ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఉపదేశకుడు 3

 1. లోకములో ప్రతి కార్యమునకు అనువైన సమయము ఒకటి కలదు:

2. పుట్టుటకొక సమయము, గిట్టుటకొక సమయము కలదు; నాటుటకొక సమయము, పెరికివేయుటకొక సమయము కలదు.

3. చంపుటకొక సమయము, చికిత్స చేయుటకొక సమయము కలదు; పడగొట్టుటకొక సమయము, కట్టుటకొక సమయము కలదు.

4. ఏడ్చుటకొక సమయము, నవ్వుటకొక సమయము కలదు; దుఃఖించుటకొక సమయము, నాట్యము చేయుటకొక సమయము కలదు.

5. రాళ్ళను పారవేయుటకొక సమయము, రాళ్ళను కుప్ప వేయుటకొక సమయము కలదు; కౌగిలించుకొనుటకొక సమయము, కౌగిలిని మానివేయుటకొక సమయము కలదు.

6. వెదకుటకొక సమయము, పొగొట్టుకొనుటకొక సమయము కలదు; పదిలపరుచుకొనుటకొక సమయము, పారవేయుటకొక సమయము కలదు.

7. చింపుటకొక సమయము, కుట్టుటకొక సమయము కలదు; మౌనము వహించుటకొక సమయము, మాట్లాడుటకొక సమయము కలదు.

8. ప్రేమించుటకొక సమయము, ద్వేషించుటకొక సమయము కలదు; యుద్ధమునకొక సమయము, శాంతికొక సమయము కలదు.

9. నరులు పడిన శ్రమకు ఫలితమేమిటి?

10. నరుడు ; సాధనచేయ దేవుడు వానికి పెట్టిన శ్రమానుభవమును నేను గమనించితిని.

11. ఆయన ప్రతిపనికి దానికి తగిన సమయము నియమించెను. ఆయన నరునికి శాశ్వతత్త్వమును అర్ధముచేసికొను శక్తి నిచ్చెను. ; అయినను నరుడు దేవుని చర్యలను గ్రహింపజాలకున్నాడు.

12. కనుక ఆనందముగా బ్రతికి, ఈ జీవిత మును చక్కగా గడపుటకంటె మనము చేయదగిన దేమియులేదని నేను గ్రహించితిని.

13. నరుడు తిని, త్రాగి తాను సాధించిన వానిని అనుభవింపవలెను. ఇదియును దేవుడతనికి దయచేసిన వరమేనని గ్రహించితిని.

14. దేవుడు చేసిన కార్యము శాశ్వతముగా నుండిపోవును. మనము దానికి కొంత చేర్చనూలేము, దానినుండి కొంత తీసివేయనూలేము. ఆయన కార్యములు చూచి మనము ఆయనపట్ల భయభక్తులు ప్రదర్శింపవలసినదే.

15. ఇప్పుడున్నదికాని, ఇక మీదట ఉండబోవునదికాని ఇంతకుముందు కూడ ఉన్నదియే. దేవుడు జరిగినదానినే మరల జరిగించును.

16. ఇంకనూ లోకమున న్యాయమును, ధర్మమును కన్పింపవలసిన తావులో అన్యాయము కన్పించు చున్నది.

17. దేవుడు న్యాయవంతులకును, అన్యాయ పరులకునుకూడ తీర్పు విధించుననియు, ప్రతికార్య మును అది జరుగవలసినపుడు జరుగుననియు నేను భావించితిని.

18. ఇంకను దేవుడు మనలను పరీక్షించుచున్నాడనియు, మనముగూడ జంతువులవలె జీవించు వారలమేనని ఆయన మనకు నేర్పుచున్నాడనియు నేను తలంచితిని.

19. నరులకు పట్టిన గతియే జంతువు లకును పట్టుచున్నదికదా? నరులవలె జంతు వులును చచ్చుచున్నవి. ఆ ఉభయప్రాణులు ఒకే కోవకు చెంది నవి. జంతువుకంటె నరుడేమి ఎక్కువ? అంతయును వ్యర్థమే.

20. నరులు, జంతువులుకూడ ఒకే గమ్యమును చేరుకొందురు. అన్నియు మట్టినుండి పుట్టినవే, చివరకు మట్టిలో కలిసిపోవునవే.

21. నరుని ఆత్మ పైని ఆకాశమునకును, జంతువు ఆత్మ క్రింది భూమిలోనికిని పోవునని ఎవడు రూఢిగా చెప్పగలడు?

22. కనుక నరుడిచట తాను సాధించిన కార్యములను అనుభవించుటయే ఉత్తమమైన పద్ధతి. ఇదియే నరుని భాగధేయము. మనము గతించిన తరువాత ఏమి జరుగునో తెలిసికొను మార్గమేమియును లేదు.