ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సంఖ్యాకాండము చాప్టర్ 7

 1. మోషే గుడారమును పూర్తిచేసి దానిని, దాని సామాగ్రిని, బలిపీఠమును ఆ పీఠముమీది పరికరములను తైలముతో అభిషేకించి దేవునికి సమర్పించెను.

2. అపుడు యిస్రాయేలు తెగ నాయకులు వచ్చి కానుకలు సమర్పించుకొనిరి. ప్రజల జనసంఖ్య నిర్ణయించినది వీరే.

3. వారిలో ఇద్దరిద్దరు ఒక బండి చొప్పున మొత్తము ఆరుబండ్లను, ఒక్కొక్కరు ఒక ఎద్దుచొప్పున మొత్తము పండ్రెండు ఎడ్లను సమర్పించిరి.

4-5. ప్రభువు మోషేతో “ఈ నాయకుల కానుకలను స్వీకరించి సమావేశగుడారము సేవకు వినియోగింపుము. వానిని లేవీయుల అధీనమున ఉంచుము. వారు తమ అవసరముల కొలది వానిని వాడుకొందురు” అని చెప్పెను.

6. మోషే వానిని : లేవీయులకు అప్పగించెను.

7. అతడు గెర్షోను కుమారులకు రెండు బండ్లను, నాలుగు ఎడ్లను ఇచ్చెను.

8. మెరారి కుమారులకు నాలుగుబండ్లను ఎనిమిది ఎడ్లను ఇచ్చెను. అహరోను కుమారుడు ఈతామారు వారిచే పనిచేయించు చుండెను.

9. కాని మోషే కోహాతు పుత్రులకు ఏమియు ఈయలేదు. వారు పవిత్రస్థలపరిచర్య చేయు వారు గనుక గుడారమునందలి. పవిత్రవస్తువులను తమ భుజముల మీదనే మోసికొని పోవలెను.

10. బలిపీఠము దేవునికి సమర్పింపబడినపుడు తెగనాయకులు బలిపీఠము ఎదుటికి కానుకలు తెచ్చిరి

11. ప్రభువు మోషేతో “ఈ నాయకులు పండ్రెండు రోజులపాటు వరుసగా రోజుకు ఒక్కడు చొప్పున కానుకలు అర్పింపవలెనని చెప్పుము” అనెను.

12. ఆ నాయకులు పాటించిన క్రమమిది : మొదటి దినమున యూదా తెగ, నాయకుడు, అమ్మినాదాబు , కుమారుడగు నహషోను యూదా తెగ తరుపున తెచ్చిన కానుకలు:

13. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది. తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

14. ఇంకను పది తులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణిగలదు:

15. దహనబలికై ఒకకోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

16. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

17. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు. 

18. రెండవదినమున యిస్సాఖారు తెగనాయకుడు, సూవారు కుమారుడు. నెతనేలు తెచ్చిన కానుకలు:

19. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున, నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

20. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

21. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల.

22. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

23. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

24. మూడవదినమున సెబూలూను తెగ నాయకుడు, హెలోను కుమారుడు ఎలీయాబు తెచ్చిన కానుకలు:

25. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

26. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

27. దహనబలికై. ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల.

28. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

29. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

30. నాలుగవదినమున రూబేను తెగనాయకుడు, షెదేయూరు. కుమారుడు ఎలీసూరు తెచ్చిన కానుకలు: 

31. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూటముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

32. ఇంకను పధితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

33. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱపిల్ల,

34. పాపపరిహార బలికై ఒక మేకపిల్లను,

35. సమాధాన బలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱెపిల్లలు.

36. ఐదవదినమున షిమ్యోను తెగనాయకుడు, సూరీషద్దయి కుమారుడు షోలుమీయేలు తెచ్చిన కానుకలు:

37. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

38. ఇంకను పది తులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

39. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల.

40. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

41. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱెపిల్లలు.

42. ఆరవదినమున గాదు తెగనాయకుడు, రవూయేలు పుత్రుడు ఎలియాసవు తెచ్చిన కానుకలు:

43. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూటముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

44. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

45. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

46. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

47. సమాధాన బలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

48. ఏడవదినమున ఎఫ్రాయీము తెగ నాయకుడు, అమ్మీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా తెచ్చిన కానుకలు:

49. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూటముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

50. ఇంకను పది తులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

51. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

52. పాపపరిహార బలికై ఒక మేకపిల్లను,

53. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱెపిల్లలు.

54. ఎనిమిదవ దినమున మనష్షే తెగ నాయకుడు, పెదాహ్పూరు పుత్రుడు గమలీయేలు తెచ్చిన కానుకలు:

55. దేవాలయ పడికట్టు చొప్పున నూటముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

56. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

57. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

58. పాపపరిహార బలికై ఒక మేకపిల్లను,

59. సమాధాన బలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱెపిల్లలు.

60. తొమ్మిదవదినమున బెన్యామీను తెగ నాయకుడు, గిద్యోని కుమారుడు అబీదాను తెచ్చిన కానుకలు:

61. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పదితులముల ఎత్తుగల వెండి గిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

62. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

63. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

64. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

65. సమాధానబలికై రెండు ఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

66. పదియవదినమున దాను తెగనాయకుడు, అమ్మీషద్ధయి కుమారుడు అహియెజెరు తెచ్చిన కానుకలు:

67. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

68. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

69. దహనబలికై ఒకకోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

70. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

71. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

72. పదునొకండవదినమున ఆషేరు తెగ నాయకుడు, ఓక్రాను కుమారుడు ఫగియేలు తెచ్చిన కానుకలు:

73. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూట ముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

74. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

75. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

76. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

77. సమాధానబలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు.

78. పండ్రెండవ రోజున నఫ్తాలి తెగనాయకుడు, ఏనాను కుమారుడు అకీరా తెచ్చిన కానుకలు:

79. దేవాలయపడికట్టు చొప్పున నూటముప్పది తులముల ఎత్తుగల వెండిగిన్నె, డెబ్బది తులముల ఎత్తుగల వెండిపళ్ళెము. ఈ రెండింటినిండ దేవునికి నైవేద్యము చేయుటకు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండి కలదు.

80. ఇంకను పదితులముల ఎత్తుగల బంగారు గిన్నె, దీనినిండ సాంబ్రాణి గలదు.

81. దహనబలికై ఒక కోడె, ఒక పొట్టేలు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్ల,

82. పాపపరిహారబలికై ఒక మేకపిల్లను,

83. సమాధాన బలికై రెండుఎడ్లు, ఐదుపొట్టేళ్ళు, ఐదు మేకపోతులు, ఏడాది ప్రాయముగల ఐదు గొఱ్ఱె పిల్లలు. -

84-88. కనుక పండ్రెండుమంది నాయకులు కొని తెచ్చిన మొత్తము కానుకలివి: పండ్రెండు వెండిగిన్నెలు, పండ్రెండు వెండిపళ్ళెములు, మొత్తము కలిపి రెండువేల నాలుగువందల తులముల ఎత్తు. పండ్రెండు బంగారు గిన్నెలు మొత్తము కలిపి నూట ఇరువది తులముల ఎత్తు. దహనబలికి పండ్రెండు ఎడ్లు, పండ్రెండు పొట్టేళ్ళు, ఒక ఏడాది గొఱ్ఱె పిల్లలు పండ్రెండు, వానికి సంబంధించిన నైవేద్యములు, పాపపరిహారబలికి పండ్రెండు మేకపిల్లలు, సమాధాన బలికి ఇరువదినాలుగు ఎడ్లు, అరువది పొట్టేళ్ళు, అరువది మేకపోతులు, ఏడాది గొఱ్ఱెపిల్లలు అరువది.

89. మోషే ప్రభువుతో మాట్లాడుటకు గుడారములోనికి పోయినపుడెల్ల నిబంధన మందసముపైనున్న కరుణాపీఠము మీది రెండు కెరూబీము దూతల ప్రతిమల మధ్యనుండి తనతో మాట్లాడిన యావే స్వరము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాట్లాడేను.