ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎజ్రా 2

 1. చాలమంది ప్రవాసితులు బబులోనియానుండి యెరూషలేము, యూదారాజ్యములందలి తమతమ పట్టణములకు తిరిగివచ్చిరి. పూర్వము నెబుకద్నెసరు బందీలుగా కొనిపోయినప్పటినుండి వారు బబులోనియా లో వసించుచుండిరి.

2. అటుల తిరిగివచ్చినవారి నాయకులు సెరుబ్బాబెలు, యేషువా, నెహెమ్యా, సెరాయా, రేలాయా, మొర్దెకయి, బిల్షాను, మిస్పారు, బిగ్వయి, రెహూము, బానా అనువారు. ప్రవాసము నుండి తిరిగి వచ్చిన ఆయా యిస్రాయేలు కుటుంబముల పెద్దల పేర్లు వారి వంశస్థుల సంఖ్యలు ఇవి:

3-20. పరోషు -2172; షేపట్య-372; ఆర-775, యేషువ, యోవాబు వంశస్థుడు పహత్మోవబు-2812; ఏలాము-1254; సత్తు-945; సక్కయి-760; బాని-642; బేబయి-623; అస్గాదు-1222; అదోనీకాము-666; బిగ్వయి-2056; ఆదీను-454; హిజ్కియా అను ఆతేరు-98; బెసయి-323; యోరా-112; హాషుము-223; గిబ్బారు-95;