఆకాశమునందలి నీ నివాసమునుండి మా వేడికోలు ఆలింపుము. ఆలించి మా తప్పిదములను మన్నింపుము.

31. ఎవడైనను తన తోడినరునికి అపరాధము చేసినచో, ఆ తోటినరుడు అతనిని ఈ దేవాలయమునందలి బలిపీఠమెదుటికి కొనివచ్చి అతనిచే ప్రమాణము చేయించినచో,

32. ఆకాశమునుండి నీవు వారి పలుకులు ఆలింపుము. ఆలించి దోషులను కఠినముగా శిక్షింపుము. నిర్దోషులను తగినరీతిగా సన్మానింపుము.

33. నీ ప్రజలైన యిస్రాయేలీయులు పాపము చేసినందున తమ శత్రువులచేత ఓడిపోయి మరల నీ శరణుజొచ్చి ఈ దేవళమున నిన్ను స్తుతించి క్షమాపణము అడుగుకొన్నచో,

34. ఆకాశమునుండి నీవు వారి వేడుకోలును ఆలింపుము. వారి తప్పిదమును మన్నింపుము. నీవు వారి పూర్వులకిచ్చిన ఈ నేలకు వారిని మరల చేర్చుము.

35. ఈ ప్రజలు తప్పిదము చేసినందున నీవు వానలు కురియింపనిచో, వారు ఈ దేవళమునకు వచ్చి నిన్ను స్తుతించి తమ పాపములకు పశ్చాత్తాపపడినచో,

36. నీవు ఆకాశమునుండి వారి మొరలను ఆలకింపుము. రాజు, ప్రజలు చేసిన పాపములను క్షమింపుము. వారు నడువవలసిన మార్గమును చూపింపుము. నీ ప్రజలకు వారసత్వభూమిగా ఇచ్చిన ఈ నేలమీద మరల వానలు కురిపింపుము.

37. ఈ దేశమున కరువుగాని, అంటువ్యాధిగాని అలముకొనుట, బెట్టవలనగాని, చిత్తడివలనగాని, మిడుతలదండు లేక చీడపురుగువలనగాని పైరు నాశనమగుట, శత్రువులు వచ్చి పట్టణములను ముట్టడించుట, వ్యాధులు సోకుట - మొదలైన

38. ఉపద్రవములు కలుగగా ఈ ప్రజలు నీకు మొర పెట్టుకొన్నచో నీవు వారి వేడికోలును ఆలింపుము. నీ ప్రజలైన యిస్రాయేలీయులలో ఎవరైన పూర్ణ పశ్చాత్తాపముతో ఈ దేవాలయమువైపు చేతులెత్తి ప్రార్థనచేసినచో నీవు ఆకాశమునుండి

39. వారి మనవి నాలకింపుము. వారి తప్పిదములను మన్నించి వారికి మేలుచేయుము. ఎవరెవరి శీలమునకు తగినట్లుగా వారిని సన్మానింపుము. నరుల హృదయములు తెలిసినవాడవు నీవొక్కడివే.

40. ఇటులయినచో ఈ జనులు, నీవు మా పితరులకిచ్చిన ఈ నేలమీద వసించునంత కాలము నీయెడల భయభక్తులు చూపుదురు.

41. దూరదేశములందు నివసించు అన్యజాతిజనులు నీ కీర్తిని విని,

42. ఈ ప్రజలను రక్షించుటకై నీవు చేసిన గొప్ప కార్యములను తెలిసికొని, నిన్ను ప్రార్థించుటకు ఈ దేవళమునకు వచ్చినచో

43. నీవు వారి మొరనాలింపుము. ఆకాశమునందలి నీ నివాసమునుండి వారి వేడుకోలు విని వారి కోర్కెలు తీర్చుము. ఇట్లయినచో ప్రపంచములోని అన్యజాతి జనులెల్లరు నీ సొంత ప్రజలవలె నీయెడల భయభక్తులు వెల్లడింతురు. నేను నిర్మించిన ఈ దేవాలయములోనే నీ పేరు ప్రసిద్ధమైనదని వారెల్లరు తెలిసికొందురు.

44. నీవు పంపిన నీ ప్రజలు శత్రువులమీదికి యుద్ధమునకు పోయినపుడు, ఏ మార్గములోనైనా వారిని నీవు పంపినపుడు, నీ వెన్నుకొనిన ఈ పట్టణమువైపు, నేను నిర్మించిన ఈ దేవాలయమువైపు తిరిగి నిన్ను ప్రార్థించినచో,

45. ఆకాశమునుండి నీవు వారి మొరనాలకింపుము. వారికి విజయమును ప్రసాదింపుము.

46. నరులలో పాపము చేయనివారెవరును లేరు కనుక ఈ ప్రజలు నీకు ద్రోహముగా పాపముచేయగా, నీవు వీరిపై కోపించి వీరిని శత్రువులపాలుచేయగా, ఆ శత్రువులు వీరిని దూరముననో, దగ్గరనో ఉన్న తమదేశమునకు చెరగొనిపోగా,

47. ఆ పరదేశమున వీరు పశ్చాత్తాపపడి తాము దుర్మార్గపు పనులు చేసిన పాపులమని ఒప్పుకొని నిన్ను ప్రార్థించినచో నీవు వీరి మొర ఆలింపుము.

48. ఆ శత్రుదేశమున వీరు చిత్తశుద్ధితో పశ్చాత్తాపపడి, నీవు పితరులకిచ్చిన ఈ నేలవైపు నీవు ఎన్నుకొనిన ఈ పట్టణము నుండి నేను కట్టిన ఈ దేవాలయమువైపు తిరిగి ప్రార్థన చేయగా,

49. ఆకాశమునందలి నీ నివాసస్థలమునుండి నీవు వీరి వేడుకోలు ఆలింపుము.

50. ఈ ప్రజల తప్పిదమును, వీరు నీ మీదచేసిన తిరుగుబాటును, మన్నింపుము. వీరి శత్రువులు వీరిని దయతో ఆదరించునట్లు చేయుము.

51. వీరు ఐగుప్తునుండి ఆ దేశప్రజల ఇనుప పిడికిళ్ళనుండి నీవు కొనివచ్చిన నీ సొంత జనము.

52. నీ ప్రజలైన యిస్రాయేలీయులుగాని, నీ దాసుడనైన నేనుగాని నీకు మొర పెట్టుకోగా నీవు ఆదరముతో ఆలకించి వారి ఇక్కట్టులను తొలగింపుము.

53. నీవు మా పితరులను ఐగుప్తునుండి తరలించుకొని వచ్చినపుడు నీ సేవకుడు మోషేతో చెప్పినట్లుగా సమస్త జాతుల నుండి ఈ ప్రజను నీ సొంత జనముగా ఎన్నుకొంటివిగదా!”

54. సొలోమోను బలిపీఠము ముందు మోకాళ్ళూని చేతులెత్తి పై విధముగా ప్రభుని ప్రార్థించెను. అటుతరువాత అతడు లేచినిలుచుండెను.

55. అతడు గొంతెత్తి యిస్రాయేలు సమాజమును దీవించుచు ఇట్లనెను:

56. “ప్రభువు తాను మాటఇచ్చినట్లే యిస్రాయేలు ప్రజలకు శాంతిని ప్రసాదించెను. యావే తన సేవకుడు మోషేద్వారా చేసిన మంచి మాటపట్టులన్నియు నెరవేరినవి. ఆయనకు స్తుతికలుగు గాక!

57. ప్రభువు మన పితరులకువలె మనకు బాసటయై ఉండునుగాక! ఆయన మనల చేయివిడువకుండునుగాక!

58. ప్రభువు మనపితరులకిచ్చిన ఆజ్ఞలన్నియు మనము పాటించునట్లును, నిరంతరము ఆయనకు విధేయులమై యుండునట్లును మన హృదయములకు ప్రబోధము కలిగించుగాక!

59. నేనిపుడుచేసిన ఈ వేడికోలు రేయింబవళ్ళు మన దేవుడైన యావే సన్నిధిని ఉండునుగాక! ఆయన యిస్రాయేలును, వారి రాజును ఎల్లవేళల గుర్తుంచుకొనుచు, ప్రతిదినము వారి కోర్కెలు తీర్చుచుండునుగాక!

60. ఈ రీతిగా జరిగినచో భూమిమీది జనులెల్లరు ప్రభువు తప్ప మరొక దేవుడు లేడని విశ్వసింతురు.

61. మీరు కూడ నేటివలె ఎల్లప్పుడును ప్రభువు అజ్ఞలను పాటించుచు ఆయనమీదనే మనసునిలిపి జీవింతురుగాక!”

62. సొలోమోను రాజు, యిస్రాయేలు ప్రజలు ప్రభువునకు బలులర్పించిరి.

63. అతడు ఇరువది రెండువేల ఎడ్లను, లక్ష ఇరువదివేల పొట్టేళ్ళను సమా ధానబలిగా సమర్పించెను. ఆ రీతిగా రాజు ప్రజలు కలిసి దేవాలయమును ప్రతిష్ఠించిరి.

64. రాజు ఆ రోజుననే దేవాలయమునకు ముందటనున్న ఆవరణపు మధ్యభాగమును కూడ దేవునికి ప్రతిష్ఠించెను. అచటనే అతడు దహనబలులు, ధాన్యబలులు, క్రొవ్వువేల్చిన సమాధానబలులు సమర్పించెను. దేవాలయము ఎదుటనున్న ఇత్తడి బలిపీఠము చిన్నదైనందున దాని మీద ఈ బలులన్నిటిని సమర్పించుటకు వీలుపడలేదు.

65. అంతట సొలోమోను, ఉత్తరమున హమాతు కనుమ నుండి దక్షిణమున ఐగుప్తు సరిహద్దు వరకు గల దేశమునుండి వచ్చిన యిస్రాయేలు మహా జనులందరును కూడి ప్రభు సమక్షమున ఏడురోజులపాటు గుడారముల పండుగ జరుపుకొనిరి.

66. ఎనిమిదవ దినమున సొలోమోను ప్రజలను పంపివేసెను. వారు ప్రభువు తన సేవకుడైన దావీదునకును, యిస్రాయేలు ప్రజలకును చేసిన మంచికార్యములు తలచుకొని సంతోషించుచు, రాజును కొనియాడుచు, తమ తమ నివాసములకు వెడలిపోయిరి.