ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజులు మొదటి గ్రంధము 6

 1. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తు వీడివచ్చిన నాలుగువందల ఎనుబదియేండ్లకు, సొలోమోను పరిపాలనము నాలుగవయేట, సీపు అను రెండవ నెలలో సొలోమోను మందిరమును కట్టనారంభించెను.

2. మందిరము పొడవు అరువదిమూరలు. వెడల్పు ఇరువది మూరలు. ఎత్తు ముప్పదిమూరలు.

3. ముఖ మంటపము పొడవు ఇరువది మూరలు, మందిరమునకు ముందుగా వెడల్పు పదిమూరలు.

4. దేవాలయపు గోడలలో నగిషీపని చేసిన గవాక్షములు కలవు.

5. దేవాలయపు వెలుపల, దానికి ఇరుప్రక్కల వెనుక వైపు అనగా పవిత్ర స్థలమునకును, గర్భగృహమునకును చుట్టు మూడంతస్తుల శాలను నిర్మించెను.

6. క్రింది అంతస్తు వెడల్పు ఐదుమూరలు. రెండవ అంతస్తు ఆరుమూరలు. మూడవ అంతస్తు వెడల్పు ఏడుమూరలు. ఈ శాల మందిరపు గోడలోనికి ఆనకుండునట్లు మందిరపు గోడచుట్టు వెలుపలి తట్టున చిమ్మురాళ్ళు ఉంచబడెను.

7. దేవాలయము కట్టుటకు కావలసిన రాళ్ళను గని వద్దనే చెక్కించిరి. కనుక దేవాలయమున సమ్మెట పోటుగాని సుత్తెదెబ్బగాని మరి ఏ ఇతర పనిముట్టుతో కొట్టిన శబ్దముగాని విన్పింపలేదు.

8. చుట్టునున్న శాలయందలి క్రింది అంతస్తులోనికి పోవలెనన్న దేవాలయమునకు దక్షిణమునుండి ప్రవేశింపవలయును. అచటి నుండి రెండవ అంతస్తుకు మూడవ అంతస్తుకు ఎక్కిపోవుటకు వలయాకార మెట్లు కలవు.

9. సొలోమోను దేవాలయమును కట్టి ముగించెను. దేవదారు మ్రానులతోను, పలకలతోను దాని కప్పు నిర్మించెను.

10. దేవాలయము చుట్టు మూడంతస్తుల గదులశాల నిర్మించెను. ఒక్కొక్క అంతస్తు ఎత్తు ఐదు మూరలు. ఈ శాల దేవదారు దూలములతో దేవాలయమునకు జోడింపబడెను.

11-12. ప్రభువు సొలోమోనుతో “నీవు నా విధులన్నిటిని పాటింతువేని నేను నీ తండ్రి దావీదునకు చేసిన ప్రమాణములను నిలబెట్టుకొందును.

13. నేను నా ప్రజలైన  యిస్రాయేలీయుల మధ్య ఈ దేవాలయమున నివసించెదను. వారిని ఎన్నటికిని విడనాడను” అని చెప్పెను.

14. ఈ విధముగా సొలోమోను దేవాలయమును కట్టి ముగించెను.

15. దేవాలయము లోపలివైపున గోడలు పైకప్పు నుండి నేలవరకు దేవదారు పలకలతో కప్పబడెను, నేలపై సరళవృక్షపు పలకలను పరచిరి

16. దేవాలయమునకు వెనుక తట్టున గర్భగృహము నిర్మింపబడినది. దాని ఎత్తు ఇరువదిమూరలు. ఈ గర్భగృహమునకు దేవాలయమునకు మధ్య ఒక గోడ కలదు. అది నేల మీదినుండి పైకప్పువరకు దేవదారు పలకలతో నిర్మింప బడెను.

17. దేవాలయ అంతర్భాగము పొడవు నలుబదిమూరలు.

18. మందిరము లోపలనున్న దేవదారు పలకలపై గుబ్బలను, వికసించిన పూలను చెక్కిరి. లోపలిభాగమునెల్ల దేవదారు పలకలతో కప్పి వేయుటచే గోడలలోని రాళ్ళు కన్పింపలేదు.

19. దేవాలయమునకు అంతర్భాగాగ్రమున యావే నిబంధన మందసమునుంచుటకై గర్భగృహము సిద్ధపరచెను.

20. ఈ గర్భగృహము పొడవు ఇరువదిమూరలు, వెడల్పు ఇరువదిమూరలు, ఎత్తు ఇరువదిమూరలు, దాని లోపలివైపున బంగారముపొదిగిరి.

21. నిబంధన మందసము ముందట బంగారపు గొలుసులు వ్రేలాడు విభజన (తెర) చేయించి, బంగారముతో దానికి పొదిగించెను. దేవదారు కొయ్యతో పీఠముచేసి దానిని బంగారముతో పొదిగించి గర్భగృహము ముందు నిలిపిరి.

22. సొలోమోను మందిర లోపలిభాగమునంతటిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను.

23. సొలోమోను ఓలివుకొయ్యతో రెండు కెరూబు దూతల ప్రతిమలను చేయించి వానిని గర్భాలయమున ఉంచెను. వాని ఒక్కొక్కదాని పొడవు పది మూరలు.

24-26. పరిమాణమున, ఆకారమున, ఆ ప్రతిమలు రెండు సమానముగా నుండెను. వానిలో ఒక్కొక్కదానికి ఐదుమూరల పొడవు గల రెక్కలు రెండు కలవు. ఒక రెక్క కొననుండి మరియొక రెక్క కొనవరకు పదిమూరలు.

27. ఆ కెరూబు దూతల ప్రతిమలను గర్భగృహమున ఒకదానిప్రక్క ఒకటి అమరునట్లుగా  నుంచిరి. వాని లోపలి రెక్కలు రెండు గర్భగృహ మధ్యమున ఒకదానినొకటి తాకుచుండును. వెలుపలి రెక్కలు రెండు ఇరువైపులనున్న గోడలకు తాకుచుండును.

28. ఆ ప్రతిమలను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను.

29. దేవాలయము గోడలపైన, గర్భగృహము గోడలపైన కెరూబు దూతలను ఖర్జూర వృక్షములను పూలను చెక్కించెను.

30. దేవాలయమునందలి నేలమీద కూడ బంగారపు పూత పూయించెను.

31. గర్భగృహము ద్వారమును ఓలివుకొయ్యతో చేయించెను. దానికి రెండు తలుపులు కలవు. ఆ ద్వారముపై అడ్డుకమ్మి మరియు నిలువుకమ్ములు పంచకోణాకారములో ఉండెను.

32. తలుపులపైన కెరూబుదూతల ప్రతిమలను, ఖర్జూర వృక్షములను, వికసించిన పూలను చెక్కించెను. తలుపులను, వానిమీది కెరూబు దూతలను, ఖర్జూర వృక్షములను బంగారముతో పొదిగించెను.

33. దేవాలయ ద్వారమునకు ఓలివు కొయ్యతో నాలుగు కోణములుగల ద్వారబంధము చేయించెను. ఇది గోడ వెడల్పులో నాలుగవవంతు వెడల్పు ఉండెను.

34. దానిలో రెండుగా మడచుటకు వీలయిన తలుపులు రెండిటిని అమర్చెను. అవి దేవదారు కొయ్యతో చేసినవి.

35. ఆ తలుపులమీద కూడ కెరూబు దూతలను, ఖర్జూర వృక్షములను, వికసించిన పూలను చెక్కించి ఆ చిత్రములను సమ పాళ్ళలో బంగారముతో పొదిగించెను.

36. అతడు లోపలి ఆవరణమును మూడుఅరలు రాళ్ళు, ఒకఅర దేవదారు దూలముతో నిర్మించెను.

37. సొలోమోను పరిపాలనకాలము నాలుగవ యేట, సీపు అను రెండవ మాసమున దేవాలయమునకు పునాది వేసిరి.

38. 'అతని పరిపాలనకాలము పదుకొండవయేట, బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున ముందు నిర్ణయించినట్లే దేవాలయ నిర్మాణము పూర్తి చేయబడెను. సొలోమోనునకు దేవాలయమును కట్టించుటకు ఏడేండ్లు పట్టినది.