ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 4

 1. సొలోమోను కంచుపీఠమును తయారు చేయించెను. దాని పొడవు ఇరువది మూరలు, వెడల్పు ఇరువది మూరలు, ఎత్తు పది మూరలు

2. మరియు అతడు కంచుతో ఒక గుండ్రని సంద్రమువంటి తొట్టిని కూడ పోతపోయించెను. దాని వెడల్పు పది మూరలు, లోతు ఐదు మూరలు, దాని చుట్టుకొలత ముప్పది మూరలు.

3. ఆ తొట్టి వెలుపలి అంచుచుట్టు రెండు వరుసలలో ఎద్దుల బొమ్మలు మూరకు పదేసి కలవు. తొట్టిని పోతపోసినపుడే ఆ బొమ్మలుకూడ తయారైనవి.

4. ఆ సంద్రమువంటి తొట్టిని పండ్రెండు కంచు ఎద్దుల బొమ్మలపై నిల్పిరి. అవి ఒక్కొక్క వరుసలో మూడేసి చొప్పున వాటి వెనుక భాగములన్నియు లోపలి తిరిగి యుండునట్లుగా నాలుగు దిక్కులవైపు తిరిగి ఉండెను.

5. తొట్టి అంచు బెత్తెడు మందము కలిగి గిన్నె అంచువలెను, విచ్చిన పూవువలెను గుండ్రముగా ఉండెను. దానిలో మూడువేల కూజాల నీళ్ళుపట్టును.

6. అతడు పది చిన్నతొట్లు చేయించి దేవాలయమునకు ఉత్తరదిశలో ఐదింటిని, దక్షిణదిశలో ఐదింటిని ఉంచెను. దహనబలిగా అర్పించు పశువులను అందులోని నీళ్ళతో కడిగి శుభ్రము చేయుదురు. యాజకులు సంద్రమువంటి తొట్టిలోని నీళ్ళతో శుద్ధిచేసికొనెడి వారు.

7. పదిబంగారు దీపస్తంభములను, వాని దిమ్మెలనుగూడ వాటి మాదిరిచొప్పున చేయించి దేవాలయమునందు ఉంచెను.

8. అవి ఉత్తరమున ఐదు, దక్షిణమున ఐదు ఉండెను. నెత్తుటిని చిలుకరించుటకు నూరు బంగారుగిన్నెలు కూడ చేయించెను.

9. సొలోమోను యాజకులకొరకు లోపలి ప్రాంగ ణమును కట్టించెను. వెలుపలి పెద్ద ప్రాంగణమును కూడ కట్టించెను. దానికి ద్వారములను అమర్చి, దాని తలుపులను కంచుతో పొదిగించెను.

10. సంద్రము వంటి తొట్టిని దేవాలయమునకు దాపులో ఆగ్నేయదిశ యందు ఉంచెను.

11-16. హూరాము బూడిదను ప్రోగుచేయు కుండలను, పారలను, గిన్నెలను చేసెను. అతడు దేవాలయమునకు చేయుదునన్న పరికరములన్నిటిని చేసి ముగించెను. ఆ వైనమిది:  రెండు స్తంభములు, వానిమీద గిన్నెల ఆకారములో ఉన్న పీటలు, ఆ పీటలమీద కలగలపులుగా ఉన్న గొలుసుల ఆకృతులు, ఒక్కొక్క పీటమీద రెండువరుసలలో అమర్చిన నాలుగువందల కంచు దానిమ్మపండ్లు, పదిచిన్నతొట్లు, వాని పీటలు, సంద్రమువంటి తొట్టి, దానిని మోయు పండ్రెండు ఎద్దులు, బూడిదనెత్తు కుండలు, పారలు, గరిటెలు. హురాము సొలోమోను కోరినట్లే దేవళములో వాడుటకు పై పరికరములన్నిటిని నాణ్యమైన కంచుతో చేసెను.

17. రాజు వానినన్నిటిని యోర్దాను లోయలో సుక్కోతు జెరెదా నగరముల మధ్యనున్న జిగటమన్ను కొలిమిలో తయారు చేయించెను.

18. అతడు ఆ పరికరములను విస్తారముగా చేయించెను. కనుక వానికి పట్టిన కంచు ఎంతయో ఎవరును చెప్పజాలరైరి.

19. సొలోమోను దేవాలయమునకు బంగారు పరికరములు గూడ చేయించెను. అవి ఏవనగా బంగారుపీఠము, దేవునియెదుట రొట్టెలను పెట్టు బంగారు బల్లలు,

20. నియమము ప్రకారము గర్భ  గృహము నెదుట వెలుగుటకు మేలిమిబంగారముతో చేసిన ప్రమిదలు, దీపస్తంభములు,

21. పుష్పా కృతితోనున్న అలంకరణములు, ప్రమిదలు, దీపము లార్పు పట్టుకారులు,

22. కత్తెరలు, నెత్తురు చిలుకరించు గిన్నెలు, సాంబ్రాణి పాత్రలు, అగ్ని కలశములు. అతడు దేవాలయము వెలుపలి తలుపును, గర్భగృహము తలుపును బంగారముతో పొదిగించెను.