ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజులు రెండవ గ్రంధము 2

 1. ప్రభువు ఏలీయాను సుడిగాలిలో ఆకాశమునకు కొనిపోవుసమయము ఆసన్నమయ్యెను. అప్పుడు ఏలీయా, ఎలీషా గిల్లాలునుండి బయలుదేరిరి.

2. ఏలీయా ఎలీషాతో “నీవిచట ఆగుము. ప్రభువు నన్ను బేతేలునకు వెళ్ళమనెను” అని చెప్పెను. కాని ఎలీషా 'సజీవుడైన యావే తోడు, నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడువను” అనెను. వారిరువురు బేతేలునకు వెళ్ళిరి.

3. బేతేలున వసించు ప్రవక్తల సమాజము ఎలీషా వద్దకు వచ్చి “నేడు ప్రభువు నీ యజమానుడైన ఏలీయాను కొనిపోనున్నాడు. ఈ సంగతి నీకు తెలి యునా?" అనడిగిరి. ఎలీషా “నాకు తెలియును. కాని మనము ఆ సంగతి ఎత్తగూడదు” అనెను.

4. ఏలీయా ఎలీషాతో “నీవిచట ఆగుము. ప్రభువు నన్ను యెరికోకు వెళ్ళమనెను” అని చెప్పెను. కాని ఎలీషా “సజీవుడైన యావే తోడు, నీ జీవము తోడు నేను నిన్ను విడువను” అనెను. వారిరువురు యెరికోకు వెళ్ళిరి.

5. యెరికో యందలి ప్రవక్తలసమాజము ఎలీషా వద్దకు వచ్చి, “నేడు ప్రభువు నీ యజమానుడు ఏలీయాను కొని పోనున్నాడు. ఈ సంగతి నీకు తెలియునా?” అనడి గిరి. ఎలీషా “నాకు తెలియును. కాని మనము ఈ సంగతి ఎత్తగూడదు” అనెను.

6. ఏలీయా ఎలీషాతో “నీవిచటాగుము. ప్రభువు నన్ను యోర్డానునకు వెళ్ళు మనెను” అని చెప్పెను. కాని ఎలీషా “సజీవుడైన యావే తోడు, నీ జీవముతోడు. నేను నిన్ను విడువను” అని పలికెను. వారిరువురు కలిసి యోర్దానునకు వెళ్ళిరి.

7. ప్రవక్తల సమాజము నుండి ఏబదిమంది ప్రవక్తలుకూడ వారివెంటవెళ్ళి యోర్డానునకు కొంచెము దూరముగా నిలుచుండిరి. ఏలీయా, ఎలీషా యోర్దాను నదిచెంత ఆగిరి.

8. ఏలీయా తన ఉత్తరీయమును తీసి చుట్టగా చుట్టి దానితో యోర్దాను జలమును మోదగా నీళ్ళు రెండుగా విడిపోయి దారి ఏర్పడెను. అతడు, ఏలీషా పొడిదారిన నడచిపోయి నది ఆవలి దరిని చేరిరి.

9. అటుల నదిని దాటిన పిదప ఏలీయా ఎలీషాతో “ప్రభువు నన్ను కొనిపోకముందే నేను నీకేమి ఉపకారము చేయవలయునో కోరుకొమ్ము” అనెను. ఎలీషా “నాకు నీ ఆత్మలో రెండుపాళ్ళు దయచేయుము” అని అడిగెను.

10. ఏలీయా అతనితో “నీ కోరికను తీర్చుట కష్టము. ప్రభువు నన్ను నీ చెంత నుండి కొనిపోవునప్పుడు నీవు నన్ను చూతువేని నీ కోరిక నెరవేరును. చూడజాలవేని నీ కోరిక సిద్ధింపదు” అనెను.

11. వారింకను మాటలాడుకొనుచు ముందుకు సాగిపోవుచుండగా నిప్పు గుఱ్ఱములు లాగు అగ్నిరథమొకటి అకస్మాత్తుగా వారి నడుమ ప్రవేశించెను. వెంటనే సుడిగాలిచేత ఏలీయా ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను.

12. ఆ దృశ్యమును చూచి ఎలీషా “ఓ నాతండ్రీ! ఓ నాతండ్రీ! యిస్రాయేలునకు రథమును దాని సారధియు నీవే!” అని అరచెను. ఆ మీదట ఏలీయా అతనికి కన్పింపలేదు. ఎలీషా సంతాపముతో తన అంగీని రెండుముక్కలుగా చించివేసెను.

13. అతడు ఏలీయా వెళ్ళిపోవుచుండగా జారిపడిన గొంగళిని ఎత్తుకొనిపోయి యోర్దానునది ఒడ్డున నిలుచుండెను.

14. ఎలీషా ఏలీయా గొంగళితో నీటిని మోది “ఏలీయా దేవుడైన యావే ఎక్కడున్నాడు?” అని, అతడు కూడ నీటిని మోదగా నీరు రెండుగా విడిపోయెను. అతడు నది ఆవలి ఒడ్డునకు నడచిపోయెను.

15. యెరికోనుండి వచ్చిన ఏబదిమంది ప్రవక్తలు అతనిని చూచి “ఇకనేమి? ఏలీయా ఆత్మ ఎలీషాకు సంక్రమించినది” అనుకొనిరి. వారు ఎలీషాచెంతకు వెళ్ళి అతని ముందటసాగిలపడి,

16. “మేము మొత్తము ఏబదిమందిమి. అందరము జవసత్వములు కలవారము. నీవు అనుమతిచ్చినచో మేము వెళ్ళి నీ యజమానుని వెదకి వత్తుము. ప్రభువాత్మ ఏలీయాను కొనిపోయి ఏ కొండమీదనో ఏ లోయలోనో జారవిడిచి యుండును” అనిరి. ఎలీషా “మీరెవరు పోవలదు” అనెను.

17. కాని వారు నిర్బంధింపగా కడకు అతడు సమ్మతించెను. ఆ ఏబదిమంది వెడలిపోయి మూడు దినములు ఏలీయాను గాలించిరి గాని అతని జాడ తెలియలేదు.

18. అటుపిమ్మట వారు యెరికో నగరమున బసచేయుచున్న ఎలీషా చెంతకురాగా అతడు వారితో “నేను ముందుగనే మీరు వెళ్ళవలదని చెప్పలేదా?” అనెను.

19. అటు తరువాత యెరికో పౌరులు ఎలీషా వద్దకు వచ్చి "అయ్యా! ఇది సుందరమైన నగరము. కాని ఇచ్చటి నీరు మంచిదికాదు. భూములు నిస్సారమగుచున్నవి” అని పలికిరి.

20. ఎలీషా “మీరు క్రొత్త పాత్రలో కొంచెము ఉప్పువేసి నా యొద్దకు కొనిరండు” అని చెప్పగా వారట్లే చేసిరి.

21. అతడు పట్టణపు నీటిబుగ్గవద్దకు వెళ్ళి ఉప్పును నీటిలో పడవేసి “ఇది ప్రభువాజ్ఞ. నేను ఈ జలమును నిర్మలము చేసితిని. ఇకమీదట ఈ నీళ్ళు చావునుగాని, గర్భపాతమునుగాని కలిగింపవు” అని పలికెను.

22. ఎలీషా నుడివినట్లే ఆ నీళ్ళు నేటివరకును ఆరోగ్యకరముగనే ఉన్నవి.

23. ఎలీషా యెరికోనుండి బేతేలునకు వెళ్ళుచుండగా త్రోవలో కొందరు చిన్నపిల్లలు అతనిని గేలిచేయుచు “పో పో బట్టతలకాయా!” అని అరచిరి.

24. అతడు కోపముతో ఆ పిల్లలవైపు తిరిగి యావే పేరిట వారిని శపించెను. వెంటనే అడవిలో నుండి రెండు ఆడు ఎలుగుబంటులు వెడలివచ్చి నలువది ఇద్దరు పిల్లలను ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చివేసెను.

25. ఎలీషా అచటినుండి కర్మెలు కొండకు పోయి అక్కడినుండి సమరియాకు తిరిగివచ్చెను.