ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సంఖ్యాకాండము చాప్టర్ 29

 1. ఏడవ నెల మొదటిదినమున మీరు ప్రభువును ఆరాధించుటకు సమావేశము కావలెను. ఆ దినము మీరు మీ జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయరాదు. ఆర్బాటముగా శృంగములను ఊదు దినమది.

2. అవలక్షణములు లేని ఒక కోడెను, ఒక పొట్టేలును ఏడాది ఈడుగల ఏడుమగగొఱ్ఱె పిల్లలను ప్రభువునకు దహనబలిగా అర్పింపుడు.

3-4. ఓలివునూనెతో కలిపిన పిండిని ఒక్కొక్కకోడెకు ఆరుకుంచములు, పొట్టేలుకు నాలుగుకుంచములు, గొఱ్ఱె పిల్లకు రెండు కుంచములచొప్పున అర్పింపుడు.

5. పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపోతును గూడ సమర్పింపుడు. ఈ రీతిగా మీ నిమిత్తము పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము జరిపింపుడు.

6. ప్రతి నెల మొదటిరోజున అర్పించు దహనబలితో పాటు, ప్రతిదినము అర్పించు దహన బలితోపాటు, ఈ బలులను కూడ అర్పింపుడు. ఇవి ప్రభువునకు ప్రీతి కలిగించు సువాసననిచ్చి, అతనికి భోజనమగును.

7. ఏడవనెల పదియవ దినమున ప్రభువును ఆరాధించుటకు సమావేశము కావలెను. ఆ దినమున మీరు ఏ పనియుచేయక ఉపవాసము ఉండుడు.

8. ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానీయార్పణములుగాక అవలక్షణములేని ఒక కోడెను, ఒక పొట్టేలును, ఏడాది ఈడుగల ఏడుగొఱ్ఱె పిల్లలను ప్రభువునకు దహనబలిగా అర్పింపుడు. ఆ బలి ప్రభునికి ప్రియము కలిగించు సువాసననిచ్చును.

9-10. ఓలివునూనెతో కలిపిన పిండిని కోడెకు ఆరు కుంచములు, పొట్టేలుకు నాలుగు కుంచములు, ఒక్కొక్క గొఱ్ఱె పిల్లకు రెండుకుంచముల చొప్పున అర్పింపుడు.

11. పాపపరిహారబలిగా ఒక మేక పోతును అర్పింపుడు.

12. ఏడవనెల పదునైదవ దినమున ఆరాధనకు సమావేశము కండు. ప్రభువు పేర ఉత్సవము చేసుకొనుడు. ఆనాడు మీ జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయవలదు. మీరు ఏడుదినములు పండుగ ఆచరింపవలయును.

13. ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములునుగాక ఈ మొదటి దినమున అవలక్షణములేని పదమూడు కోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ఈడుగల పదునాలుగు గొఱ్ఱెపిల్లలను దహనబలిగా అర్పింపుడు. ఆ బలి ప్రభువునకు ప్రీతికలిగించు సువాసననిచ్చును.

14-15. ఓలివు నూనెతో కలిపిన గోధుమపిండిని ఒక్కొక్క కోడెకు ఆరుకుంచములు, పొట్టేలుకు నాలుగు కుంచములు, ఒక్కొక్క గొఱ్ఱెపిల్లకు రెండుకుంచముల చొప్పున అర్పింపుడు.

16. పాపపరిహారబలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పింపుడు.

17. రెండవ దినమున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములునుగాక అవలక్షణములేని పండ్రెండుకోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ఈడుగల పదునాలుగు గొఱ్ఱెపిల్లలను విధి ప్రకారముగా సమర్పింపుడు.

18-19. వానివాని లెక్క చొప్పున కోడెలతోను, పొట్టేళ్ళతోను, గొఱ్ఱెపిల్లలతోను వాటివాటి నైవేద్యములను, పానార్పణములను పాపపరిహారబలిగా ఒక మేకపిల్లను సమర్పింపుడు.

20. మూడవదినమున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములును గాక అవలక్షణములేని పదునొకండు కోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ఈడుగల పదునాలుగు గొఱ్ఱెపిల్లలను అర్పింపుడు.

21-22. మిగిలినవానినన్నిటిని మొదటి రోజున అర్పించు రీతిగనే అర్పింపుడు.

23. నాలుగవరోజున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములునుగాక అవలక్షణములేని పది కోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ఈడుగల పదునాలుగు గొఱ్ఱె పిల్లలను సమర్పింపుడు.

24-25. మిగిలిన వానినన్నిటిని మొదటిరోజున అర్పించు రీతిగనే సమర్పింపుడు.

26. ఐదవరోజున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములునుగాక అవలక్షణములేని తొమ్మిది కోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ఈడుగల పదునాలుగు గొఱ్ఱెపిల్లలను సమర్పింపుడు.

27-28. మిగిలినవానినన్నిటిని మొదటి రోజున అర్పించు రీతిగనే సమర్పింపుడు.

29. ఆరవరోజున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములును గాక. అవలక్షణములేని ఎనిమిదికోడెలను, రెండుపొట్టేళ్ళను, ఏడాది ప్రాయముగల పదునాలుగు గొఱ్ఱె పిల్లలను అర్పింపుడు.

30-31. మిగిలినవానినన్నిటిని మొదటి రోజున అర్పించు రీతిగనే సమర్పింపుడు.

32. ఏడవ రోజున ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానార్పణములునుగాక అవలక్షణములేని ఏడుకోడెలను, రెండు పొట్టేళ్ళను, ఏడాది ప్రాయముగల పదునాలుగు గొఱ్ఱె పిల్లలను సమర్పింపుడు.

33. కోడెలతోను, పొటేళ్ళతోను, గొఱ్ఱె పిల్లలతోను వాటివాటి నైవేద్యమును, పానార్పణములను

34. పాపపరిహారబలిగా ఒక మేకపిల్లను, మొదటి దినమున అర్పించురీతిగనే మిగిలిన ఆరు దినములలోను సమర్పింపుడు.

35. ఎనిమిదవదినమున ప్రభువును ఆరాధించుటకు సమావేశము కావలెను. ఆ దినము మీ జీవనోపాధియైన ఏ పనియుచేయవలదు.

36. ప్రతిదిన దహనబలియు, దాని నైవేద్యమును, వాటి పానీయార్పణమును గాక అవలక్షణములేని ఒక కోడెను, ఒక పొట్టేలును, ఏడాది ఈడుగల ఏడుగొఱ్ఱెపిల్లలను ప్రభువునకు దహనబలిగా అర్పింపుడు. ఈ భోజనబలి ప్రభువునకు ప్రీతి కలిగించు సువాసననిచ్చును.

37-38. మిగిలిన వానినన్నిటిని మొదటిరోజున అర్పించు రీతిగనే సమర్పింపుడు.

39. మీకు నేను నియమించిన పండుగలందు మీరు సమర్పింపవలసిన దహనబలులు, ధాన్యార్పణములు, ద్రాక్షసారాయార్పణములు, సమాధానబలులు ఇవియే. మ్రొక్కుబడులు పట్టుటవలననైన, స్వేచ్చార్పణముగానైనను మీరు సమర్పించుకొను సమర్పణములు మాత్రము పై లెక్కలోనికి రావు.”

40. ఈ రీతిగా ప్రభువు తనకు ఆజ్ఞాపించిన కట్టడలనన్నిటిని మోషే యిస్రాయేలీయులకు తెలియజేసెను.