ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 25

 1. అమస్యా తన యిరువది ఐదవయేట రాజై యిరువది తొమ్మిదేండ్లపాటు యెరూషలేము నుండి పరిపాలన చేసెను. అతని తల్లి యెరూషలేమునకు చెందిన యెహోఅద్దాను.

2. అతడు ప్రభువునకు నచ్చిన రీతినే ప్రవర్తించెను కాని పూర్ణహృదయముతో మాత్రముకాదు.

3. అమస్యా తన ఆధిపత్యమును సుస్థిరము చేసికొనగనే తన తండ్రిని చంపిన ఉద్యోగులను తెగటార్చెను.

4. అయినను వారి తనయులను మాత్రము వధింపలేదు. అతడు ప్రభువు మోషే ధర్మ శాస్త్రమున విధించిన ఈ క్రింది ఆజ్ఞను పాటించెను: “కుమారుల పాపములకు తండ్రులనుగాని, తండ్రుల పాపములకు కుమారులనుగాని వధింపరాదు. ప్రతి వ్యక్తి తన పాపములకు తానే చావవలెను.”

5. అమస్యా యూదీయులను, బెన్యామీనీయులను వారివారి తెగల ప్రకారము దళములుగా  విభజించెను. వేయిమంది నూరుమందిగల దళములకు సైన్యాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది యేండ్లు లేక అంతకు పైబడిన వయస్సుకలవారి నెల్లరిని లెక్కించి చూడగా మూడులక్షల మంది తేలిరి. వారెల్లరును యుద్ధము చేయగలవారు. ఈటెలను డాళ్ళను ఉపయోగింపగలవారు.

6. ఇంకను అతడు రెండువందల మణుగుల వెండిని వెచ్చించి యిస్రా యేలీయుల నుండి లక్షమంది వీరులను బాడుగకు కుదుర్చుకొనెను.

7. అప్పుడు ప్రవక్త ఒకడు రాజు చెంతకు వచ్చి “నీవు ఈ యిస్రాయేలు సైన్యమును పోరునకు కొనిపోవలదు. ప్రభువు యిస్రాయేలువారైన ఎఫ్రాయీమీయులలో ఎవరికిని తోడ్పడడు.

8. వారు నీ వెంటవత్తురేని నీవెంతబలముతో పోరాడిన ప్రభువు నిన్ను ఓడించితీరును. విజయమునకును, పరాజయమునకును గూడ ఆయనే కర్తకదా!" అని చెప్పెను.

9. అమస్యా “మరి నేను యిస్రాయేలు సైనికులకొరకు వెచ్చించిన రెండు వందల మణుగుల వెండిని నష్ట పోవలసినదేనా?" అని ప్రశ్నించెను. ప్రవక్త “ప్రభువు నీకు అంతకంటే ఎక్కువ లాభమునే చేకూర్చి పెట్టును” అనెను.

10. కనుక అమస్యా యిస్రాయేలీయుల నుండి బాడుగకు కుదుర్చుకొనిన సైన్యములనెల్ల వెనుకకు పంపివేసెను. వారు యూదీయులమీద పండ్లు కొరుకుచు వెళ్ళిపోయిరి.

11. అమస్యా ధైర్యము తెచ్చుకొని తన సైన్యమును ఉప్పులోయకు నడిపించుకొనిపోయెను. అచట యూదీయులు ఎదోమీయులను పదివేలమందిని మట్టు పెట్టిరి.

12. మరియొక పదివేలమందిని బందీలనుగా చేసి కొండశిఖరమునకు కొనిపోయి క్రిందికి త్రోయగా ఎల్లరును తుత్తునియలైరి.

13. ఇంతలో అమస్యా తనవెంట రానీయక వెనుకకు పంపిన యిస్రాయేలు సైన్యము, సమరియా బేత్-హోరోను నగరముల మధ్యగల యూదియా నగరములపై దాడి చేసెను. ఆ దండు యూదీయులను మూడువేల మందిని చంపి కొల్లసొమ్మును విస్తారముగా ప్రోగుజేసి కొని పోయెను.

14. అమస్యా ఎదోమీయులను జయించి తిరిగి వచ్చునప్పుడు వారి విగ్రహములను కొనివచ్చెను. ఆ బొమ్మలను తనకు దేవతలగా చేసికొని ఆరాధన చెల్లించెను. వాని ముందట సాంబ్రాణి పొగ వేసెను.

15. ప్రభువు అమస్యా మీద మండిపడి అతని యొద్దకు ఒక ప్రవక్తను పంపెను. ఆ ప్రవక్త “ఈ దేవతలు తమను కొలుచు ప్రజలనే నీ బారినుండి కాపాడలేరైరి. అట్టి వారిని నీవు కొలువవచ్చునా?” అని అడిగేను.

16. అమస్యా అతని మాటలకు అడ్డువచ్చి “ఓయి! నిన్ను రాజునకు సలహాదారునిగా నియమించితిమా యేమి? ఇంతటితో నోరు మూసి కొనుము. లేదేని నీకు చావు మూడినట్లే” అనెను. ఆ ప్రవక్త కొంచెమాగి “నీవిట్టి పనులకు పాల్పడితివి. ఇప్పుడు నా హెచ్చరికనుగూడ పెడచెవిని పెట్టితివి. కనుక ప్రభువు నిన్ను నాశనము చేయ నెంచెనని నేను గ్రహించితిని” అని పలికెను.

17. అమస్యా తన సలహాదారులతో సంప్రదించి యిస్రాయేలు రాజైన యెహూ మనుమడును, యెహోవాహాసు కుమారుడైన యోవాషును యుద్ధమునకు సవాలు చేయుచు వార్త పంపెను.

18. కాని యోవాషు అమస్యాకు ఈ క్రింది వార్తపంపెను. “లెబానోను కొండలలోని ముండ్లపొద ఒకటి నీ కుమార్తెను నా కుమారునకిచ్చి పెండ్లి చేయుమని అచటి దేవదారునకు కబురు పంపెను. కాని ఆ కొండలలోని వన్యమృగము ఒకటి అటుపోవుచు ఆ ముండ్లపొదను తన కాళ్ళతో అణగతొక్కెను.

19. నీవు ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదాయని విఱ్ఱవీగుచున్నావు. నీవు నీ ఇంటిపట్టుననే పడియుండుట మేలు. నాతో చెలగాట మాడితివా నీకును, నీ ప్రజలకును ముప్పుతప్పదు.”

20. అయినను అమస్యా యోవాసు మాట వినడయ్యెను. అతడు ఎదోము దేవత నారాధించెను కనుక ప్రభువు అతనిని శత్రువుల వశము చేయించెను.

21. కనుక యూదారాజైన అమస్యా, యిస్రాయేలు రాజైన యోవాషు యూదాలోని బేత్-షెమేషు వద్ద పోరునకు తలపడిరి.

22. ఆ పోరాటమున యిస్రాయేలీయులు యూదీయులనోడింపగా వారు తమ నివాసములకు పారిపోయిరి.

23. యోవాషు అమస్యాను బంధించి యెరూషలేమునకు కొనిపోయెను. అతడు నగరప్రాకారమును ఎఫ్రాయీము ద్వారము నుండి మూలద్వారమువరకు రెండు వందల గజములవరకు పడగొట్టించెను.

24. దేవళమునుండి వెండి బంగార ములను గైకొనెను. ఓబేదెదోము మరియు ప్రాసాద కోశాధికారుల అధీనముననున్న దేవాలయసామగ్రిని తీసికొనెను. వానినెల్ల కొల్లసొమ్ముగా సమరియాకు కొనిపోయెను. పైపెచ్చు యూదీయులను కొందరిని బందీలనుగాగూడ కొనిపోయెను.

25. అమస్యా, యిస్రాయేలు రాజైన యోవాషు గతించిన పిమ్మట పదునైదేండ్లు జీవించెను.

26. అతడు తన పరిపాలన కాలము మొదటినుండి తుది వరకును చేసిన ఇతర కార్యములెల్ల యూదా, యిస్రాయేలు రాజులచరితమున లిఖింపబడియేయున్నవి.

27. ఆ రాజు ప్రభువును విడనాడిన తరువాత కొంత కాలమునకు యెరూషలేమున కొందరు అతనిమీద కుట్రపన్నిరి, అమస్యా లాకీషు నగరమునకు పారిపోయెను. కాని శత్రువులు అతనిని వెన్నాడిరి. ఆ నగరముననే అతనిని పట్టుకొని చంపివేసిరి.

28. అతని శవమును గుఱ్ఱముపై యెరూషలేమునకు కొనివచ్చి దావీదునగరమున రాజసమాధులలో పాతి పెట్టిరి.