ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజులు మొదటి గ్రంధము 7

 1. సొలోమోను ప్రాసాదమును కూడ కట్టించెను. దానిని ముగించుటకు పదమూడేండ్లు పట్టినది.

2. ఆ మేడలో “లెబానోను అరణ్యము” అను పేరుగల శాల కలదు. దాని పొడవు వందమూరలు, వెడల్పు యాబదిమూరలు, ఎత్తు ముప్పదిమూరలు. దానికి ఒక్కొక్క వరుసకు పదునేను చొప్పున నాలుగువరుసల దేవదారుస్తంభములు కలవు. ఈ స్థంభములపై దేవదారు దూలములను నెలకొల్పిరి.

3. పైకప్పు కూడ దేవదారుపలకలతోనే నిర్మించిరి. ఈ కప్పు స్తంభములపై నిలిచెను.

4. ప్రక్కలనున్న రెండు గోడలలో, మూడేసి వరుసలలో గవాక్షములు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా నుండెను.

5. ద్వారములకు, గవాక్షములకు నాలుగు కోణముల చతురస్రాకార ద్వారబంధములు కలవు. రెండు గోడలలో మూడువిభాగములు గల గవాక్షములుండెను. మూడు వరుసలలో గవాక్షములు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగానుండెను.

6. ప్రాసాదమున స్తంభములచావడి కలదు. దాని పొడవు యాబది మూరలు, వెడల్పు ముప్పదిమూరలు దాని ఎదుట స్తంభములపై నిలిచిన వసారా కలదు. దానియెదుట ఒక మంటపము ఉండెను.

7. సొలోమోను న్యాయ విచారణము జరుపుశాలకు సింహాసనశాల లేక న్యాయశాల అని పేరు. అతడు దానిని క్రిందినేలనుండి మీది దూలములవరకు దేవదారు పలకలతో కప్పించెను.

8. ఈ న్యాయశాలకు వెనుక సొలోమోను నివసించు గృహము కలదు. దానిని కూడ ప్రాసాదములోని ఇతర భవనములవలె నిర్మించిరి. అతడు పెండ్లియాడిన ఐగుప్తురాజు కుమార్తెనకు కూడ తన భవనమువంటి భవనమునే కట్టించెను.

9. ఈ భవనమునకు పునాదినుండి మీది కప్పు వరకు కావలసిన మేలిరకపు రాళ్ళనన్నిటిని గనిలోనే చెక్కించిరి. ఆ రాళ్ళను పరికరములతో పగుల కొట్టించి, వాని అంచులు చదరముగానుండునట్లు రంపముతో కోయించిరి.

10. పునాదులకుగాను గని వద్దనే తయారుచేయించిన పెద్దరాళ్ళను వాడిరి. వీనిలో కొన్ని పదిమూరలు, మరికొన్ని ఎనిమిది మూరల పొడవుకలిగి, మిక్కిలి వెలగలవి.

11. వీనిపైని కావ లసిన కొలతలలో పగులకొట్టించిన చిన్నరాళ్ళను పేర్చిరి. వానిమీద దేవదారుదూలములు నిలిపిరి.

12. వెలుపలి ఆవరణముకూడ, దేవాలయ ఆవరణము, ముఖమంటపమువలెనె గోడలకు మూడు వరుసలు రాళ్ళు, ఒక వరుస దేవదారు దూలములు నుండెను.

13-14. సొలోమోనురాజు తూరు పట్టణము నుండి హీరాము అను ఇత్తడి పనివానిని పిలిపించెను. హీరాము తల్లి నఫ్తాలి తెగకు చెందినది. అతని తండ్రి తూరు పట్టణ పౌరుడు, ఇత్తడిపనికి పేరుమోసినవాడు. కాని అతడు గతించెను. హీరాము తెలివితేటలు, అనుభవముగల ఇత్తడి పనివాడు. అతడు సొలోమోను ఆహ్వానమునందుకొని అతనికి ఇత్తడి పనులన్నిటిని చేసిపెట్టెను.

15. హీరాము రెండు ఇత్తడి స్తంభములను పోతపోసెను. అవి ఒక్కొక్కటి పదునెనిమిది మూరల ఎత్తు, పన్నెండుమూరల చుట్టుకొలతనుండెను. అతడు వానిని దేవాలయము ఎదుట నిలిపెను.

16. ఐదు మూరల ఎత్తుగల రెండు ఇత్తడిపీటలను కూడ పోత పోసి వానిని ఆ ఇత్తడిస్తంభములపై నిలిపెను.

17-18. ఆ స్తంభముల పైభాగమును గొలుసు కట్టులతో, రెండువరుసల దానిమ్మపండ్లతో అల్లికగా అలంకరించెను.

19-20. స్తంభములమీద పీటలు నాలుగు మూరలవరకు కలువపూల నగిషి కలిగియుండెను. వానిని స్తంభములపై గొలుసుకట్టుకు పైగా నిలిపిరి. ఒక్కొక్కపీటకు రెండువందల దానిమ్మపండ్లు రెండేసి వరుసలలో అమర్చబడెను.

21. హీరము పై స్తంభ ములు రెండిటిని దేవాలయ మంటపములో నిలిపెను. దక్షిణ దిక్కున ఉన్నదానికి యాకీను' అని, ఉత్తర దిక్కుననున్నదానికి బోవసు' అని పేర్లు.

22. కలువ పూవులవలెనున్న ఇత్తడిపీటలు స్తంభములపై అమర్చ బడెను. ఈ రీతిగా స్తంభములు పూర్తిచేయబడెను.

23. హీరాము సముద్రమంత పెద్ద తొట్టిని ఇత్తడితో పోతపోసెను. అది గుండ్రముగానుండెను. దాని లోతు ఐదుమూరలు, పై అంచులమధ్య దూరము పదిమూరలు, చుట్టుకొలత ముప్పదిమూరలు.

24. ఆ తొట్టిచుట్టు వెలుపలిభాగమున ముప్పదిమూరలు పొడవున రెండు వరుసలలో గుబ్బలు వ్రేలాడుచుండెను. ఈ గుబ్బలను కూడ తొట్టితో కలిసిపోవునట్లుగా పోత పోసెను.

25. ఈ తొట్టిని పండ్రెండు ఇత్తడి ఎద్దులమీద నిలిపెను. ఆ ఎద్దులన్ని వెలుపలికి చూచుచున్నట్లుగా చేయబడెను. మూడేసి ఎద్దులు ఒక్కొక్కదిక్కుకు అభి ముఖములై యుండెను.

26. తొట్టి మందము అర చేతిమందముండెను. దాని అంచు పూవురేకులవలె గుండ్రముగా వెనుకకు వంగియుండెను. ఆ తొట్టిలో వేయి బుంగల నీళ్ళుపట్టును.

27. హీరాము పది ఇత్తడి స్తంభములను తయారు చేసెను. ఒక్కొక్క స్తంభము పొడవు నాలుగు మూరలు, వెడల్పు నాలుగు మూరలు, ఎత్తు మూడు మూరలు.

28. వాటి ప్రక్క పలకలు కలిగియుండెను. పలకలు చట్రముల మధ్య అమర్చబడెను.

29. పలకల మీద మరియు చట్రముల మీదను, సింహములు, ఎద్దులు, కెరూబులు ఉండెను. వాటిపైన మరియు క్రిందను వ్రేలాడు దండలవంటి నగిషీ పని కలిగి యుండెను.

30. ప్రతి స్తంభమునకు నాలుగు ఇత్తడి చక్రములు, ఇత్తడి ఇరుసులు కలిగియుండెను. దాని నాలుగు మూలలును దిమ్మెలుకలవు. ఈ దిమ్మెలు తొట్టిక్రింద అతికిన ప్రతి తావుదగ్గర దండలవంటి నగిషీ పనితో పోతపోయబడెను.

31. దాని మూతి పైకి మూరెడు నిడివి కలిగిన జవలమధ్య మూరెడున్నర లోతున గుండ్రని సందు కలిగిన పీఠమువలె నుండెను. ఆ మూతిమీది ప్రక్క పలకలు గుండ్రనివికాక, చచ్చౌవుకముగ చెక్కినవైయుండెను.

32. ప్రక్క పలకల క్రింద నాలుగు చక్రములు కలవు. చక్రముల ఇరుసులు స్తంభములలో అతుకబడియుండెను. ఒక్కొక్క చక్రము మూరెడున్నర నిడివి కలదైయుండెను. ఈ చక్రములు రథచక్రముల పనివలెనుండెను.

33. దాని ఇరుసులు, అడ్డలు, పూటీలు, ఆకులు పోతపనివై యుండెను.

34. ఒక్కొక్కస్తంభపు నాలుగు మూలలును నాలుగు దిమ్మెలు కలవు. ఈ దిమ్మెలును, స్తంభములును ఏకాండముగా నుండెను.

35. బండ్ల పైభాగమున అరమూర గుండ్రని ఇత్తడిబద్ధకలదు. స్తంభముపైనున్న చట్రములు, ప్రక్క పలకలు దానితో ఏకాండముగా నుండెను.

36. దాని చట్రములమీదను, ప్రక్క పలకల మీదను ఖర్జూరవృక్షములతోను, సింహములతోను, కెరూబుదూతల చిత్రములతోను, గుండ్రని బొమ్మలతోను దానిదాని స్థలమునుబట్టి చుట్టు దండలతో నగిషీపనిగా అలంకరింపబడెను.

37. ఈ రీతిగా అతడు పదిస్తంభములను తయారుచేసెను. వాని పరిమాణము, కొలతలు, పోత ఒకే రీతిగా నుండెను.

38. హీరాము ఒక్కొక్క స్తంభమునకు ఒక్కొక్కటి చొప్పున పది ఇత్తడి తొట్లనుకూడ చేసెను. అవి ఒక్కొక్కటి ఇరువది బుంగలు నీళ్ళుపట్టును. వాని చుట్టుకొలత నాలుగుమూరలు.

39. అతడు దేవాలయమునకు దక్షిణమున ఐదు స్తంభములను ఉత్తరమున ఐదు స్తంభములను ఉంచెను. పెద్ద ఇత్తడి తొట్టిని దేవాలయమునకు ఆగ్నేయపు మూలన ఉంచెను.

40-45. హీరాము బిందెలను, గరిటెలను, గిన్నెలను తయారుచేసెను. అతడు సొలోమోను కోరినట్లు దేవాలయమునకు కావలసిన పరికరములను అన్నిటిని సిద్ధము చేసెను. అతడు చేసిన వస్తువులు ఇవి: రెండు స్తంభములు, వాని పైనినుంచుటకు రెండు గిన్నెలవంటి పీటలు, స్తంభములమీది భాగమునకు గొలుసుకట్లు, ఒక్కొక్క స్తంభమునకు అవి రెండు వరుసలు. ఒక్కొక్క వరుసకు వందచొప్పున మొత్తము నాలుగు వందల దానిమ్మపండ్లు, పది స్తంభములు, పది తొట్లు, సముద్రమువంటి యొక పెద్ద తొట్టి, దానిని మోయుటకు పండ్రెండుఎడ్లు, బిందెలు, గరిటెలు, గిన్నెలు. సొలోమోను ఆజ్ఞనుననుసరించి హీరాము దేవాలయమునకు గాను చేసిన ఈ పరికరములన్నిటిని మేలిమి ఇత్తడితోనే చేసెను.

46. రాజు ఈ పరికరములన్నిటిని సుక్కోత్తున సారెతానునకు నడుమగల యోర్దాను లోయలోనున్న జిగటిమన్నులో పోత పోయించెను.

47. సొలోమోను ఈ ఇత్తడి పరికరములను తూయించలేదు. పరికరములు చాల ఉన్నందున వానిని తూచుట కష్టసాధ్యమయ్యెను.

48-50. సొలోమోను దేవాలయమునకు బంగారు పరికరములను కూడ చేయించెను. అవి బంగారు ధూపపీఠము, సన్నిధి రొట్టెలకుగాను బల్ల. మేలిమి బంగారముతో చేసి మందిరమున కుడిప్రక్కన ఐదు, ఎడమప్రక్కన ఐదు ఉంచిన పది దీపస్తంభములు, వాని బంగారుపూలు, ప్రమిదెలు, పట్టుకారులు, సాంబ్రాణిపొగ కాల్చుటకు బంగారు పాత్రములు, కత్తెరలు, గిన్నెలు, నిప్పుకణికలను తెచ్చు పళ్ళెరములు, గర్భగృహమునకు, మందిరమునకు ద్వారబంధములు.

51. ఈ రీతిగా సొలోమోను ప్రభువునకు దేవాలయము కట్టి పూర్తిచేసెను. అతడు తన తండ్రి దావీదు మందిరమునకు సమర్పించిన వెండిని, బంగారమును, పరికరములను కొనివచ్చి దేవాలయ ఖజానాకు అర్పించెను.