ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 2

 1. సొలోమోను ప్రభువును ఆరాధించుటకు ఒక దేవాలయమును, తాను వసించుటకు ఒక రాజ ప్రాసాదమును కట్టింపగోరెను.

2. అతడు బరువులు మోయుటకు డెబ్బదివేలమంది, రాళ్ళు పగులగొట్టు టకు ఎనుబదివేల మంది పనివారిని నియమించెను. మూడువేల ఆరువందలమందిని వారిమీద పర్యవేక్షకులుగా ఉంచెను.

3. ఆ రాజు తూరు రాజైన హురామునకు ఈ రీతిగా సందేశము పంపెను: “పూర్వము మా తండ్రియైన దావీదురాజు ప్రాసాదమును నిర్మించి నపుడు నీవు దేవదారు కలపను పంపితివి. అట్లే నేడు నాకు కూడ కలపను సరఫరాచేయుము.

4. నేను మా ప్రభువైన దేవుని నామమునకై ఒక మందిరమును కట్టింపవలయును. దానియందు మా దేవునికి సువాసనగల సాంబ్రాణిపొగ వేయుదుము. నిత్యము ఆయనసన్నిధిలో రొట్టెలను పెట్టుదుము. ప్రతిదినము ఉదయ సాయంత్రములు దహనబలులు అర్పింతుము. విశ్రాంతి దినములందు, అమావాస్యలందు, పండుగ దినములయందు కూడ దహనబలులు అర్పింతుము. ఈ కైంకర్యములన్నియు మేము కలకాలము చేయ వలెనని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించెను.

5. మా ప్రభువు వేల్పులందరి కంటెను అధికుడు. కనుక నేను ఆయనకు గొప్పదేవళమును కట్టింపగోరెదను.

6. ఆకాశమహాకాశములు గూడ ఆ ప్రభువును ఇముడ్చుకోజాలవనిన మానవమాత్రులు ఆయన నివసించుటకు మందిరమును కట్టగలరా? ఆయన ముందట సాంబ్రాణిపొగ వేయుటకు మాత్రమే నేను దేవాలయమును నిర్మింప బూనితిని.

7. నీవు వెండి, బంగారము, కంచు, ఇనుములతో పనిచేయుట, ఎరుపు, ఊదా, ధూమ్ర వర్ణముగల రంగుల బట్టలను సిద్ధము చేయుట, చెక్కడపు పనిచేయుట మొదలైన విద్యలు తెలిసిన నిపుణుడు ఒకనిని నా యొద్దకు పంపుము. పూర్వము మా తండ్రి దావీదు యూదానుండియు, యెరూషలేము నుండియు నిపుణులను చేకూర్చుకొనెను. నీవు పంపు వాడు వీరితో కలిసి పనిచేయును.

8. నీ సేవకులు చెట్లు నరకుటలో నేర్పరులుకదా! కనుక లెబానోను నుండి నాకు దేవదారుకొయ్యను, సరళవృక్షపు కొయ్యను, చందనపు కొయ్యను సరఫరా చేయింపుము. నీ సేవకులకు తోడ్పడుటకు మా పనివారినిగూడ పంపుదును,

9. వారందరుకలిసి కలపను విస్తారముగా సేకరింతురు. నేను నిర్మింపబోవు దేవాలయము బృహత్తర మైనది.

10. మ్రానులు నరకు నీ పనివారికి బత్తెముగా నేను ఇరువదివేల మానికల దంచిన గోధుమలను, అంతియే యవధాన్యమును, ఇరువది వేల బుడ్ల ద్రాక్షసారాయమును, ఇరువదివేల బుడ్ల ఓలివునూనెను పంపుదును.”

11. అపుడు తూరురాజైన హురాము సొలోమోనునకు ఇట్లు ప్రత్యుత్తరము పంపెను: “ప్రభువు తన ప్రజలను ప్రేమించి వారికి నిన్ను రాజును చేసిన

12. యిస్రాయేలు దేవునికి స్తుతి కలుగునుగాక! అతడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను. ప్రభువు దావీదునకు తెలివితేటలును వివేకముగల కుమారుని దయ చేసెను కనుక అతడు దేవునికి మందిరమును, తనకు ప్రాసాదమును నిర్మింపబూనినాడు.

13. నేను హూరాము అను నేర్పుగల కళాకారుని నీ చెంతకు పంపుదును. అతని తండ్రి తూరు నివాసి. తల్లి దాను తెగకు చెందినది.

14. అతడు బంగారము, వెండి, కంచు, ఇనుము, కొయ్య, రాయి మొదలైన వానితో వస్తువులు చేయగలడు. ఊదా, ఎరుపు, ధూమ్రవర్ణము గల వస్త్రములను, పట్టువస్త్రములను సిద్ధము చేయగలడు. చెక్కడపు పనులు చేయగలడు. తనకు చూపించిన నమూనా ప్రకారము ఎట్టి వస్తువునైనను చేయగలడు. అతడు నీ పనివారితోను, మీ తండ్రియైన దావీదు నియమించిన నిపుణులతోను కలిసి పనిచేయును.

15. నీవు నుడివినట్లే గోధుమలు, యవలు, ద్రాక్షసారాయము, ఓలివుతైలము పంపుము.

16. నేను లెబానోను కొండలనుండి నీకు వలసినంత కలప కొట్టింతును. దానిని మావారు తెప్పలుకట్టి సముద్ర మార్గమున యొప్పాకు పంపెదరు. అచటి నుండి నీవు ఆ కలపను యెరూషలేమునకు తరలించుకొని పోవచ్చును."

17. పూర్వము దావీదు చేసినట్లే సొలోమోను కూడ తన రాజ్యములోని పరదేశులందరిని లెక్క పెట్టించెను. వారు ఒక లక్ష ఏబదిమూడువేల ఆరు వందల మందియుండిరి.

18. అతడు వారిలో డెబ్బది వేలమందిని బరువులు మోయుటకును, ఎనుబది వేలమందిని కొండలలోని రాతిగనులలో రాళ్ళు పగులగొట్టుటకును నియమించెను. మూడువేల ఆరువందల మందిని కూలీలమీద పర్యవేక్షకులుగా ఉంచెను.