ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

నెహెమ్యా 6

 1. సన్బల్లటు, తోబియా, గేషెము, ఇంక ఇతర శత్రువులు మేము ప్రాకారమును కట్టి ముగించితి మనియు, దాని బీటలన్నింటిని పూడ్పించితిమనియు వినిరి. అప్పటికింకను మేము ద్వారములకు తలుపులు పెట్టలేదు.

2. సన్బల్లటు, గేషేము “ఓనో మైదానమున ఒక నిర్ణీత గ్రామమున మనమందరము కలసికొందము రమ్ము" అని నాకు కబురుపెట్టిరి. నాకు కీడుచేయుటకు వారు పన్నినకుట్ర యిది.

3. నేను వారిచెంతకు దూతలనంపి నేనిక్కడ మహత్తర కార్యమునందు నిమగ్నుడనైయున్నాను. కనుక మీ చెంతకు రాజాలను. నేను మీయొద్దకు వచ్చినచో ఇక్కడి పని కుంటు పడిపోవును. మా పనికి అంతరాయము కలిగించుకోవలసిన అవసరమేమి వచ్చినది?” అని బదులిచ్చితిని.

4. వారు నాకు నాలుగు మార్లు అదే సందేశము పంపగా, నేనును అదే విధముగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చితిని.

5. ఐదవ మారు సన్బల్లటు జాబునిచ్చి తన సేవకుని పంపెను. ఆ జాబు ముడిచి ముద్రవేసినది కాదు.

6. అందలి సమాచారమిది: “నీవు, మీ యూదులు రాజుపై తిరుగబడుటకే ఆ ప్రాకారమును కట్టించుచున్నారని ఇరుగు పొరుగువారు అనుకొనుచున్నారట. ఇది గేషెము నాకు విన్పించిన వార్త. నీవు రాజు కావలెనని కోరుకొనుచున్నావట.

7. పైగా నీవే యూదాకు రాజువని యెరూషలేమున ప్రచారము చేయుటకుగాను ప్రవక్తలను గూడ నియమించితివట. ఈ వార్తలు రాజు చెవికెక్కుట తథ్యము. కనుక నీవిటకు వచ్చి ఈ సంగతులెల్ల మాతో చర్చించి పొమ్ము."

8. నేనతనికి ప్రతివార్త పంపి, “నీ మాటలు నిజముకావు. వీనినెల్ల నీవే కల్పించితివి"అని చెప్పించితిని.

9. ఈ రీతిగా మమ్ము బెదరగొట్టినచో మేము విసిగిపోయి పని ఆపివేయుదుమని, ఆ మీద ఈ గోడ యిక ముగియదని వారి తలపు. 'ప్రభూ! నీవు మాత్రము నాకు బలమును ప్రసాదింపుము!'

10. ఇదే సమయమున నేను మహితబేలు మనుమడును దెలాయా కుమారుడునగు షెమయాను చూడబోయితిని. అతడు నిర్బంధింపబడుటచే నన్ను స్వయముగా కలువజాలకుండెను. అతడు నాతో “మన మిరువురము పారిపోయి దేవాలయ గర్భగృహమున దాగికొని తలుపులు బిగించుకొందము. వారు నిన్ను చంపుటకు ఈ రాత్రియే వత్తురు" అని పలికెను.

11. కాని నేనతనితో “నావంటివాడు పారిపోయి దేవాలయమున దాగికొని ప్రాణములు రక్షించుకొనుటయా? నేనట్టి పనిచేయను” అని చెప్పితిని.

12. అసలు ప్రభువతనిని ఇట్టి ప్రవచనము చెప్పుమని అననేలేదు. అతడు తోబియా సన్బల్లటులయొద్ద డబ్బు పుచ్చుకొని యిట్టి సందేశము విన్పించెనని నేను గ్రహించితిని.

13. వారతనితో కుదుర్చుకొని నన్ను భయపెట్టించి, నా చేత పాపము చేయింపజూచిరి. ఆ మీదట నా పేరు చెడగొట్టి, నన్ను అవమానపరపవచ్చును గదా! అని వారి పన్నాగము.

14. ప్రభూ! తోబియా, సన్బల్లటులు చేసిన ఈ దుష్కార్యమును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. వారిని శిక్షింపుము. నన్ను భయపెట్టజూచిన ఆ ప్రవక్తి నోవద్యాను మరియు ఈ ఇతర ప్రవక్తలను మరచిపోకుము.

15. ఏబది రెండు రోజులు పనిచేసిన తరువాత ఏలూలు నెలలో ఇరువదియైదవనాడు గోడ ముగిసెను.

16. మా శత్రువులు మాచుట్టుపట్లనున్న జాతులు గోడ ముగిసినదని విని చాల అధైర్యపడిరి. ఏలయన వారెల్లరు ప్రభువు మహాత్మ్యము వలననే ఈ పని జరిగినదని తెలిసికొనిరి.

17. ఈ కాలమున యూదా పెద్దలు చాలమంది తోబియాతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములు జరుపుచుండిరి.

18. యూదా పెద్దలు చాలమంది అతని కోపు తీసుకొనిరి. ఎందుకన అతడు ఆరా కుమారుడగు షెకన్యాకు అల్లుడు. ఇదియునుగాక, తోబియా కుమారుడగు యోహానాను, బెరక్యా కుమారుడైన మెషుల్లాము కుమార్తెను పెండ్లియాడెను.

19. ఆ పెద్దలు తోబియా చేసిన మంచిపనులెల్ల నా ఎదుట వల్లించెడివారు. నేను పలికిన పలుకులు మరల అతని చెవిలో పడవేసెడివారు. నన్ను బెదిరించుట కొరకు అతడు జాబు తరువాత జాబువ్రాసెడివాడు.